Insolvens advokat

Fortrolig drøftelse af din situation

Du kan ringe alle ugens dage direkte til advokat Rune Hyllested for en drøftelse af din virksomheds situation. Samtalen er fortrolig.
+45 22 22 55 24
Alle ugens dage: 7.00 - 22.00
storm advokatfirma
Alexander Traunholm Schultz

Insolvens: Få behandlingen sat i system

Behandlingen af en sag består af flere faser, som vi sørger for at gennemføre hurtigt og effektivt. Vi har en stram processtyring, da der ofte er tale om omfangsrige og komplekse opgaver.

Vi har udviklet et koncept for vores arbejde med konkursboer på baggrund af mangeårige erfaringer med en meget struktureret proces for konkurser i landbruget. Dette koncept sikrer en høj kvalitet og en effektiv sagsgang til fordel for alle implicerede parter.

Køb og salg af nødlidende virksomheder

I forbindelse med køb eller salg af en nødlidende virksomhed, opstår der ofte mange juridiske problemstillinger, der kan være svære at håndtere. Det er vigtigt at disse problemstillinger bliver varetaget, så man som køber eller sælger ikke bliver ansvarlig for handlinger i strid med loven.

Vi har stor erfaring med nødlidende virksomheder, der skal overdrages, hvilket har medført en grundig og effektiv overdragelsesproces, hvor du som køber eller sælger kan overdrage din virksomhed uden bekymringer om et retligt efterspil.

Book et møde om insolvens

Tag fat i os, så vi kan give dig vores kvalificerede anbefaling til en løsningsmodel, der skaber størst mulig værdi for dig, og samtidig begrænser tabene for de involverede parter.

Ramt af den perfekte storm

En cocktail af uforudsete hændelser endte med at koste den 20 år gamle virksomhed Bon-fire ApS livet. Virksomheden designede og producerede op til konkursen i starten af april 2024 bålkøkkener med tilbehør og importerede gasgrill, der blev solgt hos Coop og byggemarkeder landet over.

Virksomheden var solid, men en række udefrakommende hændelser endte med at koste virksomheden livet.

Advokat Rune Hyllested blev af skifteretten udpeget som kurator og sammen med resten af holdet fra Storm Advokatfirma lykkedes det at sælge størstedelen af virksomheden.

Se og hør medejer og CEO, René Stage fortælle historien i videoen.

Hvornår betragtes en virksomhed som insolvent?

En virksomhed betragtes som insolvent i lovens forstand, når virksomheden ikke kan betale sine regninger til forfaldstid, og betalingsdygtigheden ikke blot er ganske kortvarig. 
 
Det er afgørende er for vurderingen af, om en virksomhed er insolvent eller ej, er derfor likviditeten og ikke virksomhedens egenkapital. En virksomhed kan godt være insolvent i lovens forstand, dvs. illikvid, samtidig med at virksomheden har en positiv egenkapital, dvs. værdien af virksomhedens aktiver overstiger dens passiver. 

Hvilke finansielle indikatorer skal man være opmærksom på?

Som virksomhedsejer skal man i forbindelse med tilrettelæggelsen af driften og økonomistyring være opmærksom på, om virksomheden aktuelt eller i nær fremtid befinder sig i en økonomisk krise. 
 
Nogle af de objektive indikatorer på at virksomheden er i økonomiske vanskeligheder, kan f.eks. være:
  • at moms og skatter ikke afregnes til tiden
  • at regningerne sorteres og ikke betales til tiden
  • at medarbejderne ikke modtager løn til tiden
  • at virksomhedens omsætning er faldende
  • at trækket på kassekreditten øges
  • at indtjeningen falder
  • at bank og øvrige långivere forstærker sine sikkerheder
  • at revisor i sin påtegning af årsrapporten udtrykker bekymring om den forsatte drift

Hvad er mine juridiske forpligtelser som direktør eller bestyrelsesmedlem i tilfælde af insolvens?

Ledelsen af et selskab udgøres af en direktion og eventuelt en bestyrelse. Opgavebeskrivelsen og ansvarsfordelingen for bestyrelsen og direktionen bestemmes konkret i f.eks. forretningsorden, interne handlingsplaner samt i selskabsloven, hvoraf yderligere pligter følger. I et selskab uden bestyrelse, er direktøren ansvarlig for de opgaver, som ellers skal håndteres af bestyrelsen. 
 
Virksomheden og dens ledelse bør få en risikoafklaring.
 
Som bestyrelse (eller direktør i et selskab uden bestyrelse) er man bl.a. forpligtet til at kontrollere, at selskabet har tilstrækkelig likviditet til at opfylde de nuværende og fremtidige gældsforpligtelser, efterhånden som de forfalder. Der er ligeledes en pligt til at sikre, at selskabet til enhver tid har et forsvarligt kapitalberedskab. 
 
Læs mere om konsekvenserne ved drift efter håbløshedstidspunktet her

Hvad er processen ved insolvens?

Hvis du har konstateret, at din virksomhed er insolvent, har du pligt til at bringe virksomhedens drift til ophør. Dette sker ved indlevering af en konkursbegæring. Begæringen indleveres til skifteretten i den retskreds, hvor virksomheden har adresse. Det er en forudsætning for, at skifteretten kan behandle begæringen, at virksomheden selv eller en tredjemand stiller sikkerhed for omkostningerne ved konkursboets behandling. Sikkerhedsstillelsen fastsættes typisk til kr. 30.000-40.000, men er der virksomhedspant i virksomhedens aktiver, udgør sikkerhedsstillelsen kr. 15.000. På samme måde kan en kreditor indgive en konkursbegæring, hvis kreditor ikke modtager sin betaling til tiden. 
 
Hvis virksomheden er drevet i selskabsform, er det alene selskabet, som tages under konkursbehandling.  Er virksomheden drevet i personlig regi, eksempelvis som en enkeltmandsvirksomhed, er det den fysiske person, som tages under konkursbehandling.

Hvem kan vejlede mig, før jeg træffer beslutning?

Hvis din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, bør du kontakte en advokat, der er specialist i insolvens, der kan rådgive om handlemulighederne i virksomhedens aktuelle situation. Det er yderst vigtigt, at alle løsningsmuligheder er overvejet, inden virksomheden begæres konkurs, herunder bl.a. mulighederne for yderligere kreditfacilitet, salg, rekonstruktionsbehandling mv. 

Hvad er de juridiske trin i processen?

Når skifteretten modtager en konkursbegæring fra virksomheden eller fra en af virksomhedens kreditorer, indkalder skifteretten til et møde, hvor begæringen skal behandles, og hvor det skal påses om betingelserne for at afsige konkursdekret er opfyldt, herunder særligt om virksomheden er insolvent. 
 
Hvis skifteretten afsiger konkursdekret, udpeger skifteretten samtidig en kurator, der skal varetage behandlingen af konkursboet. Se mere om kurators opgaver her
 
Er virksomheden et selskab, f.eks. et A/S eller ApS, symboliserer konkursdekretet selskabets endestation. Kurator overtager ledelsen af selskabet og selskabets tidligere ledelse er afskåret fra at disponere på selskabets vegne. Er virksomheden drevet som en enkeltmandsvirksomhed, er det den fysiske person bag virksomheden, som tages under konkursbehandling. I den situation omfatter konkursen alt hvad virksomheden og den fysiske person ejede på tidspunktet for konkursens indtræden, dvs. også den private bolig, bil og private opsparing i banken. 
 
Uanset virksomhedsformen er det kurators opgave at sikre værdierne og sørge for, at aktiverne sælges bedst muligt. Kurator skal hurtigt afgøre, om konkursboet skal drive virksomheden videre i en periode frem til salg, eller om virksomheden skal indstille driften. 
 
Sideløbende med kurators sikring af virksomhedens værdier, sender kurator meddelelse om virksomhedens konkurs til de kreditorer, som kurator er bekendt med. Konkursen offentliggøres også i Statstidende
 
Overskuddet fra kurators salg af værdierne skal fordeles ligeligt mellem virksomhedens panthavere og de øvrige kreditorer ved konkursboets afslutning.
 
Som en del af konkursboets behandling skal kurator altid undersøge, om der er grundlag for at rejse et erstatningskrav mod ledelsen, om der er grundlag for pålæg af konkurskarantæne samt om der i tiden op til konkursens indtræden er rådet over selskabets midler på en måde, som giver anledning til omstødelseskrav. 
 
Kurator skal som led i afslutningen af konkursboet udarbejde et regnskab over boets aktiver og passiver, der skal godkendes af skifteretten. 

Hvordan kommunikerer man bedst en konkurs til offentligheden og virksomhedens kunder?

Når skifteretten har afsagt dekret, indrykkes der samtidigt en annonce i Statstidende med oplysning om navn og CVR-nr. for den konkursramte virksomhed samt oplysning om, hvem der er udpeget som kurator. Kurator sender i forbindelse hermed en meddelelse til de kendte kreditorer i virksomheden med opfordring til at anmelde tilgodehavende over for boet, ligesom kurator orienterer virksomhedens medarbejdere. 
 
Når en virksomhed tages under konkursbehandling, vil det efter kort tid være kendt i branchen og blandt virksomhedens kunder. Derfor har mange virksomhedsejere et ønske om selv at bidrage til offentliggørelsen, evt. via sociale medier, interviews eller ved en pressemeddelelse. Selskabets ledelse  har derfor mulighed for i samråd med kurator, at lægge en strategi for offentliggørelsen.

Hvordan vil en konkurs påvirke virksomhedens leverandører?

En konkurs vil påvirke virksomhedens leverandører på flere måder. For det første vil leverandøren ikke opnå betaling af sit tilgodehavende, medmindre der er aftalt en gyldig sikkerhed. Leverandøren er derfor henvist til at anmelde sit tilgodehavende i konkursboet og afvente, om der bliver midler i boet til udlodning af dividende. Hvis konkursboet for en periode viderefører driften af virksomheden, og i den forbindelse bestiller varer eller ydelser hos leverandøren, er konkursboet forpligtet til også at betale for de varer eller ydelser, som konkursboet har bestilt. 

Hvilke rettigheder har leverandører i tilfælde af en kundes konkurs?

Som leverandør til en konkursramt virksomhed skal man først og fremmest undersøge, om der foreligger et udestående for varer eller ydelser, som er leveret før konkursens indtræden. Hvis det er tilfældet, kan kravet anmeldes over for konkursboet. Kravets status i konkursboet afhænger af, hvilken aftale der lavet med den konkursramte virksomhed, herunder om f.eks. varer er solgt med gyldigt ejendoms- eller konsignationsforbehold eller lignende sikkerhed. Er der ingen særlig aftale er leverandøren henvist til at anmelde sit tilgodehavende opgjort pr. dekretdagen, og må afvente om der er midler i boet til udlodning af dividende. Der gælder ingen almindelig ret til at tilbagetage ubetalte varer. Hvis man ikke opnår dækning af sit tilgodehavende, er det muligt at søge fradrag for momsen af det tabte tilgodehavende. 

Et liv efter konkursen

En julidag i 2019 gik byggefirmaet Lund & Staun A/S konkurs. Konkursbegæringen den sommermorgen var kulminationen på et langt og udmarvende forløb for byggefirmaet. Dette er historien set fra direktør og medejer Henrik Stauns side. Men også historien om, at der er et liv efter konkursen.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
storm advokatfirma
cross