mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

coronavirus aftale

COVID-19: Kan jeg komme ud af aftalen?

Situationerne hvor den ene part ønsker at komme ud af en indgået aftale er nærmest uendelige. Sådan var det før krisen med Covid-19, og sådan er det også i dag. I kølvandet på de økonomiske følgevirkninger af Covid-19, er der opstået mange nye situationer hvor køber eller sælger ønsker at ”komme ud” af en aftale.

Siden udbruddet af coronavirusset, COVID-19, har vi fået en række henvendelser fra virksomheder, der har oplevet udfordringer med aftaler indgået tidligere, og som nu kan være svære at gennemføre grundet coronavirussets indvirkninger på samfundet. Især virksomheder inden for oplevelsesindustrien er hårdt ramt af netop denne problemstilling – herunder specielt virksomheder som er ramt af forsamlingsforbuddet. Det gælder hoteller, restauranter, koncertarrangører og lignende.

Der indgås hver dag tusindevis af aftaler. Virksomhederne bestiller materiale til produktionen, den nyuddannede får sit første job, vognmanden leaser nye lastbiler og Karen henne på hjørnet bestiller nyt tag ved den lokale tømrer. Men hvad sker der hvis én af parterne vil ud af aftalen? Det er et helt klassisk tilfælde af hvad advokater arbejder med hver dag rundt i hele Danmark, også når vi ikke er ramt af COVID-19.

I dag har vi COVID-19 som uinviteret gæst og det nødvendiggør en række særlige overvejelser, når virksomheden eller kunden ønsker at aflyse en reservation eller annullere en indgået aftale.

Generelle overvejelser

Udgangspunktet er at aftaler er bindende. Det gælder også selvom der er udbrudt coronavirus. Virksomheden skal levere den aftalte ydelse, eksempelvis hotelophold, middagsreservation, eventbooking, entreprise, vareparti, etc., og kunden skal modtage ydelsen.

Alt efter den enkelte situation kan der dog være en række undtagelser, som for eksempel:

– Annullation og aflysninger kan være reguleret i virksomhedens handelsvilkår eller i aftalen
– Såfremt betingelserne for force majeure er opfyldt, kan der ske udsættelse eller annullation
– Der kan gælde et særligt lovgrundlag, f.eks. særlige forbrugerrettigheder i lov om pakkerejser, købe-lovens § 24 om særlige hindringer, eller regulering af huslejeforpligtigelsen efter erhvervslejelovens § 23

Hvis der faktisk er grundlag for at aftalen ikke udføres til oprindelig aftalt tid, bør man overveje hvorvidt opfyldelsen blot skal udsættes, eller om aftalen må hæves i sin helhed.

Når kunden ønsker at aflyse / annullere

Virksomheden bør have et godt kendskab til kundens rettigheder i det enkelte kontraktforhold, når kunden henvender sig med en anmodning. Dermed kan virksomheden vurdere om kunden har ret til at modtage eventuelle deposita eller forudbetalinger retur.

For mange virksomheder kan ovenstående vurdering foretages på en generel kundetype. Driver man eksempelvis en catering service, og har alle kunder bestilt via den samme blanket så aftalerne i al væsentlighed er ens, og har man anvendt samme handelsbetingelser, vil det være muligt at foretage en generel vurdering af hele kundegruppen. Hvis der er særlige omstændigheder i enkelte tilfælde, kan disse vurderes særkilt, men på et meget mere oplyst grundlag.

Når virksomheden ønsker at aflyse / annullere

Virksomheden bør kende de juridiske konsekvenser ved at aflyse, før der træffes beslutning herom.

Hvis ikke virksomheden har en lovlig grund – f. eks. som nævnt ovenfor – kan virksomheden risikere at blive erstatningsansvarlig over for kunden. I værste fald indebærer det både tilbagebetaling af deposita mv., samt eventuelle tab som kunden har lidt grundet aflysningen, eksempelvis merprisen ved at købe noget tilsvarende andetsteds.

Hvis virksomheden ikke vurderer at have lovlig adgang til at aflyse, vil det dog stadig være muligt at kontakte kunden i et forsøg på at opnå en aftale, hvor parterne bliver enige om at aflyse.

Hvis virksomheden ikke kan levere musik til en fest fordi bandet er i karantæne i en udenlandsk luft-havn, kan det muligvis være at kunden ligeledes ønsker at aflyse festen fordi de frygter smitten. I et sådant tilfælde er det nærliggende for parterne at nå frem til en fælles aftale.

Hvis sælger skal levere lokaler til 50 mennesker og køber ønsker at afholde en fest med 50 mennesker, vil forsamlingsforbuddet som udgangspunkt gøre kontraktens opfyldelse ulovlig. Derfor kan begge parter have en fælles interesse i at indgå en aftale om hvordan annullation eller udsættelse skal håndteres. Hermed undgås en juridisk tvist om hvem af køber og sælger der bærer det juridiske ansvar, eller såfremt der juridisk set er ansvarsfrihed, undgås tvist om den økonomiske byrde.

Ingen enkle svar

Der findes med andre ord ikke et enkelt svar på om det er muligt, at ”komme ud af” en aftale. Hvis du ønsker at blive frigjort fra en kontrakt eller ønsker at fastholde den, er det vores anbefaling at du får lavet en juridisk vurdering af hvad der er gældende ret. Ofte kan der efterfølgende laves en mindelig aftale, men det er vores forventning at der også kommer et antal retssager.

Vi har oprettet en særlig Task Force i forbindelse med udbruddet af COVID-19, og du kan kontakte en af advokaterne i task forcen døgnet rundt.