Konkursadvokat

Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring med at behandle konkurser i hele landet, og påtager os derfor kurator erhvervet inden for alle brancher. Vi kan som konkursadvokat bistå den økonomisk nødlidende virksomhed eller person, panthavere, leverandører, ansatte der vil indgive konkursbegæring på grund af manglende løn.

Vores insolvensteam udgøres af dygtige specialister, der har en bred viden og erfaring inden for alle områderne af insolvens. Flere af STORMs specialister er Certificerede Insolvensadvokater, og medlemmer af Gældsstyrelsens Advokatpanel, der varetager bobehandling, der beror på krav fra staten.

Du kan ringe alle ugens dage direkte til advokat Rune Hyllested22 22 55 24 kl. 7 – 22. Samtalen er fortrolig og koster ikke noget.

Vi har forståelse og respekt for den svære situation du, din familie og virksomheden står i. Derfor sørger vi for, at alle kommer bedst muligt videre.

Behandling af konkursboer

Som konkursadvokater håndterer vi konkursbehandling professionelt, handlekraftigt og med stor kompetence. Vi har således erfaring med behandling af alle typer af konkursboer – lige fra den lille enkeltmandsvirksomhed og op til de store selskaber samt landbrug med drift. Vi har ligeledes stor erfaring med salg på tvangsauktioner, hvilket kan være et element i behandlingen af konkursboerne.

Vi har sat konkursbobehandlingen i system for at sikre en effektiv og ensartet proces. Vi har derfor udarbejdet faste fremgangsmåder for behandlingen af de forskellige typer konkursboer. Dette sikrer, at der altid er fremdrift i og overblik over boet.

Med princippet om lighed in mente, har vi fokus på at tilvejebringe den størst mulige værdi for konkursboets kreditorer og panthavere. Dette gøres blandt andet ved at være nærværende og tilgængelig og have fokus på samarbejdet med fallenten, konkursboets panthavere og øvrige interessenter.

Vi er specialiserede konkursadvokater

I kraft af det store antal sager, som vi behandler årligt, har vi en stor og bred erfaring inden for insolvensret, hvilket vores klienter får gavn og glæde af. Vores konkursadvokater har stor erfaring som kuratorer for boer i hele Danmark. Vi håndterer alt lige fra konkursdekret til afslutning af potentielle konkurskarantænesager. 

STORMs advokater kan rådgive om alle aspekter af insolvensret, herunder hvordan man som virksomhedsejer skal håndtere en truende konkurs, hvorledes man håndterer at blive mødt med et omstødelseskrav fra en konkursramt leverandør, hvorledes man håndterer, at ens kunder ikke overholder deres betalingsforpligtelser som følge af skrantende økonomi, eller hvorledes en udfordret likviditet skal håndteres.

Konkurs i enkeltmandsvirksomhed

Går du konkurs med en enkeltmandsvirksomhed, omfatter konkursen ud over erhvervsaktiverne, også dine personlige aktiver så som fast ejendom, bil, samlinger og indbo over en vis økonomisk mindstegrænse.

En konkurs vil i dette tilfælde derfor have stor betydning for din hverdag. Flytning fra ejet til lejet bolig, offentlig i stedet for privat transport, og ikke længere mulighed for at tage på ferie i ejet campingvogn eller båd, idet alt dette skal sælges som led i konkursen er nogle af de konsekvenser der kan forventes

Ved afslutningen af konkursen, skylder du stadig det beløb der ikke har kunnet betales efter konkursboets afslutning. Det vil kræve en gældssanering at slippe af med den gæld, du havde stiftet på konkurstidspunktet. Opnås der ikke en gældssanering, hæfter du fortsat personligt for den gæld der er, og kan løbende indkaldes til fogedretten med henblik på foretagelse af udlæg.

For at undgå konkurs i en enkeltmandsvirksomhed er det vigtigt at have en tæt likviditetsstyring og lave korrigerende tiltag tidligt. Og ikke mindst søge professionel rådgivning hos en konkursadvokat, straks der opstår problemer. Der kan være måder at genstarte din virksomhed eller finde en løsning på afvikling af din gæld på.

Konkurs i et interessentskab (I/S)

Går et interessentskab, du er interessent i, konkurs, vil du som interessent også blive taget under personlig konkursbehandling, idet du hæfter personligt for virksomhedens gæld.

Konkursen er derfor at sidestille med konkurs i en enkeltmandsvirksomhed. Se mere under afsnittet konkurs i enkeltmandsvirksomhed.

Konkurs i anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S)

Konkurs i et anpartsselskab og aktieselskab er en situation, hvor en virksomhed ikke længere kan betale sine forpligtelser. Dette kan være forårsaget af forskellige faktorer såsom manglende salg, store gældsforpligtelser og økonomiske udfordringer i den konkrete branche, virksomheden er i.

Anpartsselskaber og aktieselskaber er virksomheder med begrænset hæftelse. Dette betyder, at ejeren (kapitalejeren/kapitalejerne) kun hæfter med den indskudte selskabskapital.

I tilfælde af konkurs, taber ejeren (kapitalejeren/kapitalejerne) som udgangspunkt kun den investerede kapital. Dette betyder at ejerens private aktiver ikke er omfattet af konkursen.

I nogle tilfælde har ejeren (kapitalejeren/kapitalejerne) kautioneret overfor en eller flere kreditorer. I tilfælde af at der er kautioneret, hæfter kautionisten med alt hvad denne ejere for det beløb kautionen er begrænset til, eller hele det tab som den pågældende kreditor har.

Personlig hæftelse kan ligeledes blive tilfældet, hvis ejeren eller ledelsen (kapitalejeren/kapitalejerne) har drevet virksomheden ud over håbløshedstidspunktet, og derved kan ifalde personligt ansvar herfor. Realiseringen af denne hæftelse kræver dog at der ved dom træffes afgørelse om, at den eller de pågældende er personligt ansvarlige.

Indgivelse af konkursbegæring - få hjælp af en erfaren konkursadvokat

Konkursbegæring fra en kreditor

Hvis en kreditor ønsker, at en virksomhed skal tages under konkursbehandling, skal der udarbejdes en konkursbegæring til skifteretten. Konkursbegæringer skal være skriftlige og indeholde alle oplysninger om både skyldner og kreditorer. Det er herefter skifteretten, der vurderer, om virksomheden opfylder insolvenskravet i henhold til konkursloven. Hvis din virksomhed bliver truet med konkurs, bør du straks henvende dig til en konkursadvokat.

Egen konkursbegæring

En egenbegæring om konkurs kan være den rigtige løsning, hvis din virksomhed ikke har midler til at fortsætte driften, hvilket i givet fald vil sige, at virksomheden er insolvent. I denne situation kan vi som konkursadvokater være behjælpelige med at indgive konkursbegæring til skifteretten, så virksomheden kan lukke på en ordentlig måde.

Vælg STORM som din konkursadvokat

I STORM har vi konkursadvokater, der kan være dig behjælpelig med alt, lige fra hvad en konkurs betyder for dig som privatperson, for enkeltmandsvirksomheder, konkurser i byggeriet, hvor lang tid en konkursbehandling tager, hvad konkursdekret er, annoncering i statstidende, anmeldelser af krav i konkurs, hvorledes man beregner dividende i konkursbo, medarbejdernes løn, hvad det betyder at være personlig konkurs, og om man må starte virksomhed efter konkurs samt alt andet.

Kontakt vores advokater med speciale i konkurs, for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at finde en løsning.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross