mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

ejendomsforbehold

Alternativer til ejendomsforbehold: Sådan sikrer du dig tilgodehavendet

Ejendomsforbeholdet er formentlig en af de mest almindeligt kendte sikkerhedsformer i dansk handel. I mange tilfælde kan ejendomsforbehold dog ikke vedtages gyldigt, eller muligvis er ejendomsforbeholdet ikke kommercielt optimalt, og derfor bør man overveje alternative sikkerhedsformer.

I denne artikel opsummerer vi tre udvalgte alternativer.

Hvis du vil vide mere om ejendomsforbehold, kan du læse vores artikel her

Hvis du vil vide mere om sikkerhed i lyset af COVID-19, kan du læse vores artikel her

I denne artikel kan du læse om tre alternativer til ejendomsforbeholdet, navnlig konsignation, kommission og handelsagenter.

Konsignation

Konsignation er et handelsforhold, hvor en person/virksomhed (leverandøren) overlader besiddelsen af varer, men ikke ejendomsretten, til en anden person/virksomhed (forhandler). Forhandleren skal derefter videresælge varerne i eget navn og for egen regning og risiko. I meget grove træk er der tale om et salg med ejendomsforbehold, hvor det dog er tilladt forhandleren at videresælge varen.

Konsignation har følgende kendetegn

– Leverandøren overgiver varen til forhandleren med henblik på salg til slutkunden, og varen opbevares typisk i forhandlerens lokaler
– Varen skal forblive leverandørens ejendom, indtil forhandleren har solgt varen til slutkunden
– Leverandøren og forhandleren afregner løbende i takt med varesalget

Konsignation er ikke udtrykkeligt lovreguleret. I stedet fremgår reglerne hovedsageligt af almindelige uskrevne retsprincipper, og af en mangeårige retspraksis løbende fra starten af 1900-tallet og frem til i dag.

Både de almindelige gyldighedsbetingelser for ejendomsforbehold og de særlige betingelser for konsignation som er udviklet i retspraksis skal som hovedregel være opfyldt ved konsignation.

Et eksempel på en gyldighedsbetingelse for konsignation fra retspraksis er, at de omfattede varer skal kunne identificeres og adskilles fra forhandlerens øvrige lager.

En virksomhed som overvejer konsignation bør gøre sig bekendt med de overordnede regler, idet der gælder særlig praksis om betingelserne for gyldig konsignation, begrænsninger i hvilke tredjeparter konsignationen gælder overfor, og særlig praksis vedrørende forhandlerens konkurs og kreditorer.

Kommission

Kommission har følgende kendetegn

– Kommissionæren handler i sit egen navn, men for tredjemands regning
– Den tredjemand som kommissionæren arbejder for, kaldes ”kommittenten”
– Kommissionærens arbejde består i køb eller salg af varer

Den primære regulering findes i kommissionsloven.

Den sælgende virksomhed (”kommittenten”) kan opnå en række fordele ved at sælge sine varer via en kommissionær. Kommissionsforholdet betyder, at varer som overgives til kommissionæren med henblik på videresalg, forbliver kommittentens ejendom indtil varen bliver solgt til slutkunden. Ved salget overgår ejendomsretten til den pågældende slutkunde. Derudover er kommittenten som hovedregel berettiget til at kræve varerne tilbage fra konkursboet, såfremt kommissionæren måtte gå konkurs.

Kommissionæren fremstår over for omverdenen som særligt berettiget til at sælge varerne på vegne af kommittenten, og derfor har den godtroende slutkunde som udgangspunkt ret til varen, såfremt kommissionæren måtte have solgt varen i strid med instruksen fra kommittenten. Kommissionæren kan i sådanne tilfælde risikere et erstatningsansvar over for kommittenten, men dette er slutkunden uvedkommende.

En virksomhed der overvejer at blive kommittent og sælge varer via en kommissionær bør derfor overveje både fordele og ulemper, herunder gøre sig særligt bekendt med både forholdet til kommissionærens kunder (aftaleerhververe) og kreditorer.

Handelsagenter

Handelsagenten har følgende kendetegn

– Handelsagenten handler på vegne af tredjemand, for dennes regning og i dennes navn
– Den tredjemand som handelsagenten arbejder for, kaldes ”agenturgiveren”
– Handelsagenten arbejder selvstændigt og vedvarende på køb eller salg af varer for agenturgiveren
– Handelsagenten modtager betaling for sit arbejde fra agenturgiveren
– Handelsagentens arbejde kan ud over køb eller salg af varer også bestå i udførelse af salgsfremmende opgaver – f.eks. markedsføring

Den primære regulering af handelsagenter findes i handelsagentloven.

Den sælgende virksomhed opnår en vis sikkerhed ved brug af handelsagenten modsat en forhandler, fordi handelsagenten indhenter salg direkte til den sælgende virksomhed selv. Varerne bliver på intet tidspunkt handelsagentens ejendom, og handelsagentens kreditorer eller konkurs er derfor som udgangspunkt sælger (agenturgiver) uvedkommende.

Til gengæld har en handelsagent typisk flere rettigheder over for sin agenturgiver – herunder eventuel ret til økonomisk kompensation ved samarbejdets ophør, hvis agenten har opbygget en værdifuld kundekreds for agenturgiveren.

En virksomhed som overvejer at gøre brug af en handelsagent bør gøre sig bekendt med reglerne i handelsagentloven, da der sælge særlige og i visse tilfælde ufravigelige regler om blandt andet provision, reklamationer fra kunderne, godtgørelse ved samarbejdets ophør, konkurrenceklausuler mm.