mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Er et landbrug selskab noget for dig?

Rummer din bedrift skjulte værdier?

Der er uudnyttede potentialer på en række landbrug, som kan bidrage væsentligt til indtjeningen.

Med de rammer, dansk landbrug arbejder under, er det, som bekendt, by­dende nødvendigt for dig som moderne landmand konstant at holde skarpt fokus på din bedrifts driftsøkonomiske udvikling.

Her vil jeg pege på, at grundlaget for den løbende indtjening på bedriften ikke alene er markdriften og den animalske produktion. Faktisk er der uudnyttede potentialer på en række landbrug, som kan bidrage væsentligt til indtjeningen.

Som et første eksempel vil jeg nævne forekomster af sand og grus, som tilhører ejeren af det areal, hvor de befinder sig.

Er der sand og grus på din ejendom, skal du have en indvindingstilladelse, hvis du vil udnytte forekomsterne. Foretrækker du det, kan du i en sådan situation vælge at bortforpagte indvindingsrettighederne.

Få en indvindingstilladelse

Selv om du ikke ønsker at udnytte en forekomst af sand og grus på din ejendom, kan det alligevel være en rigtig god ide at få en indvindingstilla­delse.

Ligger din ejendom i et område, hvor der er planer om stor byggeaktivitet, eksempelvis opførelse af et supersygehus, kan du nemlig risikere, at dine råstofforekomster bliver eksproprieret.

I den situation får du som udgangspunkt ingen erstatning, hvis du ikke har sørget for at have en indvindingstilladelse. Forklaringen er, at du i så fald ikke mister en ret.

En anden skjult værdi på et landbrug kunne være etablering af et jordde­poni.

God betaling

Det er en forholdsvis ny foreteelse, hvor landmanden eksempelvis mod­tager lettere forurenet jord – typisk overflademuld fra byzonearealer. Der kan også være tale om egentligt forurenet jord, som skal lægges i deponi på din ejendom. Det skal du have god betaling for.

Baggrunden er, at der i områder med stor byggeaktivitet er et stigende be­hov for, at entreprenørerne kan komme af med overskydende jord. Køres den overskydende jord i kommunale deponier, skal entreprenørerne betale depotafgift. Nogle af disse deponier er imidlertid ved at være fyldt op.

Her har du som landmand mulighed for at etablere et jorddepot. Et sådant kan eksempelvis anlægges som en støjvold med en kerne af forurenet jord.

Jorden skal klassificeres korrekt

I den situation skal du sikre dig, at jorden er korrekt klassificeret. Jordens tilstand er nemlig dit ansvar, når den deponeres på din ejendom.

Påtænker du at etablere et jorddepot på din ejendom, bør du søge hjælp hos en rutineret advokat til at håndtere den juridiske side af sagen.

Der ligger også en potentiel indtjeningsmulighed i at stille et areal til rådig­hed til anlæg til produktion af vedvarende energi, eksempelvis vindmøller eller solcelleanlæg. Eller måske kan man selv investere i denne type anlæg til opstilling på eget areal.

Her er det vigtigt, at der indgås krystalklare aftaler.

Begynd aldrig at forhandle denne type aftaler på egen hånd, for forhand­lingsmodparten er ofte yderst professionel.

Hav en advokat med

Derfor vil jeg kraftigt råde til, at man har en dygtig advokat ved sin side i forbindelse med sådanne forhandlinger.

Endnu en skjult værdi kan være muligheden for flytning af byggeretter, hvor en tilladelse til at opføre en ny beboelse på landet flyttes fra en eksi­sterende bolig, der så nedrives.

Når jeg nævner dette, er det, fordi mange landmænd har flere ejendomme, og måske også stuehuse, der står til nedrivning.

Inden et gammelt stuehus nedrives, skal du have undersøgt, om byggeret­ten kan flyttes til en mere attraktiv beliggenhed på dine arealer. Er dette på plads, har du mulighed for på sigt at sælge den nye byggeret sammen med et passende jordareal.

Vær grundig

For at opnå et godt resultat, skal en ansøgning om flytning af en byggeret være grundigt underbygget.

Det er i vid udstrækning op til den enkelte landmand selv at sikre sig kontrol over sit nærområde. Derfor er det vigtigt at komme først med ens ansøgning, hvis der er risiko for, at kommunen kun vil tillade flytning af et begrænset antal byggeretter i lokalområdet.

Uudnyttede miljøtilladelser kan også udgøre en skjult værdi på en land­brugsbedrift. Det er tilfældet, når en landmand har fået tilladelse til at udvide produktionen, men ikke kan gennemføre udvidelsen på grund af manglende finansieringsmuligheder.

Skal miljøtilladelsen forlænges?

En miljøtilladelse er tidsbegrænset, og man skal have styr på, om den er ved at udløbe.

Er miljøtilladelsen ved at udløbe, bør det overvejes, om tilladelsen skal sø­ges forlænget – eller om den eksempelvis kan benyttes ved at bortforpagte en del af ejendommens areal, så der kan opføres en produktionsbygning på lejet grund på ejendommen.

Uanset hvilke valg, der træffes, er det vigtigt, at det sker på et oplyst grundlag.

Måske skulle du få undersøgt, om der er skjulte værdier på din bedrift, og efterfølgende søge hjælp hos en specialist med juridisk indsigt på områ­det