mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Familieret

Forældremyndighed

Forældremyndighed og bopæl

Går I fra hinanden er udgangspunktet, at man bevarer den fælles forældremyndighed over børnene. Ønsker parterne ikke at bevare den fælles forældremyndighed over børnene, kan man lave aftaler herom og anmelde det til Statsforvaltningen. Du bør altid benytte dig af en advokat, der kan hjælpe dig i denne type sager.

Ønsker den ene af parterne at få ophævet den fælles forældremyndighed, kan man ansøge Stats-forvaltningen om ophævelse. Parterne bliver efterfølgende indkaldt til møde på Statsforvaltningen, hvorefter Statsforvaltningen afslutter sagen og indbringer sagen for domstolene, hvis det ikke lykkes parterne under mødet at opnå enighed om spørgsmålet om forældremyndighed.

Ender en sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed ved domstolene, vil man typisk lade sig repræsentere af en advokat, og advokaten vil sørge for, at der søges fri proces til sagen, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. Advokaten vil i øvrigt bistå i forbindelse med den skriftlige udveksling af bilag og bemærkninger til sagen, ligesom advokaten vil deltage i selve hovedforhandlingen. Mange forældremyndighedssager bliver ligeledes løst ved retsmægling, som tilbydes af domstolene inden en eventuel hovedforhandling. Det er også muligt at være repræsenteret af en advokat i forbindelse med retsmæglingen, ligesom advokaten vil rådgive herom. Vi har stor ekspertise i denne type sager.

Det er kun i helt særlige tilfælde at den fælles forældremyndighed ophæves, idet udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at der skal være fælles forældremyndighed. Hvis den fælles forældre-myndighed skal ophæves, skal der være dokumenteret så store samarbejdsvanskeligheder, at det er til skade for børnene, at der fortsat er fælles forældremyndighed.

Bopæl

Når samlivet ophæves, skal parterne, uanset at den fælles forældremyndighed bevares, være enige om, hvor børnene skal have deres bopæl, altså hvor adressen på børnene registreres. Det skal der opnås enighed om, uanset om der aftales en deleordning vedrørende samværet. Børn kan kun have deres adresse registreret hos den ene af forældrene.

På samme måde som med forældremyndighed skal der indsendes en anmodning om bopæl til Statsforvaltningen, såfremt en forælder ønsker at flytte med et eller flere af børnene. Parterne bliver herefter indkaldt til møde i Statsforvaltningen, hvor der forsøges forligsforhandlinger. Lykkes det ikke under mødet at opnå enighed om børnenes bopæl, vil sagen blive afsluttet i Statsforvaltningen og indbragt for domstolene. Her er det igen relevant at tage kontakt til en advokat. Advokaten vil hjælpe med den skriftlige korrespondance med retten samt bistå parterne under eventuel retsmægling og hovedforhandling. Advokaten vil her sørge for at søge eventuel retshjælpsdækning fra parternes forsikringsselskab og fri proces til sagen, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldte.

Det afgørende for barnets bopæl er som udgangspunkt, hvem der under parternes samliv har været den primære omsorgsperson, og hvem Retten anser for fremover bedst kan sørge for at opretholde samarbejdet omkring samværet m.v. med den anden forælder.

Samvær

Når forældre er gået fra hinanden og har opnået enighed om forældremyndighed og bopæl, skal der til sidst aftales, hvordan samværet skal være med den af forældrene, hvor børnene ikke har bopælen registreret. Denne forælder betegnes samværsforælderen. Samværet kan maksimalt være 7 dage ud af en periode på 14 dage hos samværsforælderen, også kaldet en deleordning. Derudover er der ikke nogen begrænsninger for, hvor meget samvær der kan fastsættes, blot så længe, at børnene er mindst halvdelen af tiden hos bopælsforælderen.

I nogen tilfælde kan det være relevant at fastsætte vilkår for samværet og er parterne ikke enige herom, kan der anmodes Statsforvaltningen om at fastsætte en samværsordning. Statsforvaltningens sagsbehandling i samværssager foregår således, at parterne indkaldes til et møde, hvorefter Statsforvaltningen indhenter diverse udtalelser, ligesom børn fra ca. 7 års alderen vil blive indkaldt til en børnesamtale for at belyse deres perspektiv i sagen omkring samvær.

Statsforvaltningen har mulighed for at fastsætte vilkår om f.eks. overvåget samvær, støttet samvær eller lignende for at beskytte børnene. Et overvåget samvær eller et støttet samvær kan f.eks. være relevant i tilfælde, hvor der er gået en længere periode, hvor børnene ikke har haft samvær med den ene forælder og således starte samværet op så blidt som muligt.

Under Statsforvaltningens behandling af sagen er der også tilfælde, hvor Statsforvaltningen udarbejder en børnesagkyndig undersøgelse for at belyse såvel børnenes perspektiv som forældrenes kompetencer i forbindelse med samværet.

Den første vurdering er altid gratis

Lad os drøfte hvad der er bedst at gøre for dig og din familie. Den første drøftelse er gratis, og du er ikke forpligtet til at gå videre med sagen hos os.

Du kan også benytte vores familieformular.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.