Din bedrift har måske skjulte værdier

10. maj 2021
3 minutters læsetid

Der kan være uudnyttede potentialer på en række landbrug, som kan bidrage væsentligt til indtjeningen. Eksempelvis kan det nye trafikudspil, blive en forretning for de bedrifter der ligger tæt på nye motorvejsstrækninger.

Denne klumme er oprindeligt udgivet i Effektivt Landbrug den 4. maj 2021

Jeg oplever ofte, at landmænd bliver overrasket over, hvilke skjulte værdier bedriften indeholder, og ikke mindst det økonomiske potentiale der er i at realisere disse værdier.

De skjulte værdier kan ofte ved en bevidst indsats kapitaliseres og derved udgøre et tilskud til bedriftens løbende likviditet.

Der er et naturligt og vedvarende behov for, at du har fokus på, at bedriften giver det højest mulige afkast, ikke mindst begrundet i den massive pengebinding, du formentlig har foretaget i købet af bedriften.

De skjulte værdier er typisk af en art, der ikke har relation til at dyrke arealerne som landbrug, men i stedet at udnytte andre muligheder som jordbesidder.

Grus, sten og sand

Der kan være tale om forekomster af naturstoffer, så som grus, sten og sand.

Disse naturforekomster tilhører ejeren af de arealer, hvorunder de befinder sig. Hvis der samtidigt er etableret et retskrav på at indvinde dem, har ejeren også opnået en tilladelse, der, i tilfælde af en forestående ekspropriation, vil medføre, at ejeren får erstatning.

Alle bør derfor studere det kommende trafikforlig og vurdere, om bedriften har arealer i nærheden af kommende store anlægsarbejder, hvor der vil være et behov for grus og sand. Er det tilfældet bør der omgående søges juridisk bistand til at opnå en indvindingstilladelse.

Selv om det ikke ønskes at udnytte en forekomst af sand og grus på ejendommen her og nu, kan det alligevel være en rigtig god ide at få en indvindingstilladelse.

En tilladelse skal benyttes inden for en given periode, men det er alt andet lige mindre besværligt at få en tilladelse forlænget, end det er at skulle ansøge om en ny tilladelse fra bunden.

Bynær beliggenhed

Hvis bedriften har landbrugsarealer beliggende tæt på en by i udvikling, enten med erhvervsområder eller boligområder, kan det være god idé at få undersøgt, hvilke udstykningsmuligheder lokalområdet indeholder, herunder hvor stor bebyggelsesprocenten er i området og, hvor mange nye boliger der i givet fald kan opføres på arealerne.

Arealet vil, i tilfælde af en gennemførelse af en ny kommuneplan og lokalplan, stige betragteligt i værdi.

Nogle landmænd vælger selv at gennemføre en udstykning, andre sælger arealet til en udvikler, mens der igen er andre, der inden planernes vedtagelse overfører arealerne til næste generation, således at der ikke sker en gave/boafgiftsmæssig udhuling af fortjenesten.

Det er derfor vigtigt at have føling med, hvilke planer, kommunen vedtager for lokalområdet.

Sol og vind

Der ligger også en potentiel indtjeningsmulighed i at stille et areal til rådighed til anlæg til produktion af vedvarende energi, eksempelvis vindmøller eller solcelleanlæg. Eller måske du selv kan investere i denne type anlæg til opstilling på eget areal?

Her er det vigtigt, at der indgås klare, præcise og gennemarbejdede aftaler.

Begynd aldrig at forhandle denne type aftaler på egen hånd, for forhandlingsmodparten er ofte yderst professionel.

Opførelse af nye boliger i det åbne land

Strukturtilpasningen bevirker fortsat, at der sker opkøb af naboejendomme, hvorefter de tilovers blevne stuehuse enten sælges eller måske rives ned.

Inden der sker nedrivning, skal du gøre dig klart, at med nedrivningen bortfalder byggeretten og det er vanskeligt at opnå byggeretter i det åbne land.

Undertiden kan byggeretten flyttes til en bedre og mere attraktiv placering på arealet efter en konkret begrundet ansøgning.

Hvis det lykkes at få tilladelse til dette, kan der på sigt ske frasalg af et areal med den nye byggeret på. Ofte til en væsentlig højere pris, end hvad det gamle stuehus kunne indbringe.

Idet der er tale om undtagelser til en hovedregel om, at man ikke kan opføre ny bebyggelse i det åbne land, er det vigtigt, at du er hurtigt ude med en ansøgning.

Oplevelsesmuligheder

Det er muligt, at bedriften omfatter arealer med en beliggenhed, der gør dem egnede til at invitere offentligheden ind. Dette kan være landboturisme, naturoplevelser eller etablering af en skovbegravelsesplads.

For at opnå et godt resultat, skal der laves grundige og gennemarbejdede ansøgninger om, hvordan projektet skal tillades og vilkårene herfor.

Uanset hvilke valg der træffes, er det vigtigt, at det sker på et oplyst grundlag.

Det kan derfor være en god idé at få undersøgt, om der er skjulte værdier på din bedrift, og efterfølgende søge hjælp hos en specialist med juridisk specialviden på området.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Jens Axel Kruchov
Jens Axel Kruchov
Advokat, Partner
cross