Erstatning – Kend dit berettigede erstatningskrav

27. november 2023
11 minutters læsetid
Erstatning – Kend dit berettigede erstatningskrav
Indholdsfortegnelse

Fuldt overblik over erstatning

Her får du et fuldt overblik over erstatning. Oversigten indeholder de forskellige typer erstatning der findes, og hvilke erstatningskrav du i den forbindelse er berettiget til.

Hos STORM Advokatfirma har vi som erstatning advokat specialiseret os i at hjælpe personer, der er kommet til skade. Vi har stor erfaring med og ekspertise i at sikre erstatning for arbejdsskader, skader efter trafikulykke, efter vold, som følge af fritidsulykker, patientskader og meget mere.

Lad os tage os af din sag, så du kan koncentrere dig om at komme dig – Vi løfter byrden for dig.

Arbejdsskade

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade, kan du være berettiget til erstatning.

arbejdsskade

Det er underordnet om du har fået en fysisk eller en psykisk arbejdsskade i forhold til, hvilke erstatningsposter du er berettiget til at få dækket. Reglerne for udmåling af erstatning og godtgørelse er ens, uanset om du har fået en fysisk arbejdsskade i for eksempel et håndværksfag eller i landbruget, eller en psykisk skade som følge af vold på arbejdspladsen.

De typer erstatning og godtgørelse du kan få udbetalt som følge af en arbejdsskade er:

Godtgørelse for varigt mén fra arbejdsskade

Du er berettiget til godtgørelse for varigt mén for de varige fysiske eller psykiske helbredsmæssige gener, som arbejdsskaden har påført dig. Godtgørelsen er skattefri og udgør et fast beløb, der afhænger af din méngrad. Méngraden fastsættes på baggrund af de gener, som din arbejdsskade har medført og tager udgangspunkt i den vejledende méntabel.

Erhvervsevnetabserstatning

Dette erstatningskrav skal kompensere dig for, at du på grund af din arbejdsskade har fået forringet mulighederne for at tjene penge ved arbejde. Erstatningen udbetales enten løbende som et månedligt skattepligtigt beløb eller på én gang som et skattefrit beløb.

Behandlingsudgifter i forbindelse med arbejdsskader

Du er berettiget til at få dækket udgifter til behandlinger, medicin, hjælpemidler mv. hvis disse har helbredende effekt på dine skader. Der kan som udgangspunkt kun dækkes udgifter 1 år efter skaden.

Forsørgertabserstatning i tilfælde af dødsfald

Du har som efterladt ret til et overgangsbeløb og eventuelt erstatning for tab af forsørger. Erstatningen for tab af forsørger beregnes som udgangspunkt ud fra den afdødes indtægt. Beregningen svarer til beregning af erhvervsevnetab og udgør 30 procent af den afdødes årsløn. Efterladte børn er også berettiget til erstatning for tab af forsøger. Forsørgertabserstatning til børn opgøres på baggrund af reglerne om børnebidrag og udgør summen heraf svarende til, hvad afdøde kunne være blevet pålagt, hvis afdøde skulle have betalt bidraget.

Trafikulykke

Hvis du har været involveret i en trafikulykke med et andet motordrevet køretøj, da kan du være berettiget til erstatning.

Nogle af de typiske skader ved trafikulykker er piskesmæld og hjernerystelse.

trafikulykke

De typer erstatning og godtgørelse, du kan få udbetalt fra modpartens ansvarsforsikring er:

Godtgørelse for varigt mén efter trafikulykke

Du er berettiget til godtgørelse for varigt mén for de varige helbredsmæssige gener, som trafikulykken har påført dig. Godtgørelsen er skattefri og udgør et fast beløb, der afhænger af din méngrad. Méngraden fastsættes på baggrund af de gener, som trafikulykken har medført og tager udgangspunkt i den vejledende méntabel.

Godtgørelse for svie og smerte

Godtgørelse for svie og smerte er en fast takst pr. dag, som udbetales fra modpartens ansvarsforsikring, hvis du er sygemeldt og under behandling. Taksten er reguleret i erstatningsansvarsloven, hvor det også er bestemt, hvad der maksimalt kan udbetales.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på grund af trafikulykke

Du er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har lidt et løntab som følge af trafikulykken. Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra din indtjening forud for skaden, inkl. ATP, feriepenge og pension. Ved opgørelsen fradrages de indtægter, som du efterfølgende har haft, eks. sygedagpenge, kontanthjælp eller løn under sygdom.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Du er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis trafikulykken har medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde. Erstatningskravet beregnes ved at der tages udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevne i forhold til din tidligere årsløn.

Forsørgertabserstatning i tilfælde af dødsfald

Du har som efterladt ret til et overgangsbeløb og eventuelt erstatning for tab af forsørger. Erstatningen for tab af forsørger beregnes som udgangspunkt ud fra den afdødes indtægt. Beregningen svarer til beregning af erhvervsevnetab og udgør 30 procent af den afdødes årsløn. Efterladte børn er også berettiget til erstatning for tab af forsøger. Forsørgertabserstatning til børn opgøres på baggrund af reglerne om børnebidrag og udgør summen heraf svarende til, hvad afdøde kunne være blevet pålagt, hvis afdøde skulle have betalt bidraget.

Behandlingsudgifter

Du er berettiget til dækning af udgifter til helbredende behandling, hvis disse ikke er forsikringsdækket andet sted.

Voldsoffererstatning

Hvis du har været udsat for en overtrædelse af straffeloven, kan du søge offererstatning ved Erstatningsnævnet.

Voldsoffererstatning

De erstatningskrav du er berettiget til er:

Godtgørelse for varigt mén efter vold

Du er berettiget til godtgørelse for varigt mén for de varige helbredsmæssige gener, som det voldelige overfald har påført dig. Godtgørelsen er skattefri og udgør et fast beløb, der afhænger af din méngrad. Méngraden fastsættes på baggrund af de gener, som overfaldet har medført og tager udgangspunkt i den vejledende méntabel.

Godtgørelse for svie og smerte

Godtgørelse for svie og smerte er en fast takst pr. dag, som udbetales fra Erstatningsnævnet, hvis du er sygemeldt og under behandling. Taksten er reguleret i erstatningsansvarsloven, hvor det også er bestemt, hvad der maksimalt kan udbetales.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på grund af vold

Du er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har lidt et løntab som følge af over-faldet. Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra din indtjening forud for skaden, inkl. ATP, feriepenge og pension. Ved opgørelsen fradrages de indtægter, som du efterfølgende har haft, eks. sygedagpenge, kontanthjælp eller løn under sygdom.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Du er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis overfaldet har medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde. Erstatningskravet beregnes ved at der tages udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevne i forhold til din tidligere årsløn.

Forsørgertabserstatning i tilfælde af dødsfald

Du har som efterladt ret til et overgangsbeløb og eventuelt erstatning for tab af forsørger. Erstatningen for tab af forsørger beregnes som udgangspunkt ud fra den afdødes indtægt. Beregningen svarer til beregning af erhvervsevnetab og udgør 30 procent af den afdødes årsløn. Efterladte børn er også berettiget til erstatning for tab af forsøger. Forsørgertabserstatning til børn opgøres på baggrund af reglerne om børnebidrag og udgør summen heraf svarende til, hvad afdøde kunne være blevet pålagt, hvis afdøde skulle have betalt bidraget.

Behandlingsudgifter

Du er berettiget til dækning af udgifter til helbredende behandling efter voldsskade, hvis disse ikke er forsikringsdækket andet sted.

Fritidsulykke

Skader, der opstår i fritiden, er ofte kun omfattet af dine egne forsikringer.

Et klassisk eksempel på en fritidsulykke er en faldskade, hvor den skadelidte pådrager sig en skade på eksempelvis menisk eller korsbånd.

fritidsulykke

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en ulykkesforsikrings dækningsområde reguleres af forsikringsbetingelserne. Vi oplever, at ulykkesforsikringsselskaber giver afslag på varigt mén med henvisning til, at der ikke er årsagssammenhæng mellem en ulykke og en skade. Derfor er det meget væsentligt, at skadens årsag beskrives meget præcist.

En anden årsag til at en ulykkesforsikring afviser dækning af en skade er, at ulykken ikke er omfattet af forsikringen. Det kan eksempelvis være et afslag på at anerkende en diskusprolaps, fordi hændelsen ikke er omfattet af forsikringen.

Hvis din skade er omfattet af din forsikring, og der ikke er nogen, som kan stilles til ansvar for din skade, så er du berettiget til følgende erstatningsposter:

Godtgørelse for varigt mén efter fritidsulykke

Du er berettiget til godtgørelse for varigt mén for de varige helbredsmæssige gener, som fritidsulykken har påført dig. Godtgørelsen er skattefri og udgør en procent af din forsikringssum, der afhænger af din méngrad. Méngraden fastsættes på baggrund af de gener, som din fritidsulykke har med-ført og tager udgangspunkt i den vejledende méntabel.

Hvis din skade er meget alvorlig kan du, afhængig af din ulykkesforsikringspolice, få udbetalt en dobbelterstatning. Det er som regel et vilkår at dit varige mén fastsættes til 30 procent eller mere. Et eksempel på skadestyper, hvor méngraden kan fastsættes til 30 procent eller mere er sager, hvor for eksempel sager, hvor den skadelidte har pådraget sig CRPS eller en anden type nerveskade

Behandlingsudgifter til skade efter fritidsulykke

Du er berettiget til at få dækket udgifter til behandlinger ved for eksempel fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og osteopat, hvis disse har helbredende effekt på skade. Der kan som udgangspunkt kun dækkes udgifter 1 år efter skaden.

Patientskader

Såfremt du har fået en skade som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling, er der mulighed for at søge erstatning hos Patienterstatningen. Patienterstatningen erstatter desuden også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes behandling med et lægemiddel.

patientskader

Godtgørelse for varigt mén på grund af patiensskade

Du er berettiget til godtgørelse for varigt mén for de varige helbredsmæssige gener, som patientskaden har påført dig – det vil sige mérskaden. Godtgørelsen er skattefri og udgør et fast beløb, der afhænger af din méngrad. Méngraden fastsættes på baggrund af de gener, som trafikulykken har medført og tager udgangspunkt i den vejledende méntabel.

Godtgørelse for svie og smerte fra patiensskade

Godtgørelse for svie og smerte er en fast takst pr. dag, som udbetales fra Patienterstatningen, hvis du er sygemeldt og under behandling. Taksten er reguleret i erstatningsansvarsloven, hvor det også er bestemt, hvad der maksimalt kan udbetales.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Du er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har lidt et løntab som følge af patientskaden. Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra din indtjening forud for skaden, inkl. ATP, feriepenge og pension. Ved opgørelsen fradrages de indtægter, som du efterfølgende har haft, eks. sygedagpenge, kontanthjælp eller løn under sygdom.

Erstatning for tab af erhvervsevne efter patientskade

Du er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis patientskaden i sig selv har medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde. Erstatningskravet beregnes ved at der tages udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevne i forhold til din tidligere årsløn.

Forsørgertabserstatning i tilfælde af dødsfald

Du har som efterladt ret til et overgangsbeløb og eventuelt erstatning for tab af forsørger. Erstatningen for tab af forsørger beregnes som udgangspunkt ud fra den afdødes indtægt. Beregningen svarer til beregning af erhvervsevnetab og udgør 30 procent af den afdødes årsløn. Efterladte børn er også berettiget til erstatning for tab af forsøger. Forsørgertabserstatning til børn opgøres på baggrund af reglerne om børnebidrag og udgør summen heraf svarende til, hvad afdøde kunne være blevet pålagt, hvis afdøde skulle have betalt bidraget.

Personskader forvoldt af dyr

Er du blevet bidt af en hund, sparket af en hest eller blevet påført anden skade af et dyr, har du i nogle tilfælde mulighed for at modtage erstatning.

Personskader forvoldt af dyr

Der er imidlertid en række forskellige love og særregler i forhold til, hvornår en erstatning kan tilkendes efter en personskade forvoldt af dyr.

Såfremt din skade er omfattet af de almindelige regler om personskadeerstatning og ansvar herfor eller en særlov, da vil du være berettiget til at få følgende erstatningsposter dækket:

Godtgørelse for varigt mén for skade forvoldt af dyr

Du er berettiget til godtgørelse for varigt mén for de varige helbredsmæssige gener, som ulykken har påført dig. Godtgørelsen er skattefri og udgør et fast beløb, der afhænger af din méngrad. Méngraden fastsættes på baggrund af de gener, som trafikulykken har medført og tager udgangspunkt i den vejledende méntabel.

Godtgørelse for svie og smerte

Godtgørelse for svie og smerte er en fast takst pr. dag, som udbetales fra ansvarsforsikringen, hvis du er sygemeldt og under behandling. Taksten er reguleret i erstatningsansvarsloven, hvor det også er bestemt, hvad der maksimalt kan udbetales.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Du er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har lidt et løntab som følge af ulykken. Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra din indtjening forud for skaden, inkl. ATP, feriepenge og pension. Ved opgørelsen fradrages de indtægter, som du efterfølgende har haft, eks. sygedagpenge, kontanthjælp eller løn under sygdom.

Erstatning for tab af erhvervsevne på grund af skade forvoldt af dyr

Du er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis ulykken har medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde. Erstatningskravet beregnes ved at der tages udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevne i forhold til din tidligere årsløn.

Forsørgertabserstatning i tilfælde af dødsfald

Du har som efterladt ret til et overgangsbeløb og eventuelt erstatning for tab af forsørger. Erstatningen for tab af forsørger beregnes som udgangspunkt ud fra den afdødes indtægt. Beregningen svarer til beregning af erhvervsevnetab og udgør 30 procent af den afdødes årsløn. Efterladte børn er også berettiget til erstatning for tab af forsøger. Forsørgertabserstatning til børn opgøres på baggrund af reglerne om børnebidrag og udgør summen heraf svarende til, hvad afdøde kunne være blevet pålagt, hvis afdøde skulle have betalt bidraget.

Behandlingsudgifter til skade forvoldt af dyr

Du er berettiget til dækning af udgifter til helbredende behandling, hvis disse ikke er forsikringsdækket andet sted.

Ansvar for børns tilskadekomst

Uanset om dit barn går i dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, SFO, DUS eller lignende, har personalet en tilsynsforpligtelse over for barnet.

Hvis tilsynsforpligtelsen ikke overholdes, så kan institutionen være ansvarlig for en skade, som dit barn har pådraget sig.

Ansvar for børns tilskadekomst

I de tilfælde, hvor der statueres et ansvar, da vil institutionens forsikring skulle dække følgende erstatningsposter:

Godtgørelse for svie og smerte for børn

Godtgørelse for svie og smerte er en fast takst pr. dag, som udbetales fra ansvarsforsikringen, hvis barnet er sygemeldt og under behandling. Taksten er reguleret i erstatningsansvarsloven, hvor det også er bestemt, hvad der maksimalt kan udbetales.

Godtgørelse for varigt mén

Barnet er berettiget til godtgørelse for varigt mén for de varige helbredsmæssige gener, som ulykken har påført barnet. Godtgørelsen er skattefri og udgør et fast beløb, der afhænger af méngraden. Méngraden fastsættes på baggrund af de gener, som trafikulykken har medført og tager udgangspunkt i den vejledende méntabel.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for børn

Barnet er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet har lidt et løntab som følge af ulykken. Det kræver altså, at barnet har et arbejde og har lidt et løntab. Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra barnets indtjening forud for skaden, inkl. ATP, feriepenge og pension. Ved opgørelsen fradrages de indtægter, som barnet efterfølgende har haft, eks. sygedagpenge, kontanthjælp eller løn under sygdom.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis barnet er under 15 år på skadestidspunktet, så gælder der en helt særlig regel i forhold til erstatningen for tab af erhvervsevne. Udbetalingen afhænger nemlig af, hvor stort det varige mén er.

Det betyder, at barnet har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, når det varige mén er 5 procent eller mere. Erstatningen beregnes ud fra en lovfastsat årsløn.

Behandlingsudgifter

Barnet er berettiget til dækning af udgifter til helbredende behandling, hvis disse ikke er forsikrings-dækket andet sted.

Flere dækninger for samme skade

Uanset hvilken type skade, du har været udsat for er det en god ide at undersøge, hvorvidt du har andre egne forsikringsdækninger eller om skaden kan være omfattet af flere af de ovenstående skadestyper.

Det kan eksempelvis være tale om, at du har været udsat for vold på arbejdspladsen og har udviklet PTSD eller en anden psykisk arbejdsskade. I de tilfælde kan sagen, under visse betingelser, for eksempel også anmeldes til Erstatningsnævnet.

Et andet eksempel kan være, at du er involveret i en trafikulykke, og at du samtidig er på arbejde. I et sådant tilfælde kan skaden anmeldes som en arbejdsskade, til modpartens ansvarsforsikring og til dine egne forsikringer – for eksempel ulykkesforsikring og forsikring ved tab af erhvervsevne.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross