mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

NyhederCivile retssager: Ny sagsportal en realitet

Domstolene er fuld gang med at indføre digital sagsbehandling i civile sager via en digital sagsportal. Advokat Maria Porsborg fra afdelingen for retssager og konfliktløsning gennemgår her, hvilken betydning ændringerne får.

En ny digital sagsportal bliver snart obligatorisk at benytte i civile retssager. Domstolene er nemlig i gang med at indføre sagsportalen i de forskellige retter.

Den digitale sagsportal er en del af Domstolsstyrelsens digitaliseringsstrategi for 2014-2018, som har til formål at skabe mere ensartethed, kortere sagsbehandlingstid og en mere tidssvarende kommunikation mellem domstolene og deres brugere – såvel professionelle som borgere.

Sagsportalen er et sagsbehandlingssystem på internettet, hvor alle civile retssager skal anlægges og behandles, sådan at sagerne ikke længere eksisterer på papir ved domstolene. Det nye digitale sagsbehandlingssystem skal hjælpe og modernisere sagsgangene i retssager.

En civil retssag er en sag, hvor en part (sagsøgeren) har anlagt sag for at for fastslået et krav overfor en anden part (sagsøgte). Den digitale sagsportal omfatter ikke betalingspåkrav, udlændingesager, fogedsager, tinglysningssager samt de skiftesager, som ikke behandles efter den borgerlige retspleje.

Bedre og mere smidige arbejdsprocesser

Domstolsstyrelsen har i en bekendtgørelse reguleret, hvornår de enkelte retter (byretter og landsretter) overgår til den digitale sagsportal, startende med Retten i Horsens og Vestre Landsret. Højesteret er endnu ikke digitaliseret. Retssager der allerede er anlagt, overgår kun til digital behandling, hvis retten bestemmer det. Processen med overgang til den digitale sagsproces er derfor trinvis, og der vil givetvis gå flere år, før alle verserende sager ved retterne behandles digitalt.

Domstolene har med indførelsen af den digitale sagsproces ønsket at skabe bedre og mere smidige arbejdsprocesser både for domstolene men også for andre myndigheder og professionelle brugere som fx advokater. Det er også et mål, at sagsbehandlingstiden bliver forkortet ved retterne, idet man med systemet vil automatisere en række simple procestrin ved udeblivelsesdomme, frister og rykkere.

Sådan fungerer sagsportalen

Når en civil retssag skal anlægges, sker det ved, at man logger sig på domstolenes sagsportal, hvor man bliver guidet igennem en række obligatoriske felter, som skal udfyldes. Alle dokumenter og bilag til sagen skal også indlæses på sagsportalen, sådan at både modparten og retten kan tilgå dem. Det er derfor på sagsportalen, at alle oplysninger og al kommunikation bliver udvekslet, herunder indgivelse af stævning, svarskrift, øvrige processkrifter, anke, kære, genoptagelsesanmodning osv. Domstolene får også mulighed for at arbejde fuldt digitalt med sagerne, og de dokumenter retterne udarbejder vil ligeledes kunne tilgås fra portalen

Alle rettens meddelelser, retsbøger og domme vil derfor ikke længere blive fremsendt pr. brev eller e-mail, men vil alene blive publiceret på portalen.

Når en virksomhed eller borger (eventuelt via advokat) opretter en sag, får opretteren straks adgang til sagen via sagsportalen, og man bestemmer i samme omgang selv, hvilke af ens medarbejdere der skal have adgang. Adgangen til sagen kan derfor tildeles til den relevante sekretær mv., men det vil ikke være muligt for udefrakommende at tilgå sagen.

Sagsportalen er obligatorisk, men…

Den digitale sagsportal bliver obligatorisk at benytte, og det betyder, at man som udgangspunkt alene kan blive fritaget fra at benytte den, hvis man ikke er repræsenteret af en advokat, og man også er fritaget fra NemID. Børn under 15 år, udenlandske borgere, udenlandske virksomheder og udenlandske advokater har ikke mulighed for at benytte portalen, idet adgang dertil kræver NemID. Hvis man ikke kan kommunikere med retten og modparten via portalen, foregår kommunikation ved hjælp af e-mail og post som hidtil.

Det vil ikke være muligt at sende skriftlig materiale til retten udenom sagsportalen, medmindre man helt undtagelsesvist har fået tilladelse til det fra retten.

Hvis man alligevel anlægger en sag udenom sagsportalen, vil retten enten afvise den anlagte sag eller meddele en frist til at anlægge sagen via sagsportalen. Hvis man sender svarskrift udenom sagsportalen, vil retten normalt give en frist til at svare via sagsportalen. Hvis dette ikke sker inden fristens udløb, kan man blive anset for udeblevet og dermed blive dømt i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

Domstolene har udarbejdet en udførlig vejledning til sagsportalen.

Fakta:

Retsplejeloven er blevet ændret ved lov nr. 1867 af 29. december 2015 om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. Loven indfører regelgrundlaget for digitalisering af retsprocessen i civile sager.

I bekendtgørelse nr. 1901 af 29. december 2015 om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige sager og sager om genoptagelse af bevis om borgerlige krav har Domstolsstyrelsen fastsat regler om, hvornår domstolenes sagsportal skal anvendes.

Kontakt vores afdeling for retssager og konfliktløsning, hvis du ønsker hjælp i forbindelse med en retssag.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.