mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Civile retssager får ny sagsportal

Civile retssager: Ny sagsportal en realitet

Domstolene er fuld gang med at indføre digital sagsbehandling i civile sager via en digital sagsportal. Advokat Maria Porsborg fra afdelingen for retssager og konfliktløsning gennemgår her, hvilken betydning ændringerne får.

En ny digital sagsportal bliver snart obligatorisk at benytte i civile retssager. Domstolene er nemlig i gang med at indføre sagsportalen i de forskellige retter.

Den digitale sagsportal er en del af Domstolsstyrelsens digitaliseringsstrategi for 2014-2018, som har til formål at skabe mere ensartethed, kortere sagsbehandlingstid og en mere tidssvarende kommunikation mellem domstolene og deres brugere – såvel professionelle som borgere.

Sagsportalen er et sagsbehandlingssystem på internettet, hvor alle civile retssager skal anlægges og behandles, sådan at sagerne ikke længere eksisterer på papir ved domstolene. Det nye digitale sagsbehandlingssystem skal hjælpe og modernisere sagsgangene i retssager.

En civil retssag er en sag, hvor en part (sagsøgeren) har anlagt sag for at for fastslået et krav overfor en anden part (sagsøgte). Den digitale sagsportal omfatter ikke betalingspåkrav, udlændingesager, fogedsager, tinglysningssager samt de skiftesager, som ikke behandles efter den borgerlige retspleje.

Bedre og mere smidige arbejdsprocesser

Domstolsstyrelsen har i en bekendtgørelse reguleret, hvornår de enkelte retter (byretter og landsretter) overgår til den digitale sagsportal, startende med Retten i Horsens og Vestre Landsret. Højesteret er endnu ikke digitaliseret. Retssager der allerede er anlagt, overgår kun til digital behandling, hvis retten bestemmer det. Processen med overgang til den digitale sagsproces er derfor trinvis, og der vil givetvis gå flere år, før alle verserende sager ved retterne behandles digitalt.

Domstolene har med indførelsen af den digitale sagsproces ønsket at skabe bedre og mere smidige arbejdsprocesser både for domstolene men også for andre myndigheder og professionelle brugere som fx advokater. Det er også et mål, at sagsbehandlingstiden bliver forkortet ved retterne, idet man med systemet vil automatisere en række simple procestrin ved udeblivelsesdomme, frister og rykkere.

Sådan fungerer sagsportalen

Når en civil retssag skal anlægges, sker det ved, at man logger sig på domstolenes sagsportal, hvor man bliver guidet igennem en række obligatoriske felter, som skal udfyldes. Alle dokumenter og bilag til sagen skal også indlæses på sagsportalen, sådan at både modparten og retten kan tilgå dem. Det er derfor på sagsportalen, at alle oplysninger og al kommunikation bliver udvekslet, herunder indgivelse af stævning, svarskrift, øvrige processkrifter, anke, kære, genoptagelsesanmodning osv. Domstolene får også mulighed for at arbejde fuldt digitalt med sagerne, og de dokumenter retterne udarbejder vil ligeledes kunne tilgås fra portalen

Alle rettens meddelelser, retsbøger og domme vil derfor ikke længere blive fremsendt pr. brev eller e-mail, men vil alene blive publiceret på portalen.

Når en virksomhed eller borger (eventuelt via advokat) opretter en sag, får opretteren straks adgang til sagen via sagsportalen, og man bestemmer i samme omgang selv, hvilke af ens medarbejdere der skal have adgang. Adgangen til sagen kan derfor tildeles til den relevante sekretær mv., men det vil ikke være muligt for udefrakommende at tilgå sagen.

Sagsportalen er obligatorisk, men…

Den digitale sagsportal bliver obligatorisk at benytte, og det betyder, at man som udgangspunkt alene kan blive fritaget fra at benytte den, hvis man ikke er repræsenteret af en advokat, og man også er fritaget fra NemID. Børn under 15 år, udenlandske borgere, udenlandske virksomheder og udenlandske advokater har ikke mulighed for at benytte portalen, idet adgang dertil kræver NemID. Hvis man ikke kan kommunikere med retten og modparten via portalen, foregår kommunikation ved hjælp af e-mail og post som hidtil.

Det vil ikke være muligt at sende skriftlig materiale til retten udenom sagsportalen, medmindre man helt undtagelsesvist har fået tilladelse til det fra retten.

Hvis man alligevel anlægger en sag udenom sagsportalen, vil retten enten afvise den anlagte sag eller meddele en frist til at anlægge sagen via sagsportalen. Hvis man sender svarskrift udenom sagsportalen, vil retten normalt give en frist til at svare via sagsportalen. Hvis dette ikke sker inden fristens udløb, kan man blive anset for udeblevet og dermed blive dømt i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

Domstolene har udarbejdet en udførlig vejledning til sagsportalen.

Fakta:

Retsplejeloven er blevet ændret ved lov nr. 1867 af 29. december 2015 om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. Loven indfører regelgrundlaget for digitalisering af retsprocessen i civile sager.

I bekendtgørelse nr. 1901 af 29. december 2015 om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige sager og sager om genoptagelse af bevis om borgerlige krav har Domstolsstyrelsen fastsat regler om, hvornår domstolenes sagsportal skal anvendes.

Kontakt vores afdeling for retssager og konfliktløsning, hvis du ønsker hjælp i forbindelse med en retssag.