Lukning af virksomhed

Lukning af virksomhed

Lukke virksomhed

Hvis virksomheden er betalingsdygtig, kan man lukke virksomheden uden konkurs. Det kan ske ved at afgive en betalingserklæring eller ved frivillig solvent likvidation.

Hvis virksomheden ikke er betalingsdygtig og det ikke er forbigående, kan virksomheden lukkes ved, at der indgives en begæring til retten om at virksomheden tages under konkursbehandling.

Du kan som ejer indgive en såkaldt egenbegæring, ligesom kreditorerne, f.eks. banken eller Gældsstyrelsen kan fremsende konkursbegæring.

Lukke eller konkurs?

Få en fortrolig drøftelse af dine og din virksomheds muligheder med advokat Rune Hyllested.
+45 22 22 55 24
Alle ugens dage: 7.00 - 22.00
Bliv kontaktet
storm advokatfirma
Mikkel Anker Pedersen

Lukning af virksomhed

Mange virksomheder har mulighed for at benytte selskabslovens regler om at lukke virksomheden ved at afgive betalingserklæring eller ved at gennemføre en frivillig solvent likvidation.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ejerne ved denne metode hæfter personligt og ubegrænset for gælden i virksomheden hvis der lukkes ved brug af betalingserklæring.

De virksomheder, som har disse muligheder, er blandt andet anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), andelsselskaber m.fl.

Hvis virksomheden er insolvent, er der ikke mulighed for at lukke virksomheden med betalingserklæring eller frivillig likvidation.

Når du lukker din virksomhed, er det afgørende at gøre dette rigtigt. Lukker du din virksomhed, men har afgivet urigtige oplysninger, kan du blive personligt ansvarlig.

Hvordan lukker jeg mit firma?

Hvis firmaet lukkes ved brug af en betalingserklæring, kan du indhente og udfylde Erhvervsstyrelsens formular. Derudover skal du indhente en erklæring fra Told- og Skatteforvaltningen om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav. Firmaet er opløst når det er slettet i Erhvervsstyrelsens register over aktive virksomheder.

Hvis firmaet skal lukkes ved brug af en frivillig solvent likvidation, udpeger kapitalejerne en likvidator. Likvidator indtræder i ledelsens sted og afvikler firmaet. En af likvidators vigtigste opgaver er at afvikle alle kendte kreditorer samt overholde, at firmaet tidligst lukkes 3 måneder efter, at likvidationen er startet. Det skyldes, at kreditorerne skal have en periode på minimum 3 måneder til at anmelde krav til firmaet i likvidation. Normalt indhenter likvidator eller firmaets revisor også skattekvittance før lukning, dette med henblik på at beskytte imod skattekrav.

Uanset om firmaet lukkes ved betalingserklæring eller ved frivillig solvent likvidation, skal selve driften også afvikles. Det kan for eksempel omfatte slutindberetning af skat, afmelding af moms, afmelding af forsikringer, afskedigelse af medarbejdere, opsigelse af diverse løbende aftaler mv. Det er derfor en fordel at søge bistand hos en professionel rådgiver i forbindelse med nedlukning, da man risikerer at hæfte personligt for andre tab, hvis man lukker firmaet forkert.

Hvis firmaet skal lukkes, fordi det er insolvent, kan du med fordel søge rådgivning om, hvorvidt du som ejer selv bør anmode skifteretten om at virksomheden tages under konkursbehandling. Når skifteretten har afsagt konkursdekret, overtager kurator, afviklingen af virksomheden.

Alexander Traunholm Schultz

Lukning af selskab

Ved lukning af et selskab er det afgørende, om selskabet er solvent eller insolvent, da dette har betydning for måden, hvorpå lukningen af selskabet sker. Lukning af et solvent selskab kan ske på to måder: Ved frivillig likvidation eller med en betalingserklæring.

Lukning af et selskab med betalingserklæring betyder, at selskabets kapitalejere erklærer, at al forfalden og uforfalden gæld er betalt, samt at kapitalejerne har besluttet at opløse selskabet. Lukker kapitalejerne selskabet med betalingserklæring, hæfter disse personligt, ubegrænset og solidarisk.

Lukning af et selskab ved frivillig likvidation sker på en generalforsamling. På generalforsamlingen skal der træffes beslutning om at opløse selskabet og samtidig vælges en likvidator. Likvidatoren skal varetage ledelsen samt de praktiske opgaver i forbindelse med lukning af selskabet ved frivillig likvidation.

Fremgangsmåden er beskrevet ovenfor under ”Hvordan lukker jeg mit firma?”.

Nedlukning af et selskab ved betalingserklæring er fortrinsvis egnet til de selskaber, hvor der er en meget lav risiko for hæftelse, eller hvor hæftelsen med meget stor sikkerhed kan rummes i det udbytte, som forventes udloddet fra selskabet. Det kan f.eks. være, hvis der ikke har været aktiviteter i selskabet, eller hvor aktiviteten for længe siden er afviklet.

Nedlukning af selskab ved frivillig solvent likvidation vil indebære omkostninger til likvidator, men har den fordel at ejerne ikke senere kan blive mødt af krav fra gamle kreditorer til selskabet, hvis likvidationsprocessen er gennemført korrekt, og kreditorer ikke gav sig til kende i den anledning.

Lukning af enkeltmandsvirksomhed

Ved lukning af en enkeltmandsvirksomhed er der en række praktiske ting, som du skal være opmærksom på:

  • Gæld til kreditorer skal være betalt
  • Virksomhedens medarbejdere skal være opsagte
  • Gensidige aftaler skal være opsagte, herunder leasingaftaler og lejeaftaler
  • Immaterielle aktiver som bl.a. domæne skal opsiges.

Lukning af en enkeltmandsvirksomhed sker ved udfyldelse af en blanket på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Derudover skal lukning af din enkeltmandsvirksomhed meldes til SKAT. Efter SKAT har fået meddelelse herom, skal der udarbejdes et skatteregnskab, som skal indberettes via et oplysningsskema på Skattestyrelsens hjemmeside. Husk ligeledes at indberette moms samt rette din forskudsopgørelse.

Du skal være opmærksom på, at du ved lukning af enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt for virksomhedens gæld. Det er derfor vigtigt, at du får lukket virksomheden korrekt og betalt al gæld, inden virksomheden lukkes.

Kan du ikke betale al din gæld, inden du lukker virksomheden, skal du muligvis i stedet indgive en konkursbegæring. Ved indgivelse af en konkursbegæring vil der blive udpeget en kurator, som skal forestå arbejdet med lukning af virksomheden.

Lukning af virksomhed med underskud

Lukning af en virksomhed med underskud sker oftest ved indgivelse af en konkursbegæring. Hvis der er tale om en egenbegæring betyder det, at du selv indgiver en begæring til retten, hvor du anmoder om at din virksomhed tages under konkursbehandling. Begæringen indleveres til skifteretten, hvorefter skifteretten udpeger en kurator, som skal varetage kreditorernes interesser og i den forbindelse omsætte virksomhedens aktiver. Kurator overtager ledelsen af virksomheden, og du må ikke selv råde over aktiverne i virksomheden. Når kurator har omsat alle aktiverne og evt. udloddet dividende, vil virksomheden blive lukke ved, at kurator sender en indstilling herom til skifteretten.

Lukning af ApS

Et anpartsselskab (ApS) lukkes oftest via enten en betalingserklæring efter selskabslovens § 216, et likvidationsforløb med en udpeget likvidator efter selskabslovens § 217 ff. eller med en konkursbegæring, hvis selskabet et insolvent.

Nedlukning af firma

Ordet ”firma” kan dække over mange forskellige typer af virksomheder, men reglerne er ikke altid helt ens. I hovedtræk kan mange danske firmaer dog lukkes efter reglerne i selskabslovens kapital 14 om opløsning ved betalingserklæring eller ved frivillig solvent likvidation. Er firmaet ikke betalingsdygtigt, bør det i stedet overvejes at indgive en konkursbegæring til skifteretten.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Rune Hyllested
cross