mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Artikler
 • Hvilke regler gælder for opsigelse af medarbejdere?

Dato: 
|

Hvilke regler gælder for opsigelse af medarbejdere?

Mange kan relatere til at blive opsagt fra sit arbejde. Man kan selv være blevet opsagt eller det kan være, at man kender nogen, der er blevet opsagt. Men hvilke regler gælder der egentlig for opsigelse af medarbejdere?

Som udgangspunkt gælder det, at arbejdsgiveren har en fri opsigelsesadgang. Den frie opsigelsesadgang er begrundet i arbejdsgiverens ledelsesret, hvilket vil sige arbejdsgiverens ret til frit at ansætte og afskedige, hvem end denne ønsker. Ledelsesretten er dog ikke altid fuldstændig fri. Den kan eksempelvis være begrænset af ansættelseskontraktens indhold, bestemmelser i lovgivning eller i overenskomster. 

I relation til afskedigelse består der ikke et generelt krav om, at en arbejdsgivers opsigelse af en medarbejder skal være saglig. Hvorvidt en arbejdsgivers opsigelse af en medarbejder er saglig eller ej, bliver derfor kun relevant at vurdere, hvis en lovbestemmelse eller en bestemmelse i en overenskomst forhindrer afskedigelse af årsager, som ikke kan betragtes som saglige. Dette er eksempelvis tilfældet for funktionæransatte.

Begrundet i arbejdsgiverens eller medarbejderens forhold

Årsagen til opsigelse af en medarbejder kan være begrundet i arbejdsgiverens/virksomhedens eller medarbejderens forhold. En begrundelse i arbejdsgiverens forhold kan være nedgang i ordre, som bevirker nødvendige afskedigelser. En opsigelse begrundet i medarbejderens forhold kan eksempelvis være sygdom, samarbejdsvanskeligheder mv. Uanset hvilken begrundelse medarbejderen opsiges med, skal arbejdsgiveren altid kunne dokumentere begrundelsen for medarbejderens opsigelse, hvis der stilles krav om saglighed.

Advarsel

Såfremt en opsigelse er begrundet i medarbejdernes forhold og der er tale om et forhold, som medarbejderen kan rette op på, kræver det normalt en forudgående advarsel, som giver medarbejderen mulighed for at rette op på herpå, inden der afgives en opsigelse. Afgives en opsigelse i et sådan tilfælde uden advarsel, vil opsigelsen som udgangspunkt blive betragtet som usaglig.

Skriftlighed og begrundelse

En opsigelse kan være formløs, medmindre andet fremgår af ansættelseskontrakten, overenskomsten eller en lovbestemmelse. Dog skal det altid klart og tydeligt fremgå, at der foreligger en opsigelse, så medarbejderen ikke er i tvivl herom. Af bevismæssige årsager anbefales det altid at afgive en skriftlig opsigelse.
Den opsagte medarbejder kan som følge af funktionærloven, overenskomst eller andet aftalegrundlag have krav på en begrundelse for opsigelsen.
Den begrundelse, som arbejdsgiveren lægger til grund for opsigelsen bør være klar og uomtvistelig, og det er vigtigt, at arbejdsgiveren kan dokumentere sagligheden af opsigelsen ved at kunne dokumentere begrundelsen. Dette gør sig særligt gældende i de tilfælde, hvor medarbejderen efterfølgende rejser tvivl om sagligheden heraf, idet begrundelsen ikke efterfølgende kan ændres.

Retspraksis på området

Der foreligger en righoldig praksis omkring vurdering af sagligheden af opsigelser. Problemstillingen er bl.a. behandlet i en nyere Vestre Landsrets afgørelse, hvor en medarbejder, F, ansat i et deltidsfleksjob blev afskediget. F blev diagnosticeret med sygdommen dissemineret sclerose i 2008, hvorefter hun i 2009 blev ansat i et deltidsfleksjob i virksomheden, hvor hun havde arbejdet siden 1988. Arbejdsgiveren begrundede opsigelsen med nødvendige besparelser i driftsudgifterne samt omstruktureringer, idet bl.a. den afdeling, som F arbejdede i, skulle lukkes og at der ikke var plads til hende i andre afdelinger. F mente, at opsigelsen alene var begrundet i hendes funktionsnedsættelse, hvorfor hun var blevet forskelsbehandlet.

I sagen var der efter Fs afskedigelse blevet ansat yderligere medarbejdere og den afdeling, som hun tidligere havde arbejdet i, var ligeledes blevet genåbnet efter hendes afskedigelse.

Retten fandt, at der fra virksomhedens side var udvist forskelsbehandling, idet alene det forhold, at det var nødvendigt med besparelser og omstruktureringer, ikke var et tilstrækkeligt bevis for opsigelse af den pågældende medarbejder. Dette var særligt tilfældet, når virksomheden efterfølgende ansatte yderligere medarbejdere, hvilket ikke støttede påstanden om, at der skulle foretages nødvendige besparelser.

Anbefaling

Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver konkret skal kunne begrunde opsigelsen af hver enkelt medarbejder, herunder påvise de faktiske omstændigheder, som nødvendiggør afskedigelsen af den pågældende medarbejder. Begrundes opsigelsen ikke tilstrækkelig konkret, vil der være en risiko for, at opsigelsen vurderes som værende usaglig. Desuden er det også meget vigtigt, at begrundelsen for opsigelsen efterfølgende holder stik. I denne forbindelse skal man som arbejdsgiver være opmærksom på, at en begrundelse for en opsigelse ikke kan omgøres efterfølgende. Man skal derfor som arbejdsgiver være meget omhyggelig med formuleringen af en opsigelse, ligesom man som arbejdstager skal være opmærksom på, om opsigelsen er saglig eller ej.

Hos STORM Advokatfirma rådgiver vi både arbejdsgivere og arbejdstagere i forbindelse med opsigelse, herunder vurdering af opsigelsens saglighed.

Du er altid velkommen til at kontakte os til en uformel drøftelse af din sag.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.