Ændringer i kommuneplan

Ændringer i kommuneplan

Mød en kunde

Udstykning af 63 hektar landbrugsjord ved Rosenfeldt

"Jeg er ikke 100 meter mester i det her. Det kender jeg så heldigvis nogle mennesker der er. Her har jeg fået anbefalet Rune af en af mine venner, og også af en der er i mit netværk, som har haft Rune til at hjælpe ham tidligere, og talte godt om Rune."
Læs mere

Kommuneplanens indhold

En kommuneplan skal blandt andet indeholde retningslinjer for beliggenheden af almene boliger, offentlige institutioner, detailhandelsstruktur. Retningslinjer for fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål, trafikanlæg, tekniske anlæg skal også angives heri.

Planen skal også indeholde retningslinjer for områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, samt retningslinjer for sikring af at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.

Der skal indgå retningslinjer for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, samt retningslinjer for arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug og retningslinjer for skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

Kommuneplanen skal desuden indeholde retningslinjer for sikringen af naturbeskyttelsesinteresserne, kulturhistoriske bevaringsværdier, landskabelige bevaringsværdier, geologiske bevaringsværdier.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutningerne

Ovenstående er dog kun et udpluk af, hvad en kommuneplan skal indeholde. Det nærmere indhold og beslutninger om valg af områder mv. foretages af kommunalbestyrelsen. Hvis et påtænkt projekt kræver ændringer af den eksisterende kommuneplan, kan projektets realisering have en lang tidshorisont og stille store krav til beskrivelser og dokumentation af projektets fortræffeligheder.

Vi bistår gennem den ofte meget lange proces, som det kan være at opnå den planmæssige ramme, der er nødvendigt for at få et projekt realiseret.

Dine specialister i ændringer i kommuneplan

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross