mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

forlange at få vist coronapas

Nu kan virksomheden forlange at få vist coronapas og kræve test af medarbejderne

Folketinget har med virkning fra fredag den 26. november 2021 vedtaget en ny lov om arbejdsgiveres mulighed for at forlange at få vist coronapas og kræve test af medarbejderne.

Baggrunden for loven er den trepartsaftale som regeringen den 12. november indgik med arbejdsmarkedets parter (Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation).

Baggrunden for loven er endvidere at smitten med covid-19 som bekendt igen er stigende. Arbejdsmarkedets parter og Folketinget har ønsket at ansatte skal kunne føle sig trygge ved at gå på arbejde, og at virksomhedernes drift (i modsætning til tidligere i coronaperioden) uhindret skal kunne fortsætte.

På den baggrund har man valgt at ville give arbejdsgiverne de rette redskaber til at håndtere den stigende smittespredning på arbejdspladserne – og dermed i samfundet.

Skal være samfundskritisk sygdom

Det er en betingelse for at arbejdsgiverne kan kræve coronapas og tests at covid-19 er karakteriseret som en samfundskritisk sygdom. Det er for øjeblikket tilfældet, idet Folketingets Epidemiudvalg den 11. november 2021 besluttede at genoptage kategoriseringen – foreløbigt i én måned.

Folketingets Epidemiudvalg har besluttet at forlænge perioden så den nu fortsætter til den 5. februar 2022.

Loven giver mulighed for at en virksomhed kan pålægge de ansatte at forevise coronapas, hvis arbejdsgiver skriftligt informerer den eller de berørte ansatte (og samarbejdsudvalg og forskellige tillidsrepræsentanter m.fl.) om, at der vil blive krævet forevisning af coronapas – og om arbejdsgiverens begrundelse.

Loven giver også mulighed for at arbejdsgiver kan pålægge en eller flere ansatte hurtigst muligt at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen. Det er flere betingelser knyttet til muligheden for at kræve at de ansatte lader sig teste:

  • For det første er det en betingelse at kravet er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19. Det kan her særligt være arbejdsmiljøhensyn, eller væsentlige driftsmæssige hensyn, der konkret foreligger i virksomheden.
  • For det andet skal arbejdsgiveren skriftligt informere den eller de berørte ansatte (og samarbejdsudvalg og forskellige tillidsrepræsentanter m.fl.) om, at der vil blive pålagt test, og arbejdsgiverens begrundelse for kravet.
  • For det tredje skal en test pålagt af arbejdsgiveren så vidt muligt gennemføres indenfor den ansattes almindelige arbejdstid. Hvis det ikke er muligt, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen og for evt. (rimelige merudgifter). Hvis testen skal udføres på arbejdspladsen gælder der efter loven nogle yderligere krav.

Arbejdsgiver fastsætter konsekvenser

Det vanskelige ved loven er, at det overlades til arbejdsgiver at fastsætte hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det skal have for den eller de ansatte, der ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, eller som ikke er villige til at lade sig teste.

Efter vores vurdering vil de ansættelsesretlige konsekvenser kunne være relativt alvorlige, men det vil være nødvendigt at foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis din virksomhed overvejer at benytte sig af mulighederne. Det vil efter vores vurdering i særlig grad være hensigtsmæssigt i virksomheder med fysisk kundekontakt.

Derfor blev lovforslaget hastebehandlet

Regeringen havde anmodet Folketingets partier om at godkende at lovforslaget blev hastebehandlet. Normalt skal der gå 30 dage, fra et lovforslag bliver fremsat, til det bliver tredjebehandlet og vedtaget.

Hastebehandling af et lovforslag kan imidlertid ske i særlige tilfælde, hvis Folketinget giver dispensation fra de forskellige tidsfrister, fordi der er tale om sager, der kræver, at politikerne lovgiver om dem her og nu. Det besluttede Folketinget – og det er baggrunden for, at loven kan få virkning allerede fra nu.

Skrevet af