Advokat til rekonstruktion

Hvad er en rekonstruktion?

En rekonstruktion udgør bestræbelser på at videreføre en virksomhed, som er levedygtig, men som midlertidigt er ude af stand til at betale sin gæld. En rekonstruktion er derfor forsøg på at redde en nødlidende virksomhed fra at gå konkurs.

Formålet med en rekonstruktion af en nødlidende virksomhed er skabe et nyt grundlag for virksomhedens overlevelse, så virksomhedens drift kan fortsætte til gavn for både kapitalejere, medarbejdere, samarbejdspartnere og kreditorer.

Hvis ledelsen af en virksomhed konstaterer, at fortsat drift af virksomheden er håbløs, har man som ledelse en forpligtelse til at tage de fornødne skridt, så virksomhedens kreditorer ikke lider yderligere tab. Du kan læse mere om håbløshedstidspunktet her

Hvis virksomheden er levedygtig, bør ledelsen undersøge mulighederne for en rekonstruktion. Er virksomheden ikke levedygtig, skal ledelsen indgive en konkursbegæring på vegne af virksomheden. Du kan læse mere om konkurs her 

En rekonstruktionsbehandling er en proces, som gennemføres via skifteretten og med de rammer som findes i konkursloven. En rekonstruktion kan kun gennemføres, hvis et flertal af kreditorerne bakker op.

Når en rekonstruktion indledes udpeger skifteretten en rekonstruktør og eventuelt også en regnskabskyndig tillidsmand, som typisk er en revisor. Rekonstruktion forveksles ofte med betalingsstandsning, som var forgængeren for de nugældende rekonstruktionsregler.

Hvordan forløber en rekonstruktion?

Der findes to former for rekonstruktion – den almindelige rekonstruktion og den forebyggende rekonstruktion. Reglerne om forebyggende rekonstruktion adskiller sig markant fra den almindelige rekonstruktion. Du kan læse mere om den forebyggende rekonstruktion nedenfor.

En anmodning om indledning af en rekonstruktionsbehandling skal indleveres til skifteretten. Begæringen fremsættes oftest af ledelsen selv, men initiativet kan også komme fra en kreditor, som ikke har modtaget sin betaling.

Hvis ikke ledelsen af et selskab samtykker til indledning af en rekonstruktion, som er begæret af en kreditor og som i øvrigt opfylder betingelserne, overtager rekonstruktøren rådigheden over virksomheden under rekonstruktionsbehandlingen. Er skyldner en personligt drevet virksomhed, medfører skyldners manglende samtykke til en rekonstruktionsbehandling, at skyldner i stedet tages under konkursbehandling.

Når retten har truffet beslutning om at indlede en almindelig rekonstruktionsbehandling for en virksomhed, kan virksomheden ikke senere fortryde beslutningen og tilbagekalde rekonstruktionsbegæringen. Fra det tidspunkt er der to muligheder – enten at lykkes det at gennemføre en rekonstruktion indeholdende en virksomhedsoverdragelse og/eller en tvangsakkord, eller at det konstateres at rekonstruktionen ikke kan gennemføres, og virksomheden overgår automatisk til konkursbehandling. Det er anderledes for en forebyggende rekonstruktion, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Virksomhedens ledelse bevarer som udgangspunkt rådigheden og dispositionsretten over virksomheden under rekonstruktionen, men rekonstruktøren skal samtykke til væsentlige dispositioner.

En rekonstruktion indeholder altid en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse eller en kombination af de to.

En rekonstruktion kan opdeles i tre faser

1. Begæring og indledning af rekonstruktionsbehandlingen med orientering til panthavere og kreditorer
2. Kreditorernes vedtagelse rekonstruktørens overordnede plan for, hvordan virksomheden skal rekonstrueres, herunder om det skal ske ved virksomhedsoverdragelse og/eller tvangsakkord
3. Kreditorernes vedtagelse af det endelige forslag til rekonstruktionens gennemførelse, som skal stadfæstes af skifteretten.

Hvis kreditorerne afviser rekonstruktørens overordnede plan eller senere det endelige forslag, ophører rekonstruktionen og virksomheden tages under konkursbehandling. En rekonstruktionsproces forløber normalt over en periode på 7-12 måneder.

Hvad sker der med lønrestancer, hvis virksomheden overdrages?

Under en rekonstruktionsbehandling er det en almindelig bekymring for potentielle købere, hvem der hæfter for medarbejdernes forfaldne lønrestancer vedrørende tiden før rekonstruktionens indledning.

Efter de nugældende regler vil køberen af virksomheden hæfte for lønrestancer, som vedrører tiden efter rekonstruktionens indledning. Lønmodtagernes Garantifond dækker medarbejdernes lønrestancer for tiden før indledningen af rekonstruktionen.

Forebyggende rekonstruktion

Reglerne om forebyggende rekonstruktion trådte i kraft d. 17. juli 2022, og reglerne udgør en implementering af et EU-direktiv. Reglerne om forebyggende rekonstruktion er et ”light-regime” sammenlignet med reglerne om almindelig rekonstruktion, og der er markante forskelle på de to former for rekonstruktion.

En forebyggende rekonstruktion kan indledes, hvis der består en sandsynlighed for, at virksomheden bliver insolvent. Den almindelige rekonstruktion er forbeholdt insolvente virksomheder. Til forskel fra den almindelige rekonstruktion er det alene virksomheden selv, som kan beslutte at indlede en forebyggende rekonstruktion.

Forskellene er også at en forebyggende rekonstruktion ikke skal offentliggøres før der fremsættes et rekonstruktionsforslag, at der ikke er krav om, at der udpeges en rekonstruktør ligesom ledelsen af virksomheden har mulighed for at træde ud af rekonstruktion undervejs (indtil det det tidspunkt, der bliver vedtaget et rekonstruktionsforslag).

Formålet med reglerne om en forebyggende rekonstruktion er, at processen kan indledes før insolvensen er en realitet, når bare der en sandsynlighed for insolvens.

Professionel advokat til rekonstruktion

Som advokat i sager om rekonstruktion håndterer vi rekonstruktionsbehandlingen professionelt og med stor kompetence, idet vi har erfaring med rekonstruktion af alle typer af virksomheder.

Hvis din virksomhed har økonomiske udfordringer, så kontakt vores erfarne advokater, så vi sammen kan gennemgå mulighederne.

Jo tidligere i processen du kontakter os, jo bedre mulighed har vi for at hjælpe dig som din rekonstruktionsadvokat.

Dine specialister i rekonstruktion

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross