mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Skilsmisse og børn > Tvangsanbringelse
STORM > Skilsmisse og børn > Tvangsanbringelse
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


Tvangsanbringelse

At få sit barn anbragt udenfor hjemmet er noget af det mest indgribende forældre kan opleve. Det er derfor helt afgørende at have en advokat, der er specialiseret i sager om tvangsanbringelse, til at rådgive dig igennem forløbet.

Når vi modtager en henvendelse med ønsket om hjælp til en sag vedrørende tvangsanbringelse, indkalder vi til et møde for en nøje gennemgang af sagen. Her gennemgår vi de rettigheder, du som forældre til barnet har, og finder i fællesskab de bedste argumenter i sagen. Vi bistår dig under mødet i Børn- og ungeudvalget og sikrer os, at du bliver hørt, før der træffes en afgørelse. Vi kan hjælpe dig med det videre forløb, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Anbringelse af børn og unge

Ingen anbringelsessager er ens. Derfor sætter vi os grundigt ind i din sag og tager højde for de konkrete problemstillinger din sag indeholder. Vi har stor indsigt i reglerne omkring tvangsanbringelse og er altid opmærksomme på, at der ikke sker fejl undervejs i forløbet. Fejl, der kan have konsekvenser for udfaldet af din sag.

Mange oplever undervejs i processen, at de ikke er blevet hørt af kommunen. Vores arbejde er derfor først og fremmest at få alle sider af sagen belyst, således at dine rettigheder bliver iagttaget og din stemme bliver hørt. Derudover hjælper vi med at få samarbejdet med kommunen til at fungere, så sagen afvikles så gnidningsløst som muligt.

Vores mange års erfaring garanterer dig en professionel behandling af din sag. Du får altid vores største ekspertise i ryggen og vi er din repræsentant og rådgiver under hele processen og sikrer, at du bliver hørt.

Anbringelse af børn og unge

Frivillig eller tvangsmæssig anbringelse? En anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung under 18 år kan enten ske som en frivillig anbringelse, hvor forældrene samtykker til anbringelsen eller som en tvangsanbringelse, hvor barnet anbringes selvom I som forældre ikke er enige i anbringelsen

Frivillig anbringelse

En frivillig anbringelse betyder at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og fra den unge, hvis han eller hun er fyldt 15 år.

Et samtykke om anbringelse af et barn eller en ung kan altid trækkes tilbage. Det betyder dog ikke at barnet automatisk kommer hjem til forældrene. Hvis forældrene trækker deres samtykke tilbage skal kommunen senest 7 dage efter anmodning træffe en afgørelse om barnet eller den unge kan komme hjem, eller om det i stedet skal være anbragt uden samtykke.

Hvis kommunen vurderer at barnet eller den unge fortsat skal være anbragt, kommer sagen for Børn- og ungeudvalget som herefter skal afgøre, om dit barn skal anbringes uden samtykke. Læs mere om anbringelse uden samtykke i afsnittet om tvangsanbringelse nedenfor.

Tvangsanbringelse

Vær opmærksom på, at hvis kommunen behandler en sag om tvangsanbringelse, har både forældre og børn over 12 år mulighed for at få en advokat beskikket. Altså har man har ret til gratis advokatbistand.

En tvangsanbringelse betyder at kommunen, hvis den vurderer at det er nødvendigt, kan anbringe barnet eller den unge udenfor hjemmet uden samtykke. Til forskel fra en frivillig anbringelse, kræver en tvangsanbringelse, at forholdende omkring barnet medfører en åbenbar risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.

Kommunen kan ikke selv træffe afgørelse om at tvangsanbringe et barn. Hvis den vurderer, at barnet eller den unge skal tvangsanbringes, forelægges sagen for Børn- og ungeudvalget i kommunen som herefter skal afgøre om barnet skal anbringes uden samtykke. Børn- og ungeudvalget består af to medlemmer af kommunalbestyrelsen, en dommer og to børnesagkyndige. Hvis de er enige i kommunens indstilling, træffer de afgørelse om tvangsanbringelse, hvorefter anbringelsen vil ske senest et døgn efter mødet i udvalget.

Samvær under anbringelsen

Et barn der er anbragt uden for hjemmet har ret til samvær og kontakt med sin familie og sit net-værk. Det er kommunen der som udgangspunkt bestemmer omfanget og udøvelsen af samvær både ved frivillig anbringelse og tvangsanbringelse. Hvis der foretages indgribende beslutninger i forhold til samværet, eksempelvis at samværet skal overvåges eller helt afbrydes, er det dog Børn- og ungeudvalget der træffer beslutningerne. Alle afgørelser om samvær træffes med udgangspunkt i barnets bedste, og med det mål for øje at forbindelsen mellem barnet og familien ikke afbrydes. Kommunen har pligt til at sikre at forældrene får information om barnet trivsel og hverdag og skal bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet.

Det er en god idé at rådføre dig med en advokat for at sikre at dine rettigheder i forhold til sam-været med dit barn bliver sikret, og at kommunen ikke foretager unødvendige beslutninger om samværet med dit barn.

Ankemuligheder af afgørelse om tvangsmæssig anbringelse

Hvis Børn- og ungeudvalget træffer afgørelse om at et barn eller en ung skal tvangsanbringes, kan forældre og børn over 12 år klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Barnet eller den unge, der er blevet tvangsanbragt, vil dog stadig forblive anbragt i klageperioden. Hvis Ankestyrelsen er enig med Børn- og ungeudvalget og opretholder tvangsanbringelsen, kan Ankestyrelsens afgørelse ind-bringes for byretten.

Ret til gratis advokatbistand

Når kommunen behandler en sag om tvangsanbringelse har både forældre og børn over 12 år mulighed for at få en advokat beskikket, hvilket vil sige, at man har ret til gratis advokatbistand. Kommunen skal af egen drift oplyse dig om din ret til advokatbistand og kan hjælpe dig med at finde en advokat. Du har også mulighed for selv at vælge, hvilken advokat der skal hjælpe dig med sagen. Du kan enten give din sagsbehandler besked om hvilken advokat du ønsker, eller du kan henvende dig direkte til den pågældende advokat, som derefter tager sig af al kontakt til kommunen.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.