mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Familieret

Bodeling ved skilsmisse og separation

I forbindelse med en bodeling er der mange spørgsmål der skal tages stilling til:

 • Hvordan opgør I hver især jeres formue?
 • Er der formue som ikke skal indgå i en ligedeling?
 • Har I et gyldigt oprettet særeje?
 • Hvordan skal jeres aktiver værdiansættes?
 • Skal jeres pensionsopsparinger deles?

Har man haft formuefællesskab under ægteskabet skal der i forbindelse med en skilsmisse eller separation som udgangspunkt ske en deling af den nettoformue, hver ægtefælle ejer. Der kan dog forekomme tilfælde hvor ægteskabet har været så kortvarigt, og uden økonomisk fællesskab, at reglerne om ligedeling skal fraviges.

Det er vigtigt at rådføre sig med en advokat tidligt i forløbet i en bodeling – også selvom I er enige – for at sikre dig, at du er bekendt med alle dine rettigheder. Har I selv lavet aftaler uden advokat, bør du kontakte os i forbindelse med udarbejdelse af den endelige skriftlige aftale der kaldes ”bodelingsoverenskomst”, så I er sikre på, at få taget højde for alt hvad I ejer i aftalen.

Kan I ikke i blive enige om, hvordan formuen skal deles og dermed selv lave en frivillig aftale i samarbejde med jeres advokater, er det Skifteretten der træffer afgørelse om deling af fællesejet. Skifteretten udpeger da en advokat som bobehandler som herefter skal sørge for, at aktiverne bliver vurderet, og sørge for, at delingen af fællesejet sker efter lovgivningens regler.

Er der kun et enkelt spørgsmål som I ikke kan blive enige om, kan en sag, i stedet for behandling af sagen hos bobehandler, indbringes for domstolene. Det gælder f.eks. hvis man kun er uenig om deling af pensionerne eller deling af et enkelt aktiv.

Nedenfor kan du læse mere om hovedregler for deling af formuen, som også gælder såfremt Skifteretten skal bistå med delingen af formuen.

Formuefællesskab

Som udgangspunkt indgår alt hvad man som ægtefæller ejer på tidspunktet for ægteskabets indgåelse eller senere erhverver i formuefællesskabet. Ifølge lovgivningen skal denne formue lige deles i tilfælde af skilsmisse eller separation.

Visse personlige rettigheder indgår dog ikke i formuefællesskabet. Dette gælder f.eks. beløb modtaget som personskadeerstatning, under forudsætning af at beløbet er holdt adskilt fra øvrig formue og ikke er forbrugt. Pensionsopsparinger indgår som udgangspunkt heller ikke i formuefællesskabet, medmindre der er tale om en ekstra opsparing som er opsparet af midler fra formuefællesskabet. Du kan læse mere om deling af pensioner nedenfor.

Særeje er ikke omfattet af formuefællesskabet. Særeje skal mellem ægtefællerne aftales i form af en underskrevet og tinglyst ægtepagt. Du kan læse mere om ægtepagter her.

Opgørelse af fællesboet

Der skal ske en opgørelse af hver ægtefælles aktiver. Det er for eksempel fast ejendom, værdipapirer, bil, båd, evt. firma og indbo. Den gæld, hver ægtefælle hæfter for, skal fratrækkes. Resultatet kaldes ægtefællens nettobodel.

Begge ægtefællers nettobodel udgør tilsammen det samlede fællesbo og skal ligedeles mellem ægtefællerne.

Hvis en bodel er negativ betyder det, at ægtefællen skylder mere end vedkommende ejer. Der er således gæld tilbage, når værdierne er realiseret. Hvis der er gæld tilbage efter beregningen som kun denne ægtefælle hæfter for, skal der ikke ske en ligedeling af gælden.

Opgørelsen af fællesboet sker på ophørsdatoen for formuefællesskabet. Formuefællesskabet ophører ved udløbet af det døgn, hvor Statsforvaltningen har modtaget ansøgning om bevilling om separation eller skilsmisse. Såfremt ægtefællerne er enige om det, kan en anden ophørsdato aftales.

Den praktiske deling

Det er hovedreglen, at den ægtefælle der ejer et aktiv har førsteret til at beholde dette aktiv.

Er værdien af en ægtefælles ting større end ægtefællens andel af fællesejet, må den anden ægtefælle få forskellen udbetalt i kontanter, da hver ægtefælle har ret til at beholde egne ting.

For at kunne dele fællesboet, er det derfor også nødvendigt at kende værdien af de enkelte aktiver. Kan ægtefællerne ikke blive enige om værdiansættelserne, er det i sidste ende skifteretten, der tager stilling til værdiansættelserne. Mange ægtefæller bliver dog, i samarbejde med deres respektive advokater, enige om selv at få aktiverne vurderet, f.eks. hos en ejendomsmægler, såfremt det drejer sig om en ejendom.

Bodelingsoverenskomst

Når ægtefællerne er enige om, hvordan fællesboet skal deles, bør der altid laves en klar aftale om det. Denne aftale kaldes en bodelingsoverenskomst. Det er vigtigt at have en klar aftale som tager højde for delingen af samtlige aktiver og for skattemæssige forhold, da I dermed kan undgå, at der senere bliver tvivl om hvad I har aftalt.

Behandling af pensionsopsparinger ved bodeling

Reglerne om deling af pensioner er komplicerede, og det kan derfor være svært for parterne at gennemskue, i hvilket omfang pensioner skal deles ved skilsmisse. Det er derfor vigtigt at rådføre sig hos en advokat, der er specialist i reglerne om pensioner i forbindelse med separation og skilsmisse. Det er vi.

Udgangspunktet er, at hver ægtefælle uden deling udtager pensionsordninger, der må anses som sædvanlige for den pågældendes uddannelses- eller arbejdsmæssige situation. Det betyder, at lønmodtageres pensionsordninger, der svarer til, hvad der følger af en overenskomst, altid vil betragtes som rimelige, og dermed som udgangspunkt ikke skal deles. Det kan være en udfordring, at vurdere en rimelig pension for en selvstændig erhvervsdrivende, idet der her må ses på, om opsparingen er sædvanlig set i forhold til den pågældende virksomhed.

Ekstrapensioner skal som udgangspunkt deles. Det kan f.eks. være en privat kapitalpension opsparet af den pensionsmæssigt bedst stillede ægtefælle. En pension kan også have karakter af en ekstrapension, hvis der er indbetalt ekstraordinære store indskud på pensioner på én gang af midler fra formuefællesskabet.

Kompensation til den dårligst stillede ægtefælle

Hvis ovenstående regler stiller en ægtefælle urimeligt, er der efter loven mulighed for at kræve kompensation udbetalt af den anden ægtefælle.

Først og fremmest kan skifteretten bestemme, at der skal betales en ”fællesskabskompensation” til ægtefællen med den mindste pensionsordning, hvis ægtefællerne, af hensyn til familien, har indrettet sig sådan, at den ene ægtefælle arbejder mindre og dermed har en mindre pensionsordning. Det vil typisk være i situationer, hvor der er behov for at den ene ægtefælle er hjemmegående af hensyn til børnene, mens den anden ægtefælle har et mere tidskrævende arbejde, eller et arbejde med meget rejseaktivitet. Mange betingelser skal være opfyldt. Hvorvidt betingelserne er opfyldt kan derfor være vanskelige på forhånd at gennemskue for parterne. Kompensationen fastsættes ud fra en betragtning om, at begge parter har bidraget til, at den ene ægtefælle kunne oparbejde en større pensionsordning.

Hvis der ikke er grundlag for en fællesskabskompensation, kan der være grundlag for en ”rimelighedskompensation”. Reglen skal opsamle de tilfælde, hvor en ægtefælle stilles urimeligt ringe i pensionsmæssig henseende.

Samtidig skal andre krav være opfyldt. Eksempelvis skal ægteskabet have været af længere varighed. Der beregnes herefter en andel af den bedst stillede ægtefælles pension, som skal udbetales til den dårligst stillede ægtefælle.

Den første vurdering er altid gratis

Lad os drøfte hvad der er bedst at gøre for dig og din familie. Den første drøftelse er gratis, og du er ikke forpligtet til at gå videre med sagen hos os.

Du kan også benytte vores familieformular.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.