mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Publikationer

Nyheder


Dato: 
|

Rummer din bedrift skjulte værdier?

Der er uudnyttede potentialer på en række landbrug, som kan bidrage væsentligt til indtjeningen.

Med de rammer, dansk landbrug arbejder under, er det, som bekendt, by­dende nødvendigt for dig som moderne landmand konstant at holde skarpt fokus på din bedrifts driftsøkonomiske udvikling.

Her vil jeg pege på, at grundlaget for den løbende indtjening på bedriften ikke alene er markdriften og den animalske produktion. Faktisk er der uudnyttede potentialer på en række landbrug, som kan bidrage væsentligt til indtjeningen.

Som et første eksempel vil jeg nævne forekomster af sand og grus, som tilhører ejeren af det areal, hvor de befinder sig.

Er der sand og grus på din ejendom, skal du have en indvindingstilladelse, hvis du vil udnytte forekomsterne. Foretrækker du det, kan du i en sådan situation vælge at bortforpagte indvindingsrettighederne.

Få en indvindingstilladelse

Selv om du ikke ønsker at udnytte en forekomst af sand og grus på din ejendom, kan det alligevel være en rigtig god ide at få en indvindingstilla­delse.

Ligger din ejendom i et område, hvor der er planer om stor byggeaktivitet, eksempelvis opførelse af et supersygehus, kan du nemlig risikere, at dine råstofforekomster bliver eksproprieret.

I den situation får du som udgangspunkt ingen erstatning, hvis du ikke har sørget for at have en indvindingstilladelse. Forklaringen er, at du i så fald ikke mister en ret.

En anden skjult værdi på et landbrug kunne være etablering af et jordde­poni.

God betaling

Det er en forholdsvis ny foreteelse, hvor landmanden eksempelvis mod­tager lettere forurenet jord – typisk overflademuld fra byzonearealer. Der kan også være tale om egentligt forurenet jord, som skal lægges i deponi på din ejendom. Det skal du have god betaling for.

Baggrunden er, at der i områder med stor byggeaktivitet er et stigende be­hov for, at entreprenørerne kan komme af med overskydende jord. Køres den overskydende jord i kommunale deponier, skal entreprenørerne betale depotafgift. Nogle af disse deponier er imidlertid ved at være fyldt op.

Her har du som landmand mulighed for at etablere et jorddepot. Et sådant kan eksempelvis anlægges som en støjvold med en kerne af forurenet jord.

Jorden skal klassificeres korrekt

I den situation skal du sikre dig, at jorden er korrekt klassificeret. Jordens tilstand er nemlig dit ansvar, når den deponeres på din ejendom.

Påtænker du at etablere et jorddepot på din ejendom, bør du søge hjælp hos en rutineret advokat til at håndtere den juridiske side af sagen.

Der ligger også en potentiel indtjeningsmulighed i at stille et areal til rådig­hed til anlæg til produktion af vedvarende energi, eksempelvis vindmøller eller solcelleanlæg. Eller måske kan man selv investere i denne type anlæg til opstilling på eget areal.

Her er det vigtigt, at der indgås krystalklare aftaler.

Begynd aldrig at forhandle denne type aftaler på egen hånd, for forhand­lingsmodparten er ofte yderst professionel.

Hav en advokat med

Derfor vil jeg kraftigt råde til, at man har en dygtig advokat ved sin side i forbindelse med sådanne forhandlinger.

Endnu en skjult værdi kan være muligheden for flytning af byggeretter, hvor en tilladelse til at opføre en ny beboelse på landet flyttes fra en eksi­sterende bolig, der så nedrives.

Når jeg nævner dette, er det, fordi mange landmænd har flere ejendomme, og måske også stuehuse, der står til nedrivning.

Inden et gammelt stuehus nedrives, skal du have undersøgt, om byggeret­ten kan flyttes til en mere attraktiv beliggenhed på dine arealer. Er dette på plads, har du mulighed for på sigt at sælge den nye byggeret sammen med et passende jordareal.

Vær grundig

For at opnå et godt resultat, skal en ansøgning om flytning af en byggeret være grundigt underbygget.

Det er i vid udstrækning op til den enkelte landmand selv at sikre sig kontrol over sit nærområde. Derfor er det vigtigt at komme først med ens ansøgning, hvis der er risiko for, at kommunen kun vil tillade flytning af et begrænset antal byggeretter i lokalområdet.

Uudnyttede miljøtilladelser kan også udgøre en skjult værdi på en land­brugsbedrift. Det er tilfældet, når en landmand har fået tilladelse til at udvide produktionen, men ikke kan gennemføre udvidelsen på grund af manglende finansieringsmuligheder.

Skal miljøtilladelsen forlænges?

En miljøtilladelse er tidsbegrænset, og man skal have styr på, om den er ved at udløbe.

Er miljøtilladelsen ved at udløbe, bør det overvejes, om tilladelsen skal sø­ges forlænget – eller om den eksempelvis kan benyttes ved at bortforpagte en del af ejendommens areal, så der kan opføres en produktionsbygning på lejet grund på ejendommen.

Uanset hvilke valg, der træffes, er det vigtigt, at det sker på et oplyst grundlag.

Måske skulle du få undersøgt, om der er skjulte værdier på din bedrift, og efterfølgende søge hjælp hos en specialist med juridisk indsigt på områ­det

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Stud. Jur
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.