mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Omdannelse IVS > Omdan IVS
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

STORM > Omdannelse IVS > Omdan IVS

Omdannelse af IVS til ApS

Slip for alt administrativt arbejde – lad advokater gøre det for dig. Til fast pris!

Vedtægter (accepterede formater: PDF-fil, eller Word-fil)


Ejerbog (accepterede formater: PDF-fil, eller Word-fil)


Legitimation (accepterede formater: PDF-fil, JPG-fil eller Word-fil)

Sygesikringskort

Kørekort eller pas


Har du en vurderingsberetning?
JaNej

Vurderingsberetning (accepterede formater: PDF-fil, eller Word-fil)


Vurderingsberetning er et lovkrav for at kunne gennemføre omdannelsen.

Du vil modtage et tilbud på vurderingsberetningen.
Husk at vurderingsberetningen er nødvendig for omdannelse af selskabet
Samlet pris: 4.995 kr. ex. moms.

Der gælder særlige vilkår for denne ydelse. Nedenfor kan du læse de betingelser, som er gældende for bestilling af selskabsomdannelse fra IVS til ApS.

Betingelser for køb af selskabsomdannelse fra IVS til ApS

Vores ydelse

Opdrag

Webformularen på denne hjemmeside er alene en opfordring til at gøre tilbud. Når klientens sag fremsendes til STORM Advokatfirma, forbeholder vi os retten til at acceptere eller afvise enhver henvendelse uden begrundelse. Bindende aftale er første indgået, når klienten har modtaget accept eller ordrebekræftelse.

Den faste ydelse

STORM Advokatfirma tilbyder en fast ydelse med omregistrering af 1 stk. IVS-selskab til ApS-selskab. Den faste ydelse dækker følgende forløb:

Klienten indsender alle relevante oplysninger til STORM Advokatfirma. Relevante oplysninger er de oplysninger og dokumenter, som skal udfyldes og vedhæftes i webformularen på denne hjemmeside, samt enhver yderligere oplysning, som er påkrævet for at fuldføre registrering og omdannelse hos Erhvervsstyrelsen. Såfremt relevante oplysninger mangler, fremsender klienten disse efter påkrav fra STORM Advokatfirma.

STORM Advokatfirma udfører følgende arbejder til brug for registrering og omdannelse:

 • Eventuel formidling af køb af vurderingsberetning, såfremt klienten ønsker at benytte vores samarbejdspartner som revisor.
 • Afholdelse af generalforsamling på vores kontor uden kapitalejernes deltagelse, idet kapitalejerne bemyndiger den berigtigende dirigent til at gennemføre beslutningen om omdannelse.
 • Udarbejdelse af generalforsamlingsprotokollat over det på generalforsamlingen passerede.
 • Ændring af vedtægterne i overensstemmelse med generalforsamlingsprotokollatet. Vedtægterne ændres kun i det omfang, som er nødvendigt for omregistrering. Derudover videreføres vedtægternes eksisterende bestemmelser.
 • Ekspedition med anmeldelse og registrering hos Erhvervsstyrelsen.
 • Opdatering af ejerbog.

Den variable ydelse

Enhver ydelse som ikke er en del af den faste ydelse, er en del af den variable ydelse. Den variable ydelse udføres efter klientens særskilte og udtrykkelige instruks, og afregnes i tillæg til den faste pris for den faste ydelse.

Den variable ydelse omfatter eksempelvist, men ikke begrænset til; udskiftning af selskabets registrerede ledelse, omlægning af regnskabsår, ændring af selskabets revision, rådgivning om kapital-ejernes retsstilling, mv.

Afregning

Den faste ydelse

Den faste ydelse afregnes med fast pris på kr. 4.995,00 eksklusiv moms.

Klienten skal påregne selv at afholde omkostninger til anskaffelse af vurderingsberetning.

Såfremt den faste ydelse ikke kan gennemføres grundet klientens forhold, herunder men ikke begrænset til hvis det af klienten anvist selskab ikke kan opfylde kapitalkravene til selskabsomdannelsen, eller kunden ikke anskaffer vurderingsberetning eller andre nødvendige dokumenter, afregnes kunden for den fulde faste pris.

Den variable ydelse

Den variable ydelse afregnes under hensyntagen til arbejdets værdi, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, anvendt specialkompetence, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, og det med sagen forbundne ansvar.

Herudover vil afgifter, gebyrer, rejseomkostninger, udlæg, mv. som afholdes af STORM Advokatfirma i forbindelse med den variable ydelse blive viderefaktureret til klienten.

Tidspunktet for afregning

Klienten forudbetaler depositum på den fulde faste pris forinden arbejdet påbegyndes. Når sagsbehandlingen er udført, og endelige registreringsdokumenter er fremsendt til klienten, foretages slutafregning og fremsendelse af faktura.

STORM Advokatfirma forbeholder sig retten til at afregne den variable ydelse løbende, mod specifikation af den ydelse, som afregningen vedrører.

Hvidvask og legitimation

I henhold til hvidvaskningsloven bedes klienten fremsende kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis på de personer, som ejer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet. STORM Advokatfirma forbeholder sig at udtrække oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. fra CVR.dk.

Almindelige forretningsbetingelser

I tillæg til ovenstående gælder STORM Advokatfirmas almindelige forretningsbetingelser, som er gengivet nedenfor.

Ved uoverensstemmelse mellem de almindelige forretningsbetingelser og disse særlige betingelser for køb af selskabsomdannelse fra IVS til ApS, har sidstnævnte forrang.


FORRETNINGSBETINGELSER

Disse forretningsbetingelser er gældende i alle klient-forhold, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Virksomhedsoplysninger

STORM Advokatfirma, CVR-nummer 39495937, er etableret på følgende adresser:

Tankedraget 7, 5. sal
9000 Aalborg
Messevej 2
9600 Aars
Østergade 15, 2. sal
9690 Fjerritslev

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 72 30 12 05 samt på e-mailadressen mail@stormadvokatfirma.dk.

STORM Advokatfirma er organiseret som et partnerselskab.

Advokaterne hos STORM Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokat-samfundet.

Forsikringsdækning og ansvar

Alle advokater hos STORM Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af STORM Advokatfirma, uanset hvor advokat-virksomheden udøves.

STORM Advokatfirma er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog begrænset til et beløb svarende til kr. 5.000.000,00 pr. sag. Dog såle-des, at STORM Advokatfirma har mulighed for konkret at forhøje forsikringsdækningen, såfremt klienten måtte ønske dette.

Alle partnere og ansatte er dog ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, såsom mistet fortjeneste, goodwill mv.

Honorering

Salæret i den enkelte sag fastsættes konkret i hver enkel sag, men på baggrund af følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den an-vendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, og det med sagen forbundne ansvar.

STORM Advokatfirma tager forbehold for opkrævning af depositum ved sagens opstart. Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og indsættes på klientkonto.

Klienten faktureres desuden særskilt i forbindelse med afholdelse af positive udgifter og tilsvarende udlæg.
Afregning sker løbende hver den 1. uge i en måned, medmindre andet er aftalt, eller såfremt STORM Advokatfirma anser anden fakturering for nødvendig af hensyn til den konkrete sags karakter.

STORM Advokatfirmas betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere ved STORM Advokatfirma er under-lagt regler om tavshed. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger, som modtages. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Interessekonflikter

STORM Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler om interessekonflikter. STORM Advokatfirma gennemfører de nødvendige undersøgelser om risiko for interessekonflikter forud for opstart af enhver sag.

Hvidvask

STORM Advokatfirma er – ligesom alle øvrige advo-katfirmaer - underlagt Hvidvaskningsloven, som for-pligter STORM Advokatfirma til at indsamle og opbe-vare klienters id-oplysninger i fem år efter klientfor-holdets afslutning.

E-mail

STORM Advokatfirma anvender sikker mail. I tilfælde af at modtageren ikke kan modtage sikre mails, da vil personfølsomme eller persondataretligt fortrolige oplysninger blive fremsendt pr. post. STORM Advokatfirma kan ikke garantere, at mails fremsendt til STORM Advokatfirma er sikre.

Opbevaring af sagsakter

STORM Advokatfirma opbevarer sagsakter i 10 år efter sagens afslutning.

Lovvalg og værneting

STORM Advokatfirmas rådgivning og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventu-elle tvister kan alene indbringes for Retten i Aalborg.

Tilsyn og klageadgang

Advokaterne hos STORM Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advoka-terhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjem-meside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem klienten og advokaten vedrørende det udførte arbejde eller hono-rering heraf, kan klage indgives til Advokatnævnet, der som den kompetente myndighed træffer afgørelse i sagen.
Henvendelse til Advokatnævnet kan ske via hjemme-siden www.advokatsamfundet.dk eller på adressen Kronprinsessegade 28, 1306 København K.


Det får du

Advokat
 • Generalforsamling med protokollat
 • Opdaterede vedtægter
 • Opdateret ejerbog
 • Anmeldelse til og registrering hos Erhvervsstyrelsen

Priser

 • Advokat – 4.995,- ex. moms

Undgå tvangsopløsning

Inden vi begynder omdannelsen af dit selskab, tager vi din bestilling op til manuel godkendelse.

Såfremt din bestilling godkendes, skal du have overført depositum svarende til prisen på det bestilte til vores konto, før arbejdet kan påbegyndes.


 • Omdannelse hvor du har den lovpligtige vurderingsberetning
  Pris: 4.995 kr. ex. moms.