mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Familieret

Anbringelse af børn og unge

At få sit barn anbragt udenfor hjemmet er noget af det mest indgribende forældre kan opleve. Det er derfor helt afgørende at have en advokat, der er specialiseret i sager om tvangsanbringelse, til at rådgive dig igennem forløbet. Vi har stor erfaring med og ekspertise i denne type sager.

Når vi modtager en henvendelse med ønsket om hjælp til en sag vedrørende tvangsanbringelse, indkalder vi til et møde for en nøje gennemgang af sagen. Her gennemgår vi de rettigheder, du som forældre til barnet har, og finder i fællesskab de bedste argumenter i sagen. Vi bistår dig under mødet i Børn- og ungeudvalget og sikrer os, at du bliver hørt, før der træffes en afgørelse. Vi kan hjælpe dig med det videre forløb, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Ingen anbringelsessager er ens. Derfor sætter vi os grundigt ind i din sag og tager højde for de konkrete problemstillinger din sag indeholder. Vi har stor indsigt i reglerne omkring tvangsanbringelse og er altid opmærksomme på, at der ikke sker fejl undervejs i forløbet. Fejl, der kan have konsekvenser for udfaldet af din sag.

Mange oplever undervejs i processen, at de ikke er blevet hørt af kommunen. Vores arbejde er derfor først og fremmest at få alle sider af sagen belyst, således at dine rettigheder bliver iagttaget og din stemme bliver hørt. Derudover hjælper vi med at få samarbejdet med kommunen til at fungere, så sagen afvikles så gnidningsløst som muligt.

Vores mange års erfaring garanterer dig en professionel behandling af din sag. Du får altid vores største ekspertise i ryggen og vi er din repræsentant og rådgiver under hele processen og sikrer, at du bliver hørt.

Frivillig eller tvangsmæssig anbringelse?

En anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung under 18 år kan enten ske som en frivillig anbringelse, hvor forældrene samtykker til anbringelsen eller som en tvangsanbringelse, hvor barnet anbringes selvom I som forældre ikke er enige i anbringelsen.

Frivillig anbringelse

En frivillig anbringelse betyder at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og fra den unge, hvis han eller hun er fyldt 15 år.

Et samtykke om anbringelse af et barn eller en ung kan altid trækkes tilbage. Det betyder dog ikke at barnet automatisk kommer hjem til forældrene. Hvis forældrene trækker deres samtykke tilbage skal kommunen senest 7 dage efter anmodning træffe en afgørelse om barnet eller den unge kan komme hjem, eller om det i stedet skal være anbragt uden samtykke.

Hvis kommunen vurderer at barnet eller den unge fortsat skal være anbragt, kommer sagen for Børn- og ungeudvalget som herefter skal afgøre, om dit barn skal anbringes uden samtykke. Læs mere om anbringelse uden samtykke i afsnittet om tvangsanbringelse nedenfor.

Tvangsanbringelse

Vær opmærksom på, at hvis kommunen behandler en sag om tvangsanbringelse, har både forældre og børn over 12 år mulighed for at få en advokat beskikket. Altså har man har ret til gratis advokatbistand.

En tvangsanbringelse betyder at kommunen, hvis den vurderer at det er nødvendigt, kan anbringe barnet eller den unge udenfor hjemmet uden samtykke. Til forskel fra en frivillig anbringelse, kræver en tvangsanbringelse, at forholdende omkring barnet medfører en åbenbar risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.

Kommunen kan ikke selv træffe afgørelse om at tvangsanbringe et barn. Hvis den vurderer, at barnet eller den unge skal tvangsanbringes, forelægges sagen for Børn- og ungeudvalget i kommunen som herefter skal afgøre om barnet skal anbringes uden samtykke. Børn- og ungeudvalget består af to medlemmer af kommunalbestyrelsen, en dommer og to børnesagkyndige. Hvis de er enige i kommunens indstilling, træffer de afgørelse om tvangsanbringelse, hvorefter anbringelsen vil ske senest et døgn efter mødet i udvalget.

Samvær under anbringelsen

Et barn der er anbragt uden for hjemmet har ret til samvær og kontakt med sin familie og sit net-værk. Det er kommunen der som udgangspunkt bestemmer omfanget og udøvelsen af samvær både ved frivillig anbringelse og tvangsanbringelse. Hvis der foretages indgribende beslutninger i forhold til samværet, eksempelvis at samværet skal overvåges eller helt afbrydes, er det dog Børn- og ungeudvalget der træffer beslutningerne. Alle afgørelser om samvær træffes med udgangspunkt i barnets bedste, og med det mål for øje at forbindelsen mellem barnet og familien ikke afbrydes. Kommunen har pligt til at sikre at forældrene får information om barnet trivsel og hverdag og skal bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet.

Det er en god idé at rådføre dig med en advokat for at sikre at dine rettigheder i forhold til sam-været med dit barn bliver sikret, og at kommunen ikke foretager unødvendige beslutninger om samværet med dit barn.

Ankemuligheder af afgørelse om tvangsmæssig anbringelse

Hvis Børn- og ungeudvalget træffer afgørelse om at et barn eller en ung skal tvangsanbringes, kan forældre og børn over 12 år klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Barnet eller den unge, der er blevet tvangsanbragt, vil dog stadig forblive anbragt i klageperioden. Hvis Ankestyrelsen er enig med Børn- og ungeudvalget og opretholder tvangsanbringelsen, kan Ankestyrelsens afgørelse ind-bringes for byretten.

Ret til gratis advokatbistand

Når kommunen behandler en sag om tvangsanbringelse har både forældre og børn over 12 år mulighed for at få en advokat beskikket, hvilket vil sige, at man har ret til gratis advokatbistand. Kommunen skal af egen drift oplyse dig om din ret til advokatbistand og kan hjælpe dig med at finde en advokat. Du har også mulighed for selv at vælge, hvilken advokat der skal hjælpe dig med sagen. Du kan enten give din sagsbehandler besked om hvilken advokat du ønsker, eller du kan henvende dig direkte til den pågældende advokat, som derefter tager sig af al kontakt til kommunen.

For mere information kontakt:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Louise Liebach

  Sagsbehandler
  "For mig er det vigtigt, at der skabes en god dialog med klienter og samarbejdspartnere for derigennem at opnå det bedste resultat."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Rasmus Klim Christensen

  Advokat
  "For mig er den helhedsorienterede rådgivning vigtig"
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Det siger vores kunder

 • Marcussen A/S

  Marcussen A/S

  Jeg har altid været glad for samarbejdet med STORM, fordi de er åbne, venlige, meget kompetente og hurtige. Du får en god rådgivning, som man virkelig kan bruge til noget.
  Poul Erik Marcussen, Direktør
 • Trafikulykke

  Trafikulykke

  - Jeg sad i en bil, og der var en ung mand som faldt i søvn og kom til at køre ind i os. Jeg tog kontakt til mit eget forsikringsselskab og fik en masse forklaringer, som jeg faktisk ikke forstod...
  Janne Kristensen
 • Lystrup og Jomfruens Egede

  Lystrup og Jomfruens Egede

  Som rådgiver og sparringspartner har STORM Advokatfirma hjulpet til med gode råd, anbefalinger til de mange beslutninger, som hele tiden skal tages.
  Joachim Godske Norman Moltke
 • Grotrian A/S

  Grotrian A/S

  De er blevet store, de er stærke, professionelle, yder professionel service. Og så er der en personlighed bagved - det kan jeg godt li'
  Lars Grotrian, Direktør
 • Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Rigtig, rigtig godt - så kort kan det siges. En stor anbefaling af Advokat Anders Munk Zacho.
  Mette Jæger Jensen, Terndrup
 • Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Jeg kan få en fremtid uden stor gæld og mulighed for at spare op til den dag, jeg forlader arbejdsmarkedet.
  Laurids Frandsen, Landmand
 • Tommy Bendixen, Tilst

  Tommy Bendixen, Tilst

  Jeg kan kun anbefale Advokat Anders Munk Zacho til andre, hvis de kommer i samme situation som jeg.
  Tommy Bendixen
 • Margaret Aalling, Sommersted.

  Margaret Aalling, Sommersted.

  ”Meget kort sagt vil jeg beskrive min oplevelse med Anders Munk Zacho som tip-top. Intet mindre”
  Margaret Aalling, Sommersted
 • Kvægkonkurser på stribe

  Kvægkonkurser på stribe

  "I dag kan jeg se, at vi gjorde det rigtige. Jeg skulle måske have trukket konkurs-kortet tidligere."
  Landbrugsavisen
 • Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide.
  Ove Munk, tidligere svineavler

  Kontakt os

  Se åbningstider

  Vil du gerne ringes op?

  Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.