mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

NyhederCivile retssager: Ny sagsportal en realitet

Domstolene er fuld gang med at indføre digital sagsbehandling i civile sager via en digital sagsportal. Advokat Maria Porsborg fra afdelingen for retssager og konfliktløsning gennemgår her, hvilken betydning ændringerne får.

En ny digital sagsportal bliver snart obligatorisk at benytte i civile retssager. Domstolene er nemlig i gang med at indføre sagsportalen i de forskellige retter.

Den digitale sagsportal er en del af Domstolsstyrelsens digitaliseringsstrategi for 2014-2018, som har til formål at skabe mere ensartethed, kortere sagsbehandlingstid og en mere tidssvarende kommunikation mellem domstolene og deres brugere – såvel professionelle som borgere.

Sagsportalen er et sagsbehandlingssystem på internettet, hvor alle civile retssager skal anlægges og behandles, sådan at sagerne ikke længere eksisterer på papir ved domstolene. Det nye digitale sagsbehandlingssystem skal hjælpe og modernisere sagsgangene i retssager.

En civil retssag er en sag, hvor en part (sagsøgeren) har anlagt sag for at for fastslået et krav overfor en anden part (sagsøgte). Den digitale sagsportal omfatter ikke betalingspåkrav, udlændingesager, fogedsager, tinglysningssager samt de skiftesager, som ikke behandles efter den borgerlige retspleje.

Bedre og mere smidige arbejdsprocesser

Domstolsstyrelsen har i en bekendtgørelse reguleret, hvornår de enkelte retter (byretter og landsretter) overgår til den digitale sagsportal, startende med Retten i Horsens og Vestre Landsret. Højesteret er endnu ikke digitaliseret. Retssager der allerede er anlagt, overgår kun til digital behandling, hvis retten bestemmer det. Processen med overgang til den digitale sagsproces er derfor trinvis, og der vil givetvis gå flere år, før alle verserende sager ved retterne behandles digitalt.

Domstolene har med indførelsen af den digitale sagsproces ønsket at skabe bedre og mere smidige arbejdsprocesser både for domstolene men også for andre myndigheder og professionelle brugere som fx advokater. Det er også et mål, at sagsbehandlingstiden bliver forkortet ved retterne, idet man med systemet vil automatisere en række simple procestrin ved udeblivelsesdomme, frister og rykkere.

Sådan fungerer sagsportalen

Når en civil retssag skal anlægges, sker det ved, at man logger sig på domstolenes sagsportal, hvor man bliver guidet igennem en række obligatoriske felter, som skal udfyldes. Alle dokumenter og bilag til sagen skal også indlæses på sagsportalen, sådan at både modparten og retten kan tilgå dem. Det er derfor på sagsportalen, at alle oplysninger og al kommunikation bliver udvekslet, herunder indgivelse af stævning, svarskrift, øvrige processkrifter, anke, kære, genoptagelsesanmodning osv. Domstolene får også mulighed for at arbejde fuldt digitalt med sagerne, og de dokumenter retterne udarbejder vil ligeledes kunne tilgås fra portalen

Alle rettens meddelelser, retsbøger og domme vil derfor ikke længere blive fremsendt pr. brev eller e-mail, men vil alene blive publiceret på portalen.

Når en virksomhed eller borger (eventuelt via advokat) opretter en sag, får opretteren straks adgang til sagen via sagsportalen, og man bestemmer i samme omgang selv, hvilke af ens medarbejdere der skal have adgang. Adgangen til sagen kan derfor tildeles til den relevante sekretær mv., men det vil ikke være muligt for udefrakommende at tilgå sagen.

Sagsportalen er obligatorisk, men…

Den digitale sagsportal bliver obligatorisk at benytte, og det betyder, at man som udgangspunkt alene kan blive fritaget fra at benytte den, hvis man ikke er repræsenteret af en advokat, og man også er fritaget fra NemID. Børn under 15 år, udenlandske borgere, udenlandske virksomheder og udenlandske advokater har ikke mulighed for at benytte portalen, idet adgang dertil kræver NemID. Hvis man ikke kan kommunikere med retten og modparten via portalen, foregår kommunikation ved hjælp af e-mail og post som hidtil.

Det vil ikke være muligt at sende skriftlig materiale til retten udenom sagsportalen, medmindre man helt undtagelsesvist har fået tilladelse til det fra retten.

Hvis man alligevel anlægger en sag udenom sagsportalen, vil retten enten afvise den anlagte sag eller meddele en frist til at anlægge sagen via sagsportalen. Hvis man sender svarskrift udenom sagsportalen, vil retten normalt give en frist til at svare via sagsportalen. Hvis dette ikke sker inden fristens udløb, kan man blive anset for udeblevet og dermed blive dømt i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

Domstolene har udarbejdet en udførlig vejledning til sagsportalen.

Fakta:

Retsplejeloven er blevet ændret ved lov nr. 1867 af 29. december 2015 om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. Loven indfører regelgrundlaget for digitalisering af retsprocessen i civile sager.

I bekendtgørelse nr. 1901 af 29. december 2015 om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige sager og sager om genoptagelse af bevis om borgerlige krav har Domstolsstyrelsen fastsat regler om, hvornår domstolenes sagsportal skal anvendes.

Kontakt vores afdeling for retssager og konfliktløsning, hvis du ønsker hjælp i forbindelse med en retssag.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Louise Liebach

  Sagsbehandler
  "For mig er det vigtigt, at der skabes en god dialog med klienter og samarbejdspartnere for derigennem at opnå det bedste resultat."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Rasmus Klim Christensen

  Advokat
  "For mig er den helhedsorienterede rådgivning vigtig"
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Det siger vores kunder

 • Marcussen A/S

  Marcussen A/S

  Jeg har altid været glad for samarbejdet med STORM, fordi de er åbne, venlige, meget kompetente og hurtige. Du får en god rådgivning, som man virkelig kan bruge til noget.
  Poul Erik Marcussen, Direktør
 • Trafikulykke

  Trafikulykke

  - Jeg sad i en bil, og der var en ung mand som faldt i søvn og kom til at køre ind i os. Jeg tog kontakt til mit eget forsikringsselskab og fik en masse forklaringer, som jeg faktisk ikke forstod...
  Janne Kristensen
 • Lystrup og Jomfruens Egede

  Lystrup og Jomfruens Egede

  Som rådgiver og sparringspartner har STORM Advokatfirma hjulpet til med gode råd, anbefalinger til de mange beslutninger, som hele tiden skal tages.
  Joachim Godske Norman Moltke
 • Grotrian A/S

  Grotrian A/S

  De er blevet store, de er stærke, professionelle, yder professionel service. Og så er der en personlighed bagved - det kan jeg godt li'
  Lars Grotrian, Direktør
 • Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Rigtig, rigtig godt - så kort kan det siges. En stor anbefaling af Advokat Anders Munk Zacho.
  Mette Jæger Jensen, Terndrup
 • Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Jeg kan få en fremtid uden stor gæld og mulighed for at spare op til den dag, jeg forlader arbejdsmarkedet.
  Laurids Frandsen, Landmand
 • Tommy Bendixen, Tilst

  Tommy Bendixen, Tilst

  Jeg kan kun anbefale Advokat Anders Munk Zacho til andre, hvis de kommer i samme situation som jeg.
  Tommy Bendixen
 • Margaret Aalling, Sommersted.

  Margaret Aalling, Sommersted.

  ”Meget kort sagt vil jeg beskrive min oplevelse med Anders Munk Zacho som tip-top. Intet mindre”
  Margaret Aalling, Sommersted
 • Kvægkonkurser på stribe

  Kvægkonkurser på stribe

  "I dag kan jeg se, at vi gjorde det rigtige. Jeg skulle måske have trukket konkurs-kortet tidligere."
  Landbrugsavisen
 • Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide.
  Ove Munk, tidligere svineavler

  Kontakt os

  Se åbningstider

  Vil du gerne ringes op?

  Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

  Kategorier