mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Nyheder
 • Bedre beskyttelse af dine forretningshemmeligheder

Dato: 
|

Bedre beskyttelse af dine forretningshemmeligheder

Folketinget ventes i marts at indarbejde et EU-direktiv i den danske lovgivning, der skulle gøre beskyttelsen af forretningshemmeligheder bedre. I vores afdeling for virksomhedsrådgivning kan du få den rette rådgivning i forbindelse med dine forretningshemmeligheder.

Den 27. maj 2016 vedtog EU direktiv 2016/943 om beskyttelse af fortrolig knowhow og forretningshemmeligheder. Danmark skal nu vedtage en national lov for at indarbejde direktivet i dansk lovgivning. Hvis Folketingets tidsplan holder, kan vi derfor forvente en ny lov om forretningshemmeligheder kort efter 3. behandling i Folketinget den 20. marts 2018.

Direktivet overordnet set
Det overordnede formål med direktivet er at forbedre beskyttelsen af forretningshemmeligheder og fortrolig knowhow. Direktivet indebærer derfor bedre vilkår for virksomheder. Dette gælder især procesoptimerede virksomheder, hvor driften er mere konkurrencedygtig end resten af markedet, fordi virksomheden besidder særlig knowhow. Innovative virksomheder, hvis mest værdifulde aktiver netop ofte er forretningshemmeligheder, kan drage særlig glæde af en større beskyttelse i fremtiden. 

Væsentlige nyskabelser i direktivet:
– En nærmere definition af hvad der skal forstås ved begrebet ”forretningshemmeligheder”
– Præcisering af hvornår der er tale om uretmæssigt brug, erhvervelse eller videregivelse af forretningshemmeligheder
– Præcisering af hvornår der er tale om retmæssigt brug, erhvervelse eller videregivelse af forretningshemmeligheder
– Nye frister for at rejse krav om uretmæssig brug mv.
– Nye muligheder for at straffe og forhindre uretmæssig brug mv.

Dansk lovgivning
Lovforslaget til den nye lov om forretningshemmeligheder blev fremsat i Folketinget den 10. januar 2018, og træder efter lovforslagets ordlyd i kraft den 9. juni 2018. Den nuværende § 23 i markedsføringsloven, som hidtil har reguleret forretningshemmeligheder i Danmark, ophæves når den nye lov træder i kraft. 

Der må naturligvis tages forbehold for, at Folketinget stadig kan foretage ændringer i lovteksten. Alligevel må det antages, at lovforslaget i sin nuværende udformning er tonesættende for lovens bredere rammer. 

Definition af ”forretningshemmeligheder”
Lovforslaget viderefører direktivets definition af begrebet ”forretningshemmeligheder”. Der er tale om oplysninger som; 
a) er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise udformning eller sammensætning er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger,
b) har handelsværdi, fordi de er hemmelige, ogc) under de givne omstændigheder er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne.

Alle betingelserne skal være opfyldt, før der er tale om en forretningshemmelighed. 

Hvad er retmæssig og hvad er uretmæssig brug mv.?
Lovforslaget oplister nogle konkrete situationer, som er henholdsvis lovlige og ulovlige. Listen er ikke udtømmende, og der kan sagtens forekomme tilfælde, som falder udenfor de oplistede. 

Eksempelvis er en erhvervshemmelighed som udgangspunkt lovligt erhvervet, hvis den er opnået gennem uafhængig opdagelse eller skabelse. 

Omvendt er det ulovligt at opnå uautoriseret adgang, kopiering eller tilegnelse af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af en anden, og som indeholder forretningshemmeligheden.

Værktøjer til bekæmpelse af uretmæssig brug mv.
Der vil naturligvis fortsat være mulighed for at få nedlagt forbud mod en fremtidig krænkelse, eller påbud om ophør af en allerede påbegyndt krænkelse. Som alternativ til et forbud eller påbud mod en given aktivitet, kan domstolene beslutte, at den påståede krænkende part kan fortsætte med aktiviteten mod at stille sikkerhed for kompensation til den part, som påstår sig krænket. 

Domstolene kan nu også træffe afgørelse om tilbagekaldelse eller tilintetgørelse af varer, som krænker andres rettigheder. 

Fristen for at rejse krav om uretmæssig brug mv.
Anmodning om foreløbige foranstaltninger – så som forbud og påbud – eller sagsanlæg vedrørende uretmæssig brug mv. skal indgives senest 6 måneder efter at rettighedsindehavere har fået en sådan kendskab til krænkelsen, at der er tilstrækkeligt grundlag herfor.

Erstatning og godtgørelse
Lovforslaget lægger endvidere op til at den krænkede part ikke alene kan kræve erstatning på baggrund af det lidte tab og krænkerens uberettigede fortjeneste, men at den krænkede part tillige kan søge om godtgørelse for ikke-økonomisk skade. 

Muligheden for også at lægge vægt på krænkerens fortjeneste, giver dermed mulighed for en friere vurdering ved fastsættelsen af det lidte tab og dermed erstatningens størrelse.

Folketinget forventes at vedtage den nye lov den 20. marts 2018. Kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med beskyttelse af dine forretningshemmeligheder og knowhow på telefon 72 30 12 05.

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.