Konkurs i virksomhed - Overblik over muligheder og regler

Konkurs i virksomhed - Overblik over muligheder og regler

Få en fortrolig drøftelse af din virksomheds situation

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Ramt af den perfekte storm

En cocktail af uforudsete hændelser endte med at koste den 20 år gamle virksomhed Bon-fire ApS livet. Virksomheden designede og producerede op til konkursen i starten af april 2024 bålkøkkener med tilbehør og importerede gasgrill, der blev solgt hos Coop og byggemarkeder landet over.

Virksomheden var solid, men en række udefrakommende hændelser endte med at koste virksomheden livet.

Advokat Rune Hyllested blev af skifteretten udpeget som kurator og sammen med resten af holdet fra Storm Advokatfirma lykkedes det at sælge størstedelen af virksomheden.

Se og hør medejer og CEO, René Stage fortælle historien i videoen.

Skal vi drøfte din situation?

Kontakt advokat Rune Hyllested der har speciale i konkurs, for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning. Samtalen er fortrolig.
+45 22 22 55 24
Alle ugens dage: 7.00 - 22.00
Turnaround

Hvad sker der, når et firma går konkurs?

Når en virksomhed går konkurs, skal kurator som noget af det første beslutte, om konkursboet skal fortsætte aktiviteten og driften i virksomheden under konkursbehandlingen, eller om driften skal indstilles. Det er en konkret afvejning fra virksomhed til virksomhed, hvor mange forhold spiller ind.

Hvis virksomhedens aktivitet fortsættes – for en kortere eller længere periode – er det konkursboet, som er ansvarlig for udbetaling af løn til virksomhedens ansatte for tiden efter konkursen, ligesom konkursboet skal betale for de materialer m.v., som konkursboet bestiller. Typisk vil konkursboet gøre brug af virksomhedens normale leverandører. Leverandøren får betaling fra konkursboet for de varer m.v., som konkursboet bestiller, mens krav for betaling af varer, som leverandøren har leveret før konkursen, må anmeldes som et krav i konkursboet.

 

Salg af firma, der er gået konkurs

Kurator skal inden for kort tid finde ud af, om virksomheden kan sælges til en anden, som kan fortsætte driften af virksomheden. Hvis ikke konkursboet kan sælge erhvervsvirksomheden eller dele af den, skal konkursboet sælge virksomhedens effekter hver for sig, bl.a. ejendomme, varelager, maskiner, tilgodehavender m.v.

Provenuet fra salget af virksomheden og dens effekter skal ved boets afslutning fordeles mellem kreditorerne som afdrag på gælden.

Du kan læse mere om kurators arbejde i konkursboer her.

Er konkurs den eneste udvej for mit firma?

Hvis dit firma er i økonomiske vanskeligheder, kan det føre til konkurs – men i visse tilfælde er konkurs af dit firma dog ikke eneste udvej. Derfor anbefaler vi, at du opsøger rådgivning så tidligt som muligt, når det bliver klart, at økonomien i virksomheden ikke længere hænger sammen. 

Læs mere om
hvornår du som virksomhedsejer har pligt til at stoppe driften af virksomheden.

Dette er vigtigt at overveje, uanset om du driver virksomhed i personligt regi eller er en del af ledelsen i et selskab. Jo tidligere der sættes ind, jo større er muligheden for at rette op på den økonomiske situation og undgå konkurs.

I andre tilfælde vil det tidsmæssige aspekt eller karakteren af de økonomiske udfordringer betyde, at konkurs af din erhvervsvirksomhed er eneste udvej. I den situation er der en lang række overvejelser, du skal gøre dig, herunder særligt i forhold til mulighederne for at råde over aktiver frem til konkursen.

Når du får den fornødne rådgivning, sikres det bedste resultat for dig – både i situationen, hvor en konkurs er uundgåelig og derfor skal forberedes, og i situationen, hvor en tidlig og målrettet indsats gør det både muligt og fordelagtigt at undgå konkurs.

Kan det betale sig at gå konkurs?

Formålet med en konkurs er at sikre og realisere skyldnerens aktiver på bedst mulig måde, så kreditorerne får dækket mest muligt af deres tilgodehavender. Når konkursboet er sluttet efter en personlig konkurs, hæfter skyldneren dog fortsat for den gæld, der ikke var værdier til at indfri under konkursbehandlingen.

På trods af dette, kan en konkurs være en fordel. For det første er der i forbindelse med konkursen (eller rekonstruktion) mulighed for at overdrage aktiviteterne i virksomheden til et andet selskab eller en anden person, der kan drive virksomheden videre.

På denne måde sikres virksomhedens overlevelse, ligesom arbejdspladser, relationer til kunder og samarbejdspartnere også sikres. En konkurs giver også bedre muligheder for at opnå gældssanering efterfølgende, hvilket er relevant, hvis der er tale om en personlig konkurs. Endelig kan en konkurs være en fordel på det personlige plan, fordi tiden op til konkursen, hvor der er økonomiske vanskeligheder, kan være hård.

Få rådgivning til konkurs

Har du brug for konkurs rådgivning, kontakt da vores advokater med speciale i konkurs for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde en løsning.

Behandling af konkurs efter konkursbegæring

Konkursbehandlingen er den proces, der sættes i gang, når der er indgivet konkursbegæring, og skifteretten har afsagt konkursdekret, og dermed har vurderet, at skyldneren er insolvent. Det er vigtigt at være opmærksom på, at skyldneren kan være både en person, herunder en personligt drevet virksomhed såvel som et selskab.

Et selskabs konkurs er ikke ensbetydende med en personlig konkurs for ejerne og ledelsesmedlemmerne, da det alene er selskabet, der tages under konkursbehandling.

Ved afsigelse af konkursdekret opstår et konkursbo. Rådigheden over konkursboet tilkommer den kurator, der er udpeget af skifteretten. Kurator skal herefter sørge for at sikre værdier og afhænde disse på bedst mulig vis, så der skaffes den maksimale dækning til de panthavere og kreditorer, der har penge til gode hos den konkursramte person eller virksomhed.

Konkurs i virksomhedstyper

 • Konkurs i enkeltmandsvirksomhed

  Går du konkurs med en enkeltmandsvirksomhed, omfatter konkursen ud over erhvervsaktiverne, også dine personlige aktiver så som fast ejendom, bil, samlinger og indbo over en vis økonomisk mindstegrænse.

  En konkurs vil i dette tilfælde derfor have stor betydning for din hverdag. Flytning fra ejet til lejet bolig, offentlig i stedet for privat transport, og ikke længere mulighed for at tage på ferie i ejet campingvogn eller båd, idet alt dette skal sælges som led i konkursen er nogle af de konsekvenser der kan forventes

  Ved afslutningen af konkursen, skylder du stadig det beløb der ikke har kunnet betales efter konkursboets afslutning. Det vil kræve en gældssanering at slippe af med den gæld, du havde stiftet på konkurstidspunktet. Opnås der ikke en gældssanering, hæfter du fortsat personligt for den gæld der er, og kan løbende indkaldes til fogedretten med henblik på foretagelse af udlæg.

  For at undgå konkurs i en enkeltmandsvirksomhed er det vigtigt at have en tæt likviditetsstyring og lave korrigerende tiltag tidligt. Og ikke mindst søge professionel rådgivning hos en konkursadvokat, straks der opstår problemer. Der kan være måder at genstarte din virksomhed eller finde en løsning på afvikling af din gæld på.

 • Konkurs i et interessentskab (I/S)

  Går et interessentskab, du er interessent i, konkurs, vil du som interessent også blive taget under personlig konkursbehandling, idet du hæfter personligt for virksomhedens gæld.

  Konkursen er derfor at sidestille med konkurs i en enkeltmandsvirksomhed. Se mere under afsnittet konkurs i enkeltmandsvirksomhed.

 • Konkurs i anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S)

  Konkurs i et anpartsselskab og aktieselskab er en situation, hvor en virksomhed ikke længere kan betale sine forpligtelser. Dette kan være forårsaget af forskellige faktorer såsom manglende salg, store gældsforpligtelser og økonomiske udfordringer i den konkrete branche, virksomheden er i.

  Anpartsselskaber og aktieselskaber er virksomheder med begrænset hæftelse. Dette betyder, at ejeren (kapitalejeren/kapitalejerne) kun hæfter med den indskudte selskabskapital.

  I tilfælde af konkurs, taber ejeren (kapitalejeren/kapitalejerne) som udgangspunkt kun den investerede kapital. Dette betyder at ejerens private aktiver ikke er omfattet af konkursen.

  I nogle tilfælde har ejeren (kapitalejeren/kapitalejerne) kautioneret overfor en eller flere kreditorer. I tilfælde af at der er kautioneret, hæfter kautionisten med alt hvad denne ejere for det beløb kautionen er begrænset til, eller hele det tab som den pågældende kreditor har.

  Personlig hæftelse kan ligeledes blive tilfældet, hvis ejeren eller ledelsen (kapitalejeren/kapitalejerne) har drevet virksomheden ud over håbløshedstidspunktet, og derved kan ifalde personligt ansvar herfor. Realiseringen af denne hæftelse kræver dog at der ved dom træffes afgørelse om, at den eller de pågældende er personligt ansvarlige.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder insolvent?

At en person eller et selskab er insolvent betyder, at forpligtelserne ikke kan opfyldes efterhånden som de forfalder, og at dette ikke blot er forbigående. Med andre ord betyder det, at man ikke kan betale sine regninger til tiden, og at problemet ikke kun er midlertidigt.

Hvad er teknisk insolvent?

At være teknisk insolvent betyder, at størrelsen på gælden overstiger værdien af aktiverne.

Hvordan erklærer man sig insolvent?

En person eller et selskab kan erklære sig insolvent på flere måder. Typisk sker det ved et møde i fogedretten, der er indkaldt til, fordi én kreditor ikke har fået betaling. Alternativt sker det ved skifterettens afsigelse af konkursdekret på baggrund af en konkursbegæring indgivet af en kreditor eller af skyldneren selv.

Hvorfor går virksomheder konkurs?

Årsagerne til en konkurs kan være mange, og konkursen kan være begrundet både i forhold internt i virksomheden og eksterne forhold - herunder samfundsmæssige forhold. En virksomhed går dog kun konkurs, hvis den er insolvent. Det vil sige, at virksomheden ikke har likviditet til at betale tilgodehavender til tiden.

Hvad sker der, når en virksomhed går konkurs?

Når en virksomhed går konkurs afsiges konkursdekret af skifteretten, som samtidig udpeger en kurator (typisk en konkursadvokat), der herefter overtager styringen af virksomheden. Kuratorens opgave er at sikre og realisere virksomhedens aktiver på bedst mulig måde. Provenuet fra salget af aktiverne skal herefter fordeles mellem konkursboets kreditorer i overensstemmelse med konkurslovens regler.

Hvor mange virksomheder går konkurs?

Antallet af konkurser varierer og afhænger af flere forskellige forhold. Danmarks Statistik offentliggør hver måned tal, der viser hvor mange virksomheder, der er erklæret konkurs.

Begære egen virksomhed konkurs - hvad koster det?

Som ejer af en personligt drevet virksomhed eller et selskab er det muligt selv at indgive begæring om konkurs. Hvis skyldner selv indgiver konkursbegæring, skal der ikke betales retsafgift, mens en kreditor skal betale 1.500 kr., når der indgives konkursbegæring. Dog skal der stilles sikkerhed for omkostningerne ved konkursboets behandling. Sikkerheden udgør typisk 30.000 kr.

Jeg er gået konkurs. Hvordan kan jeg beholde mit hus?

Hvis du er gået personligt konkurs, er dit hus eller din lejlighed som udgangspunkt omfattet af konkursen, hvilket betyder, at der kan ske salg på tvangsauktion. Også en lejebolig kan principielt inddrages under konkursen. Dog forhindrer konkursloven og reglerne om retten til at kunne opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod (trangsbeneficium), at en lejebolig, der ikke udgør mere end en sædvanlig bolig for skyldneren, kan inddrages under konkursen.

Må man starte virksomhed efter konkurs?

Der er som udgangspunkt intet til hinder for opstart af ny virksomhed efter en konkurs. Dog kan der ved konkurskarantæne gives forbud mod at drive virksomhed i selskabsform. I grove tilfælde kan der tillige gives forbud mod at drive virksomhed i personligt regi. Konkurskarantæne kan pålægges medlemmer af ledelsen i en konkursramt virksomhed, hvis der er foretaget groft, uforsvarlig forretningsførelse, og hvis vedkommende anses for uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Seneste nyheder om insolvens og konkurs

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross