mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Folketinget kontrolpakke regnskabsdokumenter

Virksomhedsdokumenter: Ny kontrolpakke træder i kraft ved årsskiftet

Folketinget vil med ny kontrolpakke dæmme op for urigtige og forfalskede selskabs- og regnskabsdokumenter. Virksomheder kan med fordel forberede sig på de nye regler, der træder i kraft 1. januar 2021.

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”Kontrolpakke”. Reglerne er motiveret af en række alvorlige sager om urigtige eller forfalskede selskabs- og regnskabsdokumenter.

Alvorlige sager er baggrund

Tidligere alvorlige sager har fået Folketinget til at vedtage kontrolpakken for at sikre, at de selskabs- og regnskabsoplysninger som registreres i CVR-registeret, er korrekte og retvisende. Erhvervsstyrelsen bliver kontrolmyndighed og får stillet en række værktøjer til rådighed for at udføre opgaven.

De nye regler blev vedtaget den 12. maj 2020, og gælder for alle regnskabsår som begynder den 1. januar 2021 eller senere.

Loven som vedtaget af Folketinget kan findes her

Opbevaringspligt i 5 år

Selskabets direktion skal sørge for at selskabsdokumenter opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som dokumenterne vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, således at dokumenterne i hele perioden let kan fremskaffes og fremvises til berettigede myndigheder.

Det er således både manglende opbevaring af selskabsdokumenter, og mangelfulde selskabsdokumenter, som blive sanktioneret efter de nye regler.

Hvis selskabet ophører, påhviler opbevaringspligten som udgangspunkt den senest registrerede direktion. Opbevaringspligten bortfalder således ikke, blot fordi selskabet ophører.

Hvis direktionen fratræder, skal den opbevare selskabsdokumenterne indtil fratrædelsestidspunktet. Den fratrædende direktion har ansvaret for at overdrage selskabsdokumenterne til den nye, tiltrædende direktion.

Opbevaringspligten gælder ”selskabsdokumenter”, dvs. ethvert dokument som skal udarbejdes efter selskabsloven eller regler fastsat i medfør af selskabsloven.

Eksempelvis omfatter begrebet stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, generalforsamlingsprotokollater, eventuelle bestyrelsesprotokollater og forretningsorden for bestyrelsen, dokumentbilag i forbindelse med spaltning, kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, vurderingsmandsudtalelser mv.

Det er tilladt at opbevare dokumenterne elektronisk, men i så fald skal direktionen have adgang, og være i stand til at give de danske myndigheder adgang uden vanskeligheder.

Bøder og tvangsopløsning

Hvis de nye regler ikke overholdes, kan Erhvervsstyrelsen udstede bøder til selskabet.

Hvis de ansvarlige personer i selskabet forsætligt eller groft uagtsomt har medvirket til en overtrædelse, som ikke er af underordnet karakter, kan disse personer også straffes personligt.

Tvangsopløsning af selskabet er forbeholdt alvorlige tilfælde. Som udgangspunkt vil selskabet få en frist til at berigtige mangelfulde forhold – såfremt dette er muligt – før selskabet oversendes til tvangsopløsning.

Praktiske anbefalinger

Når virksomheden skal forberede sig på at opfylde de nye regler fra 1. januar 2021, kan man med fordel overveje følgende forhold.

  • Det er en fordel allerede fra starten at opdele opbevaringen på forhånd, således at reglerne kan overholdes fra starten, men også implementeres forud så medarbejdere kan nå at indstille sig på eventuelt nye arbejdsrutiner
  • Det er afgørende for enhver virksomhed, at opbevaringen er systematisk og struktureret, således at de relevante medarbejdere uden besvær kan gemme og genfinde de rigtige oplysninger uden unødig besvær eller tidsforbrug
  • Hvis der er tvivl om hvorvidt et givent dokument er omfattet af opbevaringspligten, bør man konsultere en professionel. Er dette ikke muligt, vil det generelt set være bedre at opbevare for mange oplysninger om selskabet end for få