mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

lovlige kapitalejerlån

Guide: Sådan opretter du lovlige kapitalejerlån

Det er muligt for selskaber at oprette lovlige lån til kapitalejere og disses nærtstående under særlige betingelser, men der bør udvises forsigtighed. Dels kan et forkert gennemført lån udløse en bøde, dels kan et lovligt kapitalejerlån vise sig ikke at være attraktivt grundet den skattemæssige kvalificering .

Lovlige kapitalejerlån

Selskabslovens udgangspunkt er, at et selskab hverken direkte eller indirekte må stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsesmedlemmer i selskabet. Tilsvarende gælder andre nærtstående som f.eks. ejere eller ledelse i et moderselskab, ægtefæller, forældre eller børn til ledelsen eller kapitalejerne, eller andre som står særligt nær.

Hvis selskabet kan opfylde de særlige undtagelser i selskabsloven, er det alligevel muligt at udlåne penge fra selskabet på lovlig vis.

Betingelser for lovlige kapitalejerlån

Der gælder følgende almindelige betingelser for et lovligt kapitalejerlån:

Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, og skal ydes på markedsvilkår.

1. Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal træffes af generalforsamlingen eller den centrale ledelse efter bemyndigelse fra generalforsamlingen.

2. Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal være truffet efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

3. Selvom ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan et selskab alligevel yde økonomisk bistand til danske og visse udenlandske moderselskaber. Det samme gælder når den økonomiske bistand sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

Selskabet skal dokumentere, at samtlige betingelser er opfyldt.

Der gælder desuden særregler for pengeinstitutter, generelle medarbejderordninger til erhvervelse af kapitalandele i selskabet, og lovlig selvfinansiering efter selskabslovens regler.

Skat

Kapitalejerlån omklassificeres som udgangspungspunkt til enten løn eller udbytte, og udløser de al-mindelige skattemæssige konsekvenser, som normalt følger disse typer af udbetalinger. Dette betyder, at der sker en beskatning selvom at lånet er lovligt efter selskabslovens regler.

Ifølge ligningsloven gøres der dog undtagelser for økonomisk bistand ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, ydet på sædvanlig vis fra et pengeinstitut, eller som er udgør lovlig selvfinansiering efter selskabslovens regler.

I praksis vil det lovlige kapitalejerlån blive skatteretligt omkvalificeret til udbetalt udbytte eller løn i langt størstedelen af tilfældene. Omvendt indebærer den økonomiske bistand mange faldgruber og risici, enten fordi formalia ikke er opfyldt, eller fordi skattemyndighedernes vurdering af de faktiske, forretningsmæssige forhold viser sig at være anderledes end selskabets egen vurdering.

Derfor er det afgørende nøje at afveje og eventuelt konsultere en rådgiver, om hvorvidt kapitalejerlånet i virkeligheden giver nogen reel fordel for låntager eller långiver, inden lånet gennemføres.

Påtænker du eller dit selskab at oprette et lån, og er du usikker omkring betingelserne eller fordele og risici ved at oprette et lovligt kapitalejerlån, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning på telefon 72 30 12 05