mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Flere arbejdsulykker skal anerkendes

Flere arbejdsulykker skal anerkendes

Folketinget har vedtaget et lovforslag om ændring af arbejdsskadesikringsloven med henblik på blandt andet at gøre det nemmere at få anerkendt en arbejdsulykke.

Da den seneste reform på arbejdsskadeområdet blev vedtaget i 2003, havde det to formål. Dels at skabe et gennemskueligt system for både borger og myndighed og dels et mål om, at flere personer, som kommer ud for en ulykke under udførelse af arbejde, får denne ulykke anerkendt som en arbejdsulykke.

Ulykkesbegrebet blev i årene herefter fortolket af domstolene, og Højesteret fastslog i 2013, at ulykkesbegrebet skal fastlægges i lyset af de ydelser, som arbejdsskadesikringsloven berettiger til. Det medførte en retstilstand, hvor forbigående gener, som går over af sig selv uden behandling, ikke anerkendes som en skade efter arbejdsskadesikringsloven.

Anerkendelsesprocenten falder

Højesterets fortolkning af ulykkesbegrebet medførte herefter en nedgang i andelen af anerkendte arbejdsulykker. I 2013 var anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker 76 procent, hvorimod andelen i 2017 var faldet til under 60 procent.

Folketinget vedtog den 30. april 2019 et lovforslag om ændring af arbejdsskadesikringsloven med henblik på blandt andet at genindføre en lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker. Formålet med lovændringen er derfor grundlæggende at genoprette det ulykkesbegreb, som gjaldt inden Højesterets præcisering i 2013.

Gælder først fra 2020

Ved lovændringen kommer det derfor til direkte at fremgå af loven, at også forbigående personskader kan anerkendes som en arbejdsulykke, uanset om skaden kræver behandling eller ej.

Lovændringen vil således formentlig betyde en stigning i andelen af anerkendte arbejdsulykker.

Lovændringerne for så vidt angår betingelserne for anerkendelse af arbejdsulykker træder først i kraft den 1. januar 2020 og kommer alene til at gælde for de ulykker, der sker efter denne dato. For ulykker, som er sket før denne dato, vil hidtil gældende regler fortsat finde anvendelse.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05 og få en gratis vurdering af din arbejdsskadesag.