mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Nyheder > Skilsmisse og børn > Forældremyndighed og bopæl når i flytter fra hinanden

Forældremyndighed og bopæl når i flytter fra hinanden

En skilsmisse, separation eller samlivsophævelse er altid en svær situation, og er der børn involveret er det vigtigt, at I hurtigst muligt bliver enige i forholdene omkring børnene for at gøre situationen for børnene så skånsom som muligt.

Er I lige gået fra hinanden, er der en række spørgsmål, der skal tages stilling til. Skal I fortsat have fælles forældremyndighed? Hvor skal børnene bo? Hvor meget samvær skal den anden forælder have med børnene?

Kan I ikke blive enige, kan det blive nødvendigtat bede statsforvaltningen om hjælp til at blive enige om forældremyndighed, bopæl og samvær. Det er dog retten, der træffer den endelig afgørelse om forældremyndighed og barnets bopæl, men statsforvaltningen der træffer afgørelse om omfanget af samværet med den forælder som barnet ikke bor hos.

De beslutninger I hver især tager, f.eks. hvis én af jer flytter fra den fælles bolig uden børnene, kan få konsekvenser senere hen, og det er derfor vigtigt at kende reglerne, forinden der træffes store beslutninger.  

Forældremyndighed

Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene i enighed skal træffe væsentlige beslutninger om barnet. Væsentlige beslutninger er; valg af skole og skolefritidsordning, væsentlig medicinsk behandling, udstedelse af pas, flytning til udlandet, risiko fyldte fritidsaktiviteter, religiøse forhold og værgemål.

Går I fra hinanden, fortsætter I med at have fælles forældremyndighed, medmindre I selv aftaler at én af jer skal have forældremyndigheden alene, eller retten træffer afgørelse om ophør af den fælles forældremyndighed.

Den fælles forældremyndighed kan ophæves af retten og tillægges den ene forælder alene, såfremt forældrene ikke er i stand til at samarbejde til barnets bedste. Der skal meget til før retten finder det nødvendigt at ophæve den fælles forældremyndighed, og det skal være godtgjort at forældrenes samarbejde er så vanskeligt, at det er bedst for barnet, at forældremyndigheden tillægges den ene forælder alene.

Barnets bopæl og adresseskift

Det er ofte spørgsmålet om, hvor barnet skal bo efter en samlivsophævelse, der giver anledning til stridigheder. Barnet kan kun have adresse ét sted, uanset hvilken samværsordning i aftaler.

Problemstillingen bliver aktuel, når én af jer skal fraflytte den hidtil fælles bopæl. Ønsker du at fraflytte den fælles bolig med børnene, kan du som udgangspunkt ikke skifte børnenes adresse, hvis den anden forælder ikke er enig i flytningen. Bliver den ene forælder boende i huset med børnene, og flytter den anden forælder ud, vil børnenes adresse forblive i det fælles hjem, og den forælder der bliver boende, bliver herefter som udgangspunkt automatisk bopælsforælder, indtil der eventuelt er truffet en afgørelse om bopælen.

Det er vigtigt at være opmærksom på de beslutninger, der træffes straks efter samlivsophævelsen. Vælger du således at fraflytte den fælles bolig og dermed lade den anden forælder blive bopælsforælder, kan det blive sværere at få bopælen over barnet fremadrettet.

Ønsker du at tage barnet med dig, når du flytter, kan du anmode statsforvaltningen om at træffe en midlertidig afgørelse om bopæl, som skal gælde indtil spørgsmålet om bopæl er afgjort i retten. Det er kun muligt at få tillagt bopælen midlertidigt, hvis der er særlige forhold der gør, at en afgørelse om bopæl er nødvendig straks. I modsat fald må sagen afvente rettens afgørelse.

Det er retten, der træffer den endelige afgørelse om, hvor barnet skal bo, hvis I ikke kan blive enige. Du skal dog starte sagen i statsforvaltningen, og henvende dig der, såfremt I ikke kan blive enige.

Sagsbehandlingstiden i statsforvaltningen og i retten er ofte langvarigt, og det er derfor bedst, hvis I kan indgå en aftale, før I flytter fra hinanden. Eventuelt kan I selv lave en midlertidig aftale, der skal gælde, indtil sagen er afgjort i retten. Du skal dog være opmærksom på, at den midlertidige aftale I laver kan få betydning for afgørelsen af bopælsspørgsmålet i retten, og du bør derfor rådføre dig med en advokat, forinden du laver en aftale, så du kender de mulige konsekvenser heraf.

Samvær

Børnene har ret til samvær med den forælder barnet ikke bor hos. Det er et fælles ansvar for begge forældre at sørge for, at børnene opretholder kontakten til jer begge.

Den forælder, som barnet ikke bor hos, bliver automatisk samværsforælder. Hvis I aftaler en ordning hvor barnet er 7 dage hos den ene og 7 dage hos den anden er samværsforælderen den, som barnet ikke har folkeregisteradresse hos.

Kan I ikke blive enige om samværet, er det statsforvaltningen, der træffer afgørelse herom. Statsforvaltningen kan tillige træffe midlertidige afgørelser om samværet, som skal gælde, indtil en eventuel bopælssag er afgjort i retten.

Er I netop flyttet fra hinanden og har du som samværsforælder ikke samvær med dit barn, kan du anmode statsforvaltningen om at fastsætte midlertidigt kontaktbevarende samvær. En afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær træffes ud fra et standardiseret minimumssamvær ud fra barnets alder. Statsforvaltningen skal træffe afgørelse senest 3 uger efter henvendelsen. Du skal samtidig søge om, at der fastsættes almindeligt samvær.

Hvis I selv kan blive enige om en samværsordning, behøver I ikke indblande statsforvaltningen, En aftale om samvær skal heller ikke anmeldes til statsforvaltningen, men I bør oprette en skriftlig aftale om samværet.

Hvor skal du henvende dig?

Er der uenighed om bopæl og samvær, som I ikke selv kan løse, bør du hurtigst muligt henvende dig til statsforvaltningen. Du bør derudover rådføre dig med en advokat, der kender faldgruberne og mulige konsekvenser af de valg du tager, og de aftaler I eventuelt indgår.