mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Ny Højesteretsdom præciserer gavebegrebet inden for insolvensretten

Ny Højesteretsdom præciserer gavebegrebet inden for insolvensretten

Kan man give en gave uden at foretage sig noget? Ja, inden for insolvensretten er det afgørende, om den begunstigede har opnået en økonomisk fordel, hvis parterne har en nær relation. Derfor behøver en gave i konkurslovens forstand ikke at være en aktiv handling, men kan også være en undladelse. 

Højesteret nåede også frem til i en dom afsagt den 2. februar 2017, at en gave i konkurslovens forstand kan være en undladelse. Sagen omhandlede spørgsmålet, om det var en omstødelig gave, at fallenten havde ladet 2 fakturakrav forælde over for en nærstående person.

Højesteret fandt, at det må sidestilles med eftergivelse af gæld, at fallenten lader et krav forælde, og dette udgør en gave i konkurslovens forstand. Det kan for mange virke underligt, at man kan give en gave ved ikke at foretage sig noget, idet en gave traditionelt forbindes med en aktiv handling, hvor der gives en genstand til modtageren for at glæde denne. Der er dog nogle helt specielle hensyn inden for insolvensretten som gør sig gældende over for kreditorerne, hvorfor der er behov for et bredere gavebegreb, og derfor en afvigelse fra den traditionelle forståelse af ordet gave.

Omstødelsesreglerne

Når der af Skifteretten afsiges konkursdekret, har den efterfølgende konkursbehandling blandt andet til formål at opfylde princippet om ligelig fyldestgørelse af fallentens kreditorer, dog med respekt for konkursorden. Der er derfor fastsat regler i konkursloven, der skal sikre muligheden for at få tilsidesat en disposition, som er foretaget af fallenten, og har været til skade for kreditorerne. Disse regler kaldes for omstødelsesregler og bevirker, at gaver der er givet op til konkursen vil kunne omstødes.

Det konkursretlig gavebegreb

Det kan for nogle personer, der er bevidste om, at de ikke er i stand til at betale deres forpligtelser efterhånden som de forfalder, være fristende at give formuer væk til familiemedlemmer eller andre ejede selskaber og på den måde sikre, at aktiverne ikke tilfalder kreditorerne. I praksis ses det, at fallenten unddrager sine aktiver og kamuflerer den økonomiske fordel gennem en transaktion, hvor aktiverne sælges for billigt til et andet ejet selskab eller et nært familiemedlem. For at undgå, at fallenten kan foretage dispositioner, der begunstiger en person eller et selskab fremfor kreditorerne, er anvendelsen af konkurslovens gavebegreb i § 64 bredere, end hvad der traditionelt forstås ved en gave, idet konkurslovens gavebegreb ikke kræver gavmildhed ved dispositioner foretaget mellem nærstående personer. Det afgørende er i stedet for om den begunstigede har opnået en økonomisk fordel.

Undladelser kan også være gaver, hvis det giver den begunstigede en økonomisk fordel

Højesterets dom viser, at en gave i konkurslovens forstand ikke behøver at være en aktiv handling, men derimod kan være en undladelse. Det kan derfor være en gave, hvis fallenten op til konkursen undlader at foretage en disposition, som begunstiger én fremfor ens kreditorer. Afgørelsen er i tråd med tidligere afgørelser, herunder tidligere afsagte Højesteret afgørelser, der konkluderer, at der foreligger en gave i konkurslovens forstand, hvis den begunstigede opnår en økonomisk fordel, selvom der ikke er en gavehensigt, når der ikke er en forretningsmæssig begrundelse for dispositionen, og fallenten og den begunstigede er nærstående. Det er derfor ikke overraskende, at Højesteret i dommen kom frem til, at en undladelse også kan være en gave i konkurslovens forstand, da den begunstigede opnåede en økonomisk fordel ved ikke at skulle betale det skyldige beløb.

Anbefaling

Er man kommet i økonomiske vanskeligheder,  er det vigtigt, at man nøje er bevidst om de dispositioner man foretager sig, og ikke medvirker til, at der sker en skævdeling af kreditorerne gennem dispositioner eller undladelser, der begunstiger en person eller et selskab fremfor ens kreditorer.

En omstødelig gave indgår i vurdering af en evt. konkurskarantæne, og handlingen kan også være strafbart som skyldnersvig. Foretages sådanne dispositioner af selskabets ledelse, vil ledelsen også kunne ifalde et ledelsesansvar og blive personligt erstatningsansvarlig over for konkursboet.