mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

konkursrådet rekonstruktionsreglerne

Konkursrådet anbefaler: Rekonstruktionsreglerne bør ændres

Konkursrådet afgav i juli 2020 en udtalelse, der indeholder en række anbefalinger til ændringer af rekonstruktionsreglerne. Få en gennemgang her.

Udtalelsen fra Konkursrådet er et resultat af, at mange virksomheder – særligt små og mellemstore virksomheder – oplever alvorlige økonomiske problemer som følge af COVID-19.

Hovedbudskaberne i de foreslåede anbefalinger til lovændringer er:

Udsættelse af frist for rekonstruktionsplanen

Efter gældende regler skal rekonstruktøren og tillidsmanden senest 4 uger efter indledning af rekonstruktionen fremsætte en rekonstruktionsplan, der indeholder en beskrivelse af, hvilken type rekonstruktion der er planlagt. Hvis et flertal af kreditorerne stemmer i mod planen, er rekonstruktionsplanen forkastet, og virksomheden tages umiddelbart derefter under konkursbehandling.

Det kan i mange tilfælde være særdeles vanskeligt for virksomheden at udarbejde en holdbar rekonstruktionsplan på kun 4 uger. Det er aktuelt mere vanskeligt grundet COVID-19 situationen. Kun hvis særlige grunde taler for det, kan 4-ugers fristen udsættes.

Konkursrådet har foreslået, at der indføres regel om, at 4-ugers fristen for rekonstruktionsplanen kan udsættes i yderligere 4 uger efter begæring fra rekonstruktøren uden nærmere begrundelse.

Fejlslagen rekonstruktion ikke lig med konkurs

Ifølge de nuværende regler skal en virksomhed tages under konkursbehandling, hvis en rekonstruktion ikke bliver gennemført. Når rekonstruktionen er indledt er der reelt kun to muligheder – enten lykkes det at gennemføre en rekonstruktion ellers går virksomheden konkurs.

Risikoen for konkurs kan afskrække virksomhedsejere fra at bruge rekonstruktionsreglerne.

Konkursrådet har foreslået, at en rekonstruktion skal kunne bringes til ophør uden at virksomheden automatisk tages under konkursbehandling, hvis det sker før der er vedtaget en rekonstruktionsplan, dvs. 4-8 uger efter rekonstruktionen er indledt. Derved gives virksomheden en mulighed for en ”kontrolleret time out” på 4-8 uger. Herefter har virksomhedens kreditorer mulighed for at indgive begæring om virksomhedens konkurs.

Ikke et krav om sikkerhedsstillelse for konkursbehandlingen

Det er i dag en betingelse for, at der kan indledes en rekonstruktion, at virksomheden stiller en sikkerhed på 30-40.000 kr. Det er sikkerhed for omkostningerne ved en eventuel efterfølgende konkursbehandling.

Konkursrådet har foreslået, at betingelsen fjernes, så virksomheden kan anvende likviditeten i forbindelse med rekonstruktionen.

Valgfri regnskabskyndig tillidsmand

Efter de gældende regler skal en begæring om rekonstruktion indeholde forslag til beskikkelse af en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand.

Den regnskabskyndige tillidsmand har til opgave at supplere rekonstruktøren samt sikre kvaliteten og validiteten af det regnskabsmateriale, som rekonstruktionsforslaget tager sit afsæt i.

Konkursrådet har foreslået, at det gøres valgfrit for virksomheden, om der skal beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand. På den måde vil regelsættet blive mere fleksibelt for de involverede parter.

Udvidet dækning fra Lønmodtagernes Garantifond

Efter nuværende regler er indledning af en rekonstruktionsbehandling ikke en udbetalingsgrund for Lønmodtagernes Garantifond. Det betyder, at virksomhedens medarbejdere må afvente om rekonstruktionen gennemføres eller ender i en konkurs, før lønrestancen udbetales.

Konkursrådet har foreslået, at indledning af rekonstruktion gøres til en udbetalingsgrund – ligesom konkursbehandling er det i dag. Forslaget indebærer, at Lønmodtagernes Garantifond skal udbetale løn til medarbejderne, der forfaldt før rekonstruktionen blev indledt.

Konkursrådet foreslår herudover, at der gennemføres en ændring af lov om lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, hvorefter køber af en virksomhed alene hæfter for løn og andre medarbejderforpligtelser efter rekonstruktionens indledning. En lignende regel findes allerede for konkursboer.

”Fast-track”-procedure for virksomhedsoverdragelser

Under en rekonstruktionsbehandling kan en virksomhedsoverdragelse alene ske efter vedtagelse af rekonstrukstionsforslag i skifteretten. Proceduren er formel og tidskrævende, hvilket hæmmer muligheden for at gennemføre en virksomhedsoverdragelse som led i rekonstruktionsbehandlingen.

Konkursrådet har foreslået, at der gives mulighed for gennemføre en virksomhedsoverdragelse efter en hurtigere og enklere model. Kreditorerne skal orienteres om virksomhedsoverdragelsen med varsel på 5 hverdage, og hvis der ikke kommer indsigelser fra et flertal af kreditorerne, kan rekonstruktøren gennemføre virksomhedsoverdragelsen. Modellen indebærer, at der ikke skal indkaldes til og afholdes en formel afstemning blandt kreditorerne.

Virksomhedspant ”fryser” ikke automatisk

Ved at stifte et virksomhedspant kan en virksomhed pantsætte alt, hvad virksomheden ejer og senere erhverver sig. Efter gældende regler ”fryser” et virksomhedspant ved indledning af en rekonstruktionsbehandling, hvilket indebærer, at pantet ikke omfatter aktiver der tilgår virksomheden, ligesom aktiver ikke kan udskilles af pantet ifølge regelmæssig drift.

Det betyder f.eks. at virksomheden i rekonstruktionsperioden skal indhente samtykke fra virksomhedpanthaver, hvis virksomheden vil sælge ud af varelageret eller lignende, og virksomheden skal afregne indtægten ved salget til virksomhedspanthaveren.

Konkursrådet har foreslået, at virksomhedspantet ikke automatisk ”fryser” ved en rekonstruktion, og at det i stedet skal være op til virksomhedspanthaver og virksomheden at beslutte, om virksomhedspantet skal ”fryses”. Det gør det lettere at iværksætte nødvendige tiltag under rekonstruktionen, ligesom virksomheds-panthaver kan opnå en styrket retsstilling ved at finansiere rekonstruktionen.