mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder

 • STORM
 • Artikler
 • Forældremyndighed og bopæl når i flytter fra hinanden

Dato: 
|

Forældremyndighed og bopæl når i flytter fra hinanden

En skilsmisse, separation eller samlivsophævelse er altid en svær situation, og er der børn involveret er det vigtigt, at I hurtigst muligt bliver enige i forholdene omkring børnene for at gøre situationen for børnene så skånsom som muligt.

Er I lige gået fra hinanden, er der en række spørgsmål, der skal tages stilling til. Skal I fortsat have fælles forældremyndighed? Hvor skal børnene bo? Hvor meget samvær skal den anden forælder have med børnene?

Kan I ikke blive enige, kan det blive nødvendigt at bede statsforvaltningen om hjælp til at blive enige om forældremyndighed, bopæl og samvær. Det er dog retten, der træffer den endelig afgørelse om forældremyndighed og barnets bopæl, men statsforvaltningen der træffer afgørelse om omfanget af samværet med den forælder som barnet ikke bor hos.

De beslutninger I hver især tager, f.eks. hvis én af jer flytter fra den fælles bolig uden børnene, kan få konsekvenser senere hen, og det er derfor vigtigt at kende reglerne, forinden der træffes store beslutninger.  

Forældremyndighed

Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene i enighed skal træffe væsentlige beslutninger om barnet. Væsentlige beslutninger er; valg af skole og skolefritidsordning, væsentlig medicinsk behandling, udstedelse af pas, flytning til udlandet, risiko fyldte fritidsaktiviteter, religiøse forhold og værgemål.

Går I fra hinanden, fortsætter I med at have fælles forældremyndighed, medmindre I selv aftaler at én af jer skal have forældremyndigheden alene, eller retten træffer afgørelse om ophør af den fælles forældremyndighed.

Den fælles forældremyndighed kan ophæves af retten og tillægges den ene forælder alene, såfremt forældrene ikke er i stand til at samarbejde til barnets bedste. Der skal meget til før retten finder det nødvendigt at ophæve den fælles forældremyndighed, og det skal være godtgjort at forældrenes samarbejde er så vanskeligt, at det er bedst for barnet, at forældremyndigheden tillægges den ene forælder alene.

Barnets bopæl og adresseskift

Det er ofte spørgsmålet om, hvor barnet skal bo efter en samlivsophævelse, der giver anledning til stridigheder. Barnet kan kun have adresse ét sted, uanset hvilken samværsordning i aftaler.

Problemstillingen bliver aktuel, når én af jer skal fraflytte den hidtil fælles bopæl. Ønsker du at fraflytte den fælles bolig med børnene, kan du som udgangspunkt ikke skifte børnenes adresse, hvis den anden forælder ikke er enig i flytningen. Bliver den ene forælder boende i huset med børnene, og flytter den anden forælder ud, vil børnenes adresse forblive i det fælles hjem, og den forælder der bliver boende, bliver herefter som udgangspunkt automatisk bopælsforælder, indtil der eventuelt er truffet en afgørelse om bopælen.

Det er vigtigt at være opmærksom på de beslutninger, der træffes straks efter samlivsophævelsen. Vælger du således at fraflytte den fælles bolig og dermed lade den anden forælder blive bopælsforælder, kan det blive sværere at få bopælen over barnet fremadrettet.

Ønsker du at tage barnet med dig, når du flytter, kan du anmode statsforvaltningen om at træffe en midlertidig afgørelse om bopæl, som skal gælde indtil spørgsmålet om bopæl er afgjort i retten. Det er kun muligt at få tillagt bopælen midlertidigt, hvis der er særlige forhold der gør, at en afgørelse om bopæl er nødvendig straks. I modsat fald må sagen afvente rettens afgørelse.

Det er retten, der træffer den endelige afgørelse om, hvor barnet skal bo, hvis I ikke kan blive enige. Du skal dog starte sagen i statsforvaltningen, og henvende dig der, såfremt I ikke kan blive enige.

Sagsbehandlingstiden i statsforvaltningen og i retten er ofte langvarigt, og det er derfor bedst, hvis I kan indgå en aftale, før I flytter fra hinanden. Eventuelt kan I selv lave en midlertidig aftale, der skal gælde, indtil sagen er afgjort i retten. Du skal dog være opmærksom på, at den midlertidige aftale I laver kan få betydning for afgørelsen af bopælsspørgsmålet i retten, og du bør derfor rådføre dig med en advokat, forinden du laver en aftale, så du kender de mulige konsekvenser heraf.

Samvær

Børnene har ret til samvær med den forælder barnet ikke bor hos. Det er et fælles ansvar for begge forældre at sørge for, at børnene opretholder kontakten til jer begge.

Den forælder, som barnet ikke bor hos, bliver automatisk samværsforælder. Hvis I aftaler en ordning hvor barnet er 7 dage hos den ene og 7 dage hos den anden er samværsforælderen den, som barnet ikke har folkeregisteradresse hos.

Kan I ikke blive enige om samværet, er det statsforvaltningen, der træffer afgørelse herom. Statsforvaltningen kan tillige træffe midlertidige afgørelser om samværet, som skal gælde, indtil en eventuel bopælssag er afgjort i retten.

Er I netop flyttet fra hinanden og har du som samværsforælder ikke samvær med dit barn, kan du anmode statsforvaltningen om at fastsætte midlertidigt kontaktbevarende samvær. En afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær træffes ud fra et standardiseret minimumssamvær ud fra barnets alder. Statsforvaltningen skal træffe afgørelse senest 3 uger efter henvendelsen. Du skal samtidig søge om, at der fastsættes almindeligt samvær.

Hvis I selv kan blive enige om en samværsordning, behøver I ikke indblande statsforvaltningen, En aftale om samvær skal heller ikke anmeldes til statsforvaltningen, men I bør oprette en skriftlig aftale om samværet.

Hvor skal du henvende dig?

Er der uenighed om bopæl og samvær, som I ikke selv kan løse, bør du hurtigst muligt henvende dig til statsforvaltningen. Du bør derudover rådføre dig med en advokat, der kender faldgruberne og mulige konsekvenser af de valg du tager, og de aftaler I eventuelt indgår.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Louise Liebach

  Sagsbehandler
  "For mig er det vigtigt, at der skabes en god dialog med klienter og samarbejdspartnere for derigennem at opnå det bedste resultat."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Rasmus Klim Christensen

  Advokat
  "For mig er den helhedsorienterede rådgivning vigtig"
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Det siger vores kunder

 • Marcussen A/S

  Marcussen A/S

  Jeg har altid været glad for samarbejdet med STORM, fordi de er åbne, venlige, meget kompetente og hurtige. Du får en god rådgivning, som man virkelig kan bruge til noget.
  Poul Erik Marcussen, Direktør
 • Trafikulykke

  Trafikulykke

  - Jeg sad i en bil, og der var en ung mand som faldt i søvn og kom til at køre ind i os. Jeg tog kontakt til mit eget forsikringsselskab og fik en masse forklaringer, som jeg faktisk ikke forstod...
  Janne Kristensen
 • Lystrup og Jomfruens Egede

  Lystrup og Jomfruens Egede

  Som rådgiver og sparringspartner har STORM Advokatfirma hjulpet til med gode råd, anbefalinger til de mange beslutninger, som hele tiden skal tages.
  Joachim Godske Norman Moltke
 • Grotrian A/S

  Grotrian A/S

  De er blevet store, de er stærke, professionelle, yder professionel service. Og så er der en personlighed bagved - det kan jeg godt li'
  Lars Grotrian, Direktør
 • Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Rigtig, rigtig godt - så kort kan det siges. En stor anbefaling af Advokat Anders Munk Zacho.
  Mette Jæger Jensen, Terndrup
 • Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Jeg kan få en fremtid uden stor gæld og mulighed for at spare op til den dag, jeg forlader arbejdsmarkedet.
  Laurids Frandsen, Landmand
 • Tommy Bendixen, Tilst

  Tommy Bendixen, Tilst

  Jeg kan kun anbefale Advokat Anders Munk Zacho til andre, hvis de kommer i samme situation som jeg.
  Tommy Bendixen
 • Margaret Aalling, Sommersted.

  Margaret Aalling, Sommersted.

  ”Meget kort sagt vil jeg beskrive min oplevelse med Anders Munk Zacho som tip-top. Intet mindre”
  Margaret Aalling, Sommersted
 • Kvægkonkurser på stribe

  Kvægkonkurser på stribe

  "I dag kan jeg se, at vi gjorde det rigtige. Jeg skulle måske have trukket konkurs-kortet tidligere."
  Landbrugsavisen
 • Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide.
  Ove Munk, tidligere svineavler

  Kontakt os

  Se åbningstider

  Vil du gerne ringes op?

  Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

  Kategorier