Hvilke regler gælder for fredskov?

23. september 2021
2 minutters læsetid

Fredskov er defineret i skovloven, der har til formål at bevare og værne om de danske skove. Skovloven har derudover som formål at fremme bæredygtig drift af de danske skove.

Når en ejendom, eller en del af en ejendom, er blevet noteret som fredskov, er der i skovloven en række regler for anvendelse af de arealer hvor fredskovspligten er noteret.

Hvilke regler gælder for fredskov?

I forhold til anvendelsen af arealer med fredskov er hovedreglen, at arealet skal holdes bevokset med træer, der enten allerede eller på sigt skal danne højstammet skov. I bemærkningerne til loven er det oplyst, at det forudsættes, at træbevoksede arealer i en fredskov drives efter forstlige principper.

Regler for hugst

Det følger herudover af skovlovens bestemmelser, at der ikke må foretages hugst eller tynding sted, førend de enkelte træer er hugstmodne. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der ikke, med henblik på hurtig økonomisk gevinst, foretages fældning af hele skovarealer før disse er hugstmodne. Hvis en hugstmoden bevoksning af træer afvikles, er det et krav i skovloven, at arealet efter senest 10 år igen opfylder kravet om at arealer med fredskovspligt skal bestå af bevoksning med højstammet skov, eller skov der på sigt danner højstammet skov.

Som en yderligere begrænsning er det fastlagt, at der ikke må ske dyrehold på arealer med fredskovspligt, medmindre det sker som led i skovgræsning, og udgør maksimalt 10 % af det samlede areal.

Det følger nemlig af skovlovens undtagelser til ovennævnte restriktive bestemmelser, at det er tilladt at anvende op til 10 % af et fredskovspligtigt areal til enten stævningsdrift eller skovgræsning. Det er dog ikke tilladt at indhegne skovgræsningen, hvis dette hindrer mulighederne for offentlig færdsel og ophold på arealerne.

Regler for juletræer og pyntegrønt

Har man i sin skov allerede, eller har man lyst til fremadrettet, at en del af driften består af juletræer, eller pyntegrønt, må dette også udgøre op til 10 % af det samlede fredskovspligtige areal. Det er herudover tilladt, at have fredskovspligtige arealer uden bevoksning, i tilfælde hvor det er nødvendige veje, vildtagre og lignende for skovdriften nødvendige foranstaltninger. Arealer der er omfattet af fredning i eksempelvis naturbeskyttelsesloven kan ligeledes holdes uden bevoksning.

Udover at sikre juridisk rådgivning vedrørende køb, salg og udvikling af en skovejendom noteret med fredskovspligt, er det derfor vores anbefaling, at man søger fagkyndig rådgivning vedrørende anvendelse, drift og sammensætning af bevoksning i fredskov. På denne måde sikres overholdelse af de gældende regler for ejendomme med noteret fredskov, ligesom driften af skoven optimeres bedst muligt.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross