mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Få gældssanering og kom tilbage på sporet

Få gældssanering og kom tilbage på sporet

Hvis du har måttet sælge din landbrugsbedrift med tab, så du står tilbage
med en stor gæld til banken, kreditforeningen og andre kreditorer, er der
forskellige muligheder for at opnå en ordning for afvikling af gælden.

Du kan forsøge at indgå en frivillig aftale med dine kreditorer om afvikling
af din gæld til dem ved betaling af et aftalt beløb, når din gård er solgt.
Forsøger man den løsning, løber man typisk ind i det problem, at banken
kræver betaling af en høj dividende – altså en høj andel af dens tilgodehavende
– over en lang periode.

Svært med flere kreditorer

Derudover viser erfaringen, at det kan være vanskeligt at indgå frivillige
aftaler med flere kreditorer på én gang.

Jo, flere kreditorer, du har, jo sværere er det at lave en samlet, frivillig
aftale om en afvikling af din gæld, som alle dine kreditorer kan tilslutte sig.
Viser det sig umuligt for dig at indgå frivillige aftaler med dine kreditorer,
som du og din familie kan leve med, kan du i stedet anmode skifteretten
om at indlede en gældssaneringssag, som omfatter alle dine kreditorer. På
den måde kan du få ryddet op i en uoverskuelig gæld én gang for alle.
En gældssaneringssag indledes med, at du indsender en blanket, som kan
hentes på skifterettens hjemmeside. Blanketten skal vedlægges årsrapporter
og lønsedler for alle i din husstand.

Retlige krav ved gældssanering

Skal skifteretten indlede en gældssaneringssag på dine vegne, er der nogle
retlige krav, som skal opfyldes:

 • Du skal som skyldner udnytte din erhvervsevne bedst muligt.
 • Du skal have faste økonomiske forhold, som ikke er af midlertidig karakter.
 • Den gæld, du ønsker saneret, må ikke for størstepartens vedkommende
  være til det offentlige, eksempelvis skatter og afgifter.
 • Du må ikke i perioden op til, at du søger om gældssanering, have disponeret
  økonomisk til fordel for dig selv og din familie – eksempelvis ved
  udnyttelse af skattemæssige underskud – eller ved moralsk tvivlsomme
  økonomiske dispositioner op til salget af bedriften.
 • Din gæld skal være så stor, at du ikke umiddelbart har mulighed for at
  betale den tilbage.

Hvor meget skal gælden nedskrives?

Opfylder du de ovennævnte betingelser, indleder skifteretten en gældssaneringssag
for dig – med dit eget forslag til, hvor meget gælden skal
nedskrives.

Hvor stort et beløb, du skal betale, beregnes ud fra hele din husstands
indtægter og faste udgifter.

Efter en gældssanering skal der være økonomisk råderum til rimelige
leve- og boligomkostninger – herunder et passende rådighedsbeløb, der
som udgangspunkt sættes til 5.000 kroner pr. voksen og 2.500 pr. barn i
husstanden. Alle disse beløb beregnes pr. måned, og du skal som udgangspunkt
betale i fem år.

Gældssanering ved konkurs

Er du under konkursbehandling – måske på din egen begæring – har du
også mulighed for at opnå en gældssanering i skifteretten på de samme
betingelser som beskrevet ovenfor. Dog med den væsentlige forskel, at du
kun skal betale i tre år i stedet for fem.

Opnår du en gældssanering i skifteretten, kan du ikke fremføre et skattemæssigt
underskud. I øvrigt omfatter en gældssanering kun den gæld, du
har, når gældssaneringssagen sættes i gang, og altså ikke gæld, der stiftes
efter dette tidspunkt.

Vær opmærksom på skattegæld

Pådrager du dig også skattegæld i forbindelse med salget af dit landbrug,
bør du derfor vente med at søge om gældssanering til efter udgangen af
det indkomstår, hvor dit landbrug er blevet solgt. Juridisk set stiftes skattegæld
nemlig først ved slutningen af indkomståret.

Jeg må råde til, at du tager en specialiseret advokat med på råd, allerede
inden du og din familie beslutter, om bedriften skal sælges, og i givet fald
hvornår det skal ske.

Det afgørende er, at du og din familie kommer tilbage på sporet med jeres
liv, når gården er solgt. En forudsætning for, at det kan ske, er, at du får en
gældssanering på de bedst mulige vilkår.