Arbejdsskade advokat

Har du været udsat for en arbejdsulykke og i den forbindelse pådraget dig en personskade, kan du være berettiget til erstatning for din arbejdsskade.Det kan være en lang og hård kamp med flere overvejelser, der skal gøres oven i, at du er kommet til skade.

Vi anbefaler derfor altid, at du får en erfaren og specialiseret arbejdsskadeadvokat til at hjælpe dig med sagen. Det giver dig ro og overskud til at fokusere på at komme videre, samtidigt med at du kan være helt tryg ved, at alt går rigtigt til, og intet bliver overset.

Vores arbejdsskadeadvokater har mange års erfaring, hvilket sikrer dig høj kvalitet og faglighed. Vi kører sagen på dine egne præmisser og står ved din side igennem hele forløbet, så du trygt kan lægge bekymringerne bag dig.

Mød en kunde

René Jul Nielsen

René Jul Nielsen kæmpede forgæves for at få anerkendt arbejdsskade. Derfor henvendte han sig til STORM Advokatfirma og fik hjælp til at få den erstatning, han havde krav på.

Arbejdsskade i forbindelse med en arbejdsulykke eller erhvervssygdom

En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

En erhvervssygdom defineres som en sygdom forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde.

Både en arbejdsulykke og en erhvervssygdom kan dække over fysiske og psykiske skader/sygdomme.

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade som selvstændig, kan skaden alligevel være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Som selvstændig i lovens forstand anses den person, der ejer en virksomhed og driver den som en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller som kommanditselskab (K/S).

I de ovennævnte tilfælde er du alene omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis du har tegnet en arbejdsskadeforsikring (arbejdsulykker) og/eller tilmeldt dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (erhvervssygdomme). Tegning af en sådan forsikring og tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol er frivillig.

Du anses omvendt ikke som selvstændig, hvis du ejer et aktieselskab (A/S), et iværksætterselskab (IVS) eller et anpartsselskab (ApS). I disse tilfælde har selskabet pligt til at oprette en arbejdsskadeforsikring, som også dækker ejeren af selskabet, samt pligt til at tilmelde virksomheden til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol.

Anmeldelse af en arbejdsskade - få hjælp fra vores arbejdsskadeadvokater

I tilfældet af, at du har været udsat for en arbejdsulykke, skal anmeldelsen af arbejdsskaden ske via din arbejdsgiver. En anmeldelse skal som hovedregel registreres senest 14 dage efter ulykkens indtræden eller senest 14 dage efter første fraværsdag via det elektroniske anmeldelsessystem EASY.

Der kan dog opstå situationer, hvor du selv er nødt til at anmelde en arbejdsskade. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at din arbejdsgiver har glemt eller ikke ønsker at anmelde ulykken. Du har selv mulighed for at anmelde sagen på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Såfremt din sag drejer sig om en erhvervssygdom, så påhviler anmeldelsespligten de læger, som ved undersøgelse konstaterer, at du kan have pådraget dig en erhvervssygdom.

For så vidt det angår erhvervssygdomme, har du også selv mulighed for at anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hos STORM Advokatfirma kan vores erfarne arbejdsskadeadvokater også bistå dig i dette.

Frist for anmeldelse af en arbejdsskade

Udover din arbejdsgivers frist for anmeldelse af en arbejdsskade, som i udgangspunktet skal ske senest 14 dage efter ulykkens indtræden eller senest 14 dage efter første fraværsdag, da gælder en generel 1-årig anmeldelsesfrist.

En arbejdsskade skal således anmeldes senest 1 år efter, at skaden er sket, mens fristen for erhvervssygdomme regnes fra det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med, at din sygdom kan skyldes dit arbejde.

Selvom der findes dispensationsmuligheder til den 1-årige anmeldelsesfrist, bør du sikre dig, at skaden/sygdommen ikke anmeldes for sent.

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade som selvstændig, kan skaden alligevel være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Som selvstændig i lovens forstand anses den person, der ejer en virksomhed og driver den som en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller som kommanditselskab (K/S).

I de ovennævnte tilfælde er du alene omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis du har tegnet en arbejdsskadeforsikring (arbejdsulykker) og/eller tilmeldt dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (erhvervssygdomme). Tegning af en sådan forsikring og tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol er frivillig.

Du anses omvendt ikke som selvstændig, hvis du ejer et aktieselskab (A/S), et iværksætterselskab (IVS) eller et anpartsselskab (ApS). I disse tilfælde har selskabet pligt til at oprette en arbejdsskadeforsikring, som også dækker ejeren af selskabet, samt pligt til at tilmelde virksomheden til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol.

Hvis du har brug for råd og sparring om ovenstående, står vi som arbejdsskadeadvokater klar til at hjælpe dig.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sagen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil i første omgang tage stilling til, om din skade er omfattet af loven. Det vil sige, om der er tale om en arbejdsskade, og om hændelsen eller den arbejdsmæssige påvirkning er egnet til at medføre din skade/sygdom.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil herefter tage stilling til, hvorvidt du er berettiget til nogle af de forskellige erstatningsposter.

Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse i din sag, da vil du og din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikringsselskab få en klagefrist på 4 uger.

Såfremt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastholder den trufne afgørelse, bliver sagen oversendt til behandling i Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans, og såfremt du er uenig i Ankestyrelsens afgørelse, da vil næste skridt være at indbringe sagen for domstolene med hjælp fra en arbejdsskadeadvokat.

Anmeld arbejdsskade som selvstændig

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade som selvstændig, kan skaden alligevel være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og dette kan vores arbejdsskadeadvokater hos STORM selvfølgelig også rådgive dig om.

Som selvstændig i lovens forstand anses den person, der ejer en virksomhed og driver den som en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller som kommanditselskab (K/S).

I de ovennævnte tilfælde er du alene omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis du har tegnet en arbejdsskadeforsikring (arbejdsulykker) og/eller tilmeldt dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (erhvervssygdomme). Tegning af en sådan forsikring og tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol er frivillig.

Du anses omvendt ikke som selvstændig, hvis du ejer et aktieselskab (A/S), et iværksætterselskab (IVS) eller et anpartsselskab (ApS). I disse tilfælde har selskabet pligt til at oprette en arbejdsskadeforsikring, som også dækker ejeren af selskabet, samt pligt til at tilmelde virksomheden til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol.

Arbejdsskade i forbindelse med vennetjenester eller håndsrækninger

I nogle situationer kan en skade, der sker i forbindelse med en vennetjeneste eller en håndsrækning, være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, således at det er muligt at få erstatning for skaden.

Der er visse betingelser, som skal være opfyldte, for at man kan anerkende skaden, der er sket under en håndsrækning eller en vennetjeneste, som en arbejdsskade:

 • Håndsrækningen/vennetjenesten bliver udført i en anden persons interesse.
 • Hjælpen er virkelig nødvendig.
 • Der foreligger en opfordring eller accept til hjælpen.
 • Hjælpen har et større omfang.

Kontakt en af vores specialiserede arbejdsskadeadvokater, hvis du er i tvivl, om betingelserne er opfyldte.

Genoptagelse af en arbejdsskadesag med hjælp fra en arbejdsskadeadvokat

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal genoptage en sag, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tidligere har afvist at anerkende, er det en betingelse, at du eller din arbejdsskadeadvokat kan fremlægge nye oplysninger i sagen, som har betydning for spørgsmålet om anerkendelse. Det vil sige oplysninger om skadens art, hvordan ulykken skete eller den arbejdsmæssige belastning.

Der gælder en frist på 5 år – fra den første afgørelse i sagen – for at anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at genoptage sagen. Fristen er absolut og kan derfor ikke fraviges, når det handler om genoptagelse af en tidligere afvist arbejdsskadesag. Hvis det viser sig, at der var fejl eller mangler i den tidligere afgørelse, kan der dog ses bort fra fristen på de 5 år.

Genoptagelse af arbejdsskadesag før eller efter 5-års fristen

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal genoptage en sag om erstatningsudmåling, det vil sige varigt mén eller tab af erhvervsevne, gælder der forskellige betingelser for muligheden for at genoptage sagen afhængigt af, om det er mere eller mindre end 5 år siden, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring første gang traf afgørelse i sagen.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal genoptage en sag, inden der er gået 5 år efter den første afgørelse, er det en betingelse, at du eller din arbejdsskadeadvokat kan dokumentere, at der er væsentligt ændrede forhold, hvad angår de oplysninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lagde til grund for den første afgørelse. Hvis der er gået mere end 5 år fra den første afgørelse, er det derudover også en betingelse, at forværringen med overvejende sandsynlighed kan dokumenteres at skyldes arbejdsskaden.

Det vil altså sige, at det er lettere at få genoptaget en sag før udløbet af 5-års fristen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil i første omgang tage stilling til, om din skade er omfattet af loven. Det vil sige, om der er tale om en arbejdsskade, og om hændelsen eller den arbejdsmæssige påvirkning er egnet til at medføre din skade/sygdom.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil herefter tage stilling til, hvorvidt du er berettiget til én eller flere erstatningsposter.

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross