mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Bliver dine tilgodehavender forældet i 2017?

Bliver dine tilgodehavender forældet i 2017?

Den 1. januar 2008 trådte den nugældende forældelseslov i kraft, og det er derfor snart 10 år siden de gamle regler blev ændret.

Det følger af forældelsesloven, at et tilgodehavende der er fastslået ved dom, eller sikret ved et gældsbrev, forældes 10 år herefter, medmindre forældelsesfristen afbrydes inden.

Det fulgte af den tidligere forældelseslov, at kreditor kunne afbryde forældelsen, og dermed påbegynde en ny 10-årig frist, ved blot at fremsende en påmindelse om kravet til skyldner.

Denne simple fremgangsmåde til afbrydelse af forældelsesfristen er ikke længere mulig i henhold til den nye forældelseslov.

Har man som kreditor afbrudt forældelsen regelmæssigt i henhold til den gamle forældelseslov ved en påmindelse, vil den 31. december 2017 være det seneste tidspunkt, hvor tilgodehavendet kan fastholdes, før dette bortfalder ved forældelse. Den konkrete frist vil løbe 10 år fra dato for den seneste påmindelse.

Hvordan afbrydes forældelse?

I dag har kreditor flere forskellige muligheder for at afbryde forældelsen.

Først og fremmest afbrydes forældelsen, når kreditor påbegynder retslige skridt mod skyldner for at inddrive gælden. Ved retslige skridt forstås for eksempel, at kreditor indgiver stævning eller betalingspåkrav mod debitor, eller foretager anmodning om udlæg, hvor udlægsforretningen bliver forfulgt indenfor rimelig tid efter anmodningens fremsendelse.

Forældelsen kan derudover afbrydes hvis skyldneren enten udtrykkeligt eller ved sin handlemåde har anerkendt gælden. I så fald løber 10-års fristen fra erkendelsens datering.

En udtrykkelig anerkendelse skal af bevismæssige årsager helst foreligge på skrift. Anerkendelse kan dog også ske uden at dette er sket skriftligt, men ved skyldnerens handlemåde. Anerkendelse af gælden ved handlemåde kan for eksempelvis ske ved skyldnerens medtagelse af gælden i sit årsregnskab.

Skyldnerens betaling af afdrag på gælden udgør ikke i sig selv en anerkendelse af gælden, medmindre det fremgår, at afdraget alene udgør en delvis betaling, og at der i øvrigt er enighed om restfordringen.

Hvad skal man gøre?

Enhver kreditor bør derfor sikre sig, at håndteringen af forældelsens afbrydelse lever op til kravene i den gældende forældelseslov, hvis ikke hele restbeløbet kan inddrives inden forældelsens indtrædelse.

Det er derfor vigtigt, at man som kreditor gennemgår sine gamle tilgodehavender, hvis der kan være risiko for forældelse.