mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Kontoret holder lukket i uge 29 & 30

Familieret

Ægtefællebidrag

Et ægtefællebidrag er et bidrag den ene ægtefælle kan pålægges at betale til den anden ægtefælle, der ikke har midler til at forsørge sig selv tilstrækkeligt. Der findes to former for ægtefællebidrag; ægtefællebidrag under ægteskabet og ægtefællebidrag efter separation eller skilsmisse. Lad os hjælpe dig, hvis du står i en situation, hvor ægtefællebidrag er aktuelt.

Ægtefællebidrag under ægteskabet

Som ægtefæller har I pligt til at forsørge hinanden. Hvis der er stor forskel i ægtefællernes indtægter, og opfylder den ene ægtefælle ikke sin forsørgelsespligt overfor den anden ægtefælle, kan Statsforvaltningen i visse tilfælde pålægge den ene ægtefælle at betale ægtefællebidrag til den anden. Det gælder både hvis ægtefællerne lever sammen eller er flyttet fra hinanden, men stadig er gift.

Ægtefællebidraget under ægteskabet skal søges hos Statsforvaltningen, og det er Statsforvaltningen der træffer afgørelse herom.

Afgørelsen gælder alene under ægteskabet, og bidraget bortfalder derfor ved separation eller skilsmisse.

Ægtefællebidrag efter separation eller skilsmisse

Som udgangspunkt ophører forsørgelsespligten mellem ægtefæller i tilfælde af separation eller skilsmisse. I visse tilfælde kan den ene ægtefælle dog blive pålagt at betale bidrag til den andens underhold i en kortere eller længere årrække efter en separation eller skilsmisse.

Ægtefællebidrag er et vilkår, der skal være enighed om, før Statsforvaltningen kan give bevilling til separation eller skilsmisse. Ægtefællebidraget kan i den forbindelse aftales mellem ægtefællerne. Såfremt ægtefællerne ikke er enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, er det domstolene, der træffer afgørelsen. Ægtefællerne vil da blive separeret eller skilt ved dom.

Når det er fastlagt hvorvidt der skal betales et ægtefællebidrag og i hvilken periode, er det Statsforvaltningen der træffer afgørelse om bidragets størrelse.

Hvornår er der grundlag for ægtefællebidrag?

I mangel på enighed tager domstolene stilling til, om der skal betales ægtefællebidrag og i hvor lang en periode bidraget skal betales.

Det er i hver enkelt sag en konkret vurdering, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag og i hvor lang en periode. Retten lægger vægt på følgende:

 • Ægtefællernes indtægtsforhold og forskelle i indtægter
 • Ægtefællernes uddannelse og mulighed for at skaffe indtægter, herunder helbredsmæssige forhold
 • Ægteskabets varighed
 • Forsørgelsespligt over mindreårige børn
 • Hvorvidt den ægtefælle der søger bidraget har modtaget større beløb fra den anden ægtefælle som led i bodelingen
 • Hvorvidt den mindre indtægt hos den ene ægtefælle skyldes ægteskabet og den måde parterne har indrettet sig på i ægteskabet

Ægtefællebidraget vil som regel pålægges i en tidsbegrænset periode på 1-10 år. Det sker ikke ofte, at en ægtefælle pålægges at betale ægtefællebidrag til den anden ægtefælle uden tidsbegrænsning.

Ægtefællebidragets størrelse

Når det er afgjort i hvor lang en periode der skal betales ægtefællebidrag jf. ovenfor, er det Statsforvaltningen der efter en konkret vurdering fastsætter bidraget størrelse.

Fastsættelse af bidraget størrelse sker ud fra en beregning af forskellen i parternes indtægter. Derudover tages der højde for, at bidragsmodtagerens indtægt ikke må overstige et vist beløb årligt, ligesom der tages højde for om bidragsbetaler har store udgifter til børnebidrag som betales til den anden ægtefælle.

Hvis I ikke er enige

Hvis I ikke er enige om ægtefællebidraget skal du rådføre dig med en advokat. Sagen kan da enten løses ved et forlig imellem jer, eller din advokat kan føre sagen ved domstolene for dig. Vi er eksperter i, at føre denne type sager.

I sager om ægtefællebidrag i forbindelse med en separation eller skilsmisse kan du fri proces til retssagen, såfremt du opfylder de økonomiske betingelser herfor. Du får da gratis advokatbistand til sagen.

Ægtefællebidrag og SKAT

Ægtefællebidrag er fradragsberettiget hos bidragsbetaleren og skattepligtigt hos bidragsmodtageren. Laver I jeres egen aftale om ægtefællebidrag, skal I være opmærksomme på de skattemæssige forhold, da det kan være af betydning for reglerne om fradrag, hvis ægtefællebidraget står i misforhold til jeres økonomiske situation.

Kontakt os allerede nu for en indledende og gratis samtale om din sag.

Det første møde er altid gratis

Lad os drøfte hvad der er bedst at gøre for dig og din familie. Den første drøftelse er gratis, og du er ikke forpligtet til at gå videre med sagen hos os.

Du kan også benytte vores familieformular.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Cand.jur.
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Cand.jur.
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Cand.jur.
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.