mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Avlen skifter juridisk status i høstperioden

Avlen skifter juridisk status i høstperioden

Køber du et landbrug i høstperioden, er det meget vigtigt, at du får indgået helt klare aftaler med sælgeren om, hvorvidt avlen følger med i handelen eller ikke.

Høsten er i gang, og i den forbindelse vil jeg henlede opmærksomheden på, at dine afgrøder juridisk skifter status i løbet af høstperioden. Det kan have stor betydning, eksempelvis i en situation hvor bedriften skifter ejer i denne periode. Juridisk set er afgrøderne en del af den faste ejendom, indtil de høstes. Det betyder, at afgrøder – der står uhøstede på markerne – indgår i den sikkerhed, panthaverne i den faste ejendom har. I juridisk sprog kaldes uhøstede afgrøder for en jordbeholdning. I den situation hører afgrøderne med, hvis ejendommen sælges. Det gælder i øvrigt også, hvis det sker på en tvangsauktion.

SØRG FOR KLARE AFTALER MED SÆLGEREN

Køber du et landbrug i høstperioden, er det derfor meget vigtigt, at du indgår helt klare aftaler med sælgeren om, hvorvidt høsten følger med i handelen eller ikke. I modsætning til afgrøder på arealer, der hører til gården, så indgår uhøstede afgrøder på forpagtede arealer ikke i forpagterens panthaveres sikkerhed. Forklaringen er den enkle, at pantet ikke omfatter arealer, som låntager har forpagtet. En kreditor kan dog godt tage sikkerhed i avlen på forpagtede arealer. I så fald kan det ske ved, at der enten tinglyses et såkaldt virksomhedspant – eller ved, at der i forbindelse med leveringen af såsæd og hjælpemidler tinglyses et høstpantebrev.

NU ER DET BEHOLDNINGER

Når afgrøderne er høstet, har det den juridiske konsekvens, at avlen ikke mere er en del af den faste, pantsatte ejendom. I stedet indgår kornet, frøet eller rapsen nu i beholdningerne på bedriften. Nu er det så afgørende, om den høstede avl fysisk opbevares på gården, eller om den leveres til en kornhandler. Ligger avlen oplagret på gården, vil den stadig være omfattet af ejendommens pant. Bemærk her at også avl fra forpagtede arealer, der er oplagret på forpagterens ejendom, er omfattet af ejendommens pant.

storm_jens-axel-kruchov_x360

EN NY SITUATION

Derimod opstår der en ny situation, hvis landmanden transporterer avlen hen til en kornhandler for at få den opbevaret hos denne. I den situation er avlen ikke længere omfattet af ejendommens pant. I stedet figurerer avlen nu som et almindeligt tilgodehavende, som ingen af panthaverne som udgangspunkt kan gøre krav på frem for andre – med mindre disse kreditorer måtte have tinglyst virksomhedspant. Endnu er der mulighed for at handle med en landbrugsbedrift indenfor familien som et generationsskifte på baggrund af reglerne i et cirkulære om værdiansættelse.

HØSTET AVL SKAL VÆRDIANSÆTTES SÆRSKILT

De uhøstede afgrøder er en del af den faste ejendom, indtil de høstes. Konsekvensen heraf er, at uhøstede afgrøder på markerne indgår i den offentlige vurdering af ejendommen, og de skal derfor ikke værdiansættes særskilt. Når avlen er høstet, skal den værdisættes særskilt, og køberen af bedriften skal betale særskilt for den. Mit råd til jer, der handler med en landbrugsbedrift i høstperioden, skal være, at I er opmærksomme på dette skift i avlens juridiske status. Manglende overblik over disse forhold kan nemlig få uventede – og ubehagelige – følger for såvel ejere som forpagtere og kreditorer, samt i forbindelse med handler med landbrugsbedrifter.