mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
[wpseo_breadcrumb]

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


  Er du kommet til skade?

  Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


   FAQ om Personskade

   Svie og smerte

   Hvad er svie og smerte?

   Svie og smerte er en skattefri godtgørelse, som du kan få pr. dag, hvor du er sygemeldt og underlagt behandling.

   Hvornår udbetales svie og smerte?

   Svie og smerte vil blive udbetalt løbende, så længe du stadig er sygemeldt. I nogle tilfælde vil du fortsat kunne få godtgørelse for svie og smerte, selvom du er begyndt at arbejde igen.

   Er der nogen maksimumsgrænse for svie og smerte?

   Svie og smerte er beløbsmæssigt begrænset i erstatningsansvarsloven. Når man har været sygemeldt i ca. et år er det derfor ikke længere muligt at få godtgørelse for svie og smerte, selvom man stadig er sygemeldt.

   Er godtgørelse for svie og smerte skattefri?

   Ja, og beløbet kan derudover kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut.

   Varigt mén

   Hvad er varigt mén/méngrad?

   Det varige mén er en betegnelse for de varige gener, som skaden medfører.

   Hvornår fastsættes det varige mén/méngraden?

   Det varige mén kan først fastsættes, når der ikke er udsigt til bedring eller forværring i tilstanden. Som udgangspunkt fastsættes det varige mén derfor først et år efter ulykken eller et år efter endt behandling.

   Hvem fastsætter/vurderer det varige mén/méngraden?

   Som udgangspunkt er det forsikringsselskabet selv, der fastsætter det varige mén. I nogle tilfælde kan selskabet bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om en vurdering, mod betaling af et gebyr.

   Hvordan vurderes det varige mén/méngraden?

   Det varige mén vurderes på baggrund af sagens lægelige akter. Ofte vil forsikringsselskabet indhente en funktionsattest eller speciallægeerklæring, hvoraf generne fremgår. Generne sammenholdes herefter med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vejledende méntabel.

   Hvordan beregnes erstatningens størrelse?

   Hvis der er tale om en ansvarsforsikring, arbejdsskade eller patientskade, vil erstatningen blive beregnet ud fra de beløbsmæssige takster i erstatningsansvarsloven. Er der derimod tale om en ulykkesforsikring, vil erstatningen blive beregnet ud fra din forsikringssum. 

   Er der nogen minimumsgrænse for méngraden?

   Som udgangspunkt kan man kun få erstatning for varigt mén, hvis man har en méngrad på 5 procent eller mere. I nogle tilfælde kan det dog også fremgå af dine forsikringsbetingelser, at du først er berettiget til udbetaling ved eksempelvis 8 eller 10 procent i varigt mén. Ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring og patientskadeforsikring dækker alle fra en méngrad på 5 procent.

   Er godtgørelse for varigt mén skattefri?

   Ja, og beløbet kan derudover kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut.

   Tabt arbejdsfortjeneste

   Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

   Tabt arbejdsfortjeneste er erstatning for din mistede indtjening – beregnet krone for krone.

   Hvordan beregnes tabt arbejdsfortjeneste?

   Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra din indtjening forud for skaden, inkl. ATP, feriepenge og pension. Ved opgørelsen fradrages de indtægter, som du efterfølgende har haft, eks. sygedagpenge, kontanthjælp eller løn under sygdom. Differencen vil blive udbetalt. 

   Hvornår udbetales tabt arbejdsfortjeneste?

   Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udbetales løbende og ophører først, når du kommer tilbage i arbejde eller der er vished om din fremtidige erhvervsmæssige situation midlertidigt eller endeligt (erhvervsevnetabet).

   Er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skattefri?

   Nej. Erstatningen er skattepligtig og kan ikke kreditorbeskyttes.

   Erhvervsevnetab

   Hvad er erhvervsevnetab/tab af erhvervsevne?

   Erhvervsevnetabet er en betegnelse for varig nedsættelse af evnen til at kunne arbejde.

   Hvornår fastsættes erhvervsevnetabet/tabet af erhvervsevnen?

   Erhvervsevnetabet kan som udgangspunkt først fastsættes, når den fremtidige erhvervsmæssige situation er afklaret midlertidigt eller endeligt – som regel via kommunen. Det kan eksempelvis være ved tilkendelse af fleksjob eller førtidspension.

   Hvem fastsætter/vurderer erhvervsevnetabet/tabet af erhvervsevnen?

   Det er forsikringsselskabet, der foretager en vurdering af dit erhvervsevnetab. I nogle tilfælde kan de bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om at foretage en vurdering, mod betaling af et gebyr.

   Hvordan vurderes erhvervsevnetabet/tabet af erhvervsevnen?

   Erhvervsevnetabet vurderes på baggrund af forskellen mellem din årsløn før skaden og den årsløn, som du har nu. Erhvervsevnetabet fastsættes herefter i procent.

   Hvordan beregnes erstatningens størrelse?

   Erstatningen beregnes på baggrund af nogle beløbsmæssige takster, som er fastsat i erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven.

   Er der nogen minimumsgrænse for erhvervsevnetabet?

   Du skal som udgangspunkt have et erhvervsevnetab på 15 procent, før du har krav på erstatning.

   Er erstatning for tab af erhvervsevne skattefri?

   Ja, hvis der er tale om et engangsbeløb. Beløbet kan derudover kreditorbeskyttes.

   Mulige spørgsmål

   Hvilke forsikringer skal man have?

   Det afhænger af din situation. Nogle forsikringer er lovpligtige, mens andre er frivillige. Det er derfor en god idé at drøfte dit behov med et forsikringsselskab.

   Har jeg brug for en advokat til at hjælpe mig?

   Det er ikke en betingelse for at du kan få erstatning, at du har en advokat til at hjælpe dig. Ofte kan det dog være en god idé, for at sikre at du får den erstatning, som du har ret til.

   Hvad er selvrisiko?

   Nogle forsikringer indeholder bestemmelser om betaling af selvrisiko. Der er et beløb som du selv skal betale, selvom skaden/hændelsen er omfattet af forsikringen.

   Hvornår bliver min erstatning udbetalt?

   Krav på svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kommer til udbetaling, når du har fremsendt dokumentation for kravene og selskabet har haft mulighed for at behandle dine fremsatte krav.

   Dit varige mén kan som udgangspunkt tidligst vurderet et år fra skaden er sket eller 1 år efter endt behandling. Herefter vil der eventuelt skulle indhentes funktionsattest eller speciallægeerklæring, hvorefter forsikringsselskabet kan fastsætte det varige mén. 

   Kan man få erstatning for piskesmæld?

   Tidligere blev piskesmæld (whiplash) sjældent anerkendt som erstatningsberettigende skade. Dette har dog ændret sig, og i dag kan du som skadelidt godt få erstatning og godtgørelse for en piskesmældsskade. Der kan dog i nogle sager fortsat være uenighed med forsikringsselskaberne om, hvorvidt trafikulykken er årsag til de gener, piskesmældet forårsager.

   Kan jeg klage over forsikringsselskabets fastsættelse af erstatningen?

   Ja. Du kan altid klage over forsikringsselskabets fastsættelse af de forskellige erstatningsposter. Det er altid en god idé at medsende dokumentation, der underbygger din klage. 

   Ved uenighed om udmålingen er godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne kan sagen forelægges for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der herefter kommer med en vejledende udtalelse til brug for forsikringsselskabets genvurdering af sagen.

   Du skal dog være opmærksom på forældelsesfristen, og det anbefales som udgangspunkt at du klager umiddelbart efter, du har modtaget den vurdering fra selskabet, du er utilfreds med.

   Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller tryk på 'Gratis vurdering' og udfyld formularen.

    Er du komme til skade?

    Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.