Erstatning efter hjernerystelse

Erstatning efter hjernerystelse

Hvad er hjernerystelse?

En hjernerystelse (commotio cerebri) er et kranietraume, hvor hjernen er blevet påvirket gennem et kraftigt slag. Dette  kan medføre både midlertidige og varige gener, som kaldes et postkommotionelt syndrom. Årsagerne til hjernerystelse kan være mange, men nogle af de hyppigste årsager er trafikulykker, faldulykker i fritiden eller på arbejdet og i forbindelse med sportsudøvelse.

Symptomerne på en hjernerystelse kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, støjoverfølsomhed, irritabilitet, tristhed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, synsforstyrrelser og søvnløshed. Nogle skadelidte oplever også hukommelsestab, men det er ikke et krav for at stille diagnosen, at man ved skaden har været bevidstløs. Intensiteten af generne efter en hjernerystelsen varierer fra person til person, men det er desværre ikke ualmindeligt, at generne har et sådant omfang, at de medfører indskrænkninger i evnen til at arbejde og klare øvrige aktiviteter i dagligdagen.

Méngrad i forbindelse med hjernerystelse

I de tilfælde, hvor du pådrager dig en hjernerystelse i fritiden, kan du anmelde skaden til din egen ulykkesforsikring. Du skal være opmærksom på, at du selv kan have tegnet mere end én ulykkesforsikring, og at du også kan have en ulykkesforsikring via eksempelvis din fagforening eller din bank.

En ulykkesforsikring dækker varige mén som følge af hjernerystelsen, hvis skaden er sket ved en ulykke, og du kan derfor være berettiget til en erstatning for hjernerystelsen.

Méngraden fastsættes i procent, og udbetalingens størrelse afhænger af din méngrad og din forsikringssum. Hvis du har en ulykkesforsikring med en sum på 1 mio. kr., og du pådrager dig et varigt mén på 5 procent, vil du derfor få udbetalt 50.000 kr. fra forsikringen som godtgørelse for de varige følger efter ulykken.

De fleste ulykkesforsikringer dækker ved et varigt mén på 5 procent eller højere, men der kan på nogle forsikringer være krav om en højere méngrad, før der kommer méngodtgørelse til udbetaling. Dette vil fremgå af din forsikringspolice.

Ud over godtgørelsen for varigt mén dækker mange fritidsulykkesforsikringer også udgifter til eventuelle behandlinger. Det kan f.eks.være  udgifter til fysioterapi og kiropraktor. En ulykkesforsikring dækker ikke udgifter til medicin.

Erstatning efter hjernerystelse ved trafikulykke

Det sker desværre ofte, at skadelidte pådrager sig en hjernerystelse i forbindelse med en trafikulykke. I dette tilfælde kan skadelidte være berettiget til erstatning både fra sin egen ulykkesforsikring og fra den lovpligtige motoransvarsforsikring på modpartens bil.

Modpartens forsikring skal tage stilling til, hvilken erstatning den skadelidte er berettiget til som følge af hjernerystelse. Har du fået hjernerystelse efter en trafikulykke, kan du være berettiget til godtgørelse for svie og smerte, hvis du er sygemeldt og underlagt behandling som følge af hjernerystelsen. Du kan herudover være berettiget til godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne.

Kan du dokumentere tab, der ikke hører under erstatningsposterne nævnt ovenfor, kan et sådant tab i nogle tilfælde også kræves dækket af modpartens forsikringsselskab.

Erstatning efter hjernerystelse ved arbejdsskade

Hvis skaden derimod opstår på arbejde, kan sagen både anmeldes som en arbejdsskade og til din egen heltidsulykkesforsikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og din egen ulykkesforsikring skal herefter forholde sig til udbetaling af erstatning for hjernerystelse. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som skal behandle sagen, skal tage stilling til, hvilke erstatningsposter du er berettiget til.

Erstatningsposterne, du kan være berettiget til, hvis du har fået hjernerystelse i forbindelse med en arbejdsskade, er:

Få det fulde overblik over erstatning

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross