Bestyrelsesansvar i selskaber

Bestyrelsesansvar i selskaber

Hvad er bestyrelsesansvar?

Bestyrelsesansvar betyder at medlemmer af bestyrelsen bliver personligt ansvarlige som følge af den måde, de har varetaget deres bestyrelsesopgaver på. Dette er en undtagelse til hovedreglen om, at bestyrelsesmedlemmer ikke er personligt ansvarlige for deres arbejde i bestyrelsen.

Erstatningsansvar

Bestyrelsesansvar er først og fremmest et erstatningsansvar. Bestyrelsesmedlemmet kan blive personligt erstatningsansvarlig, og dermed hæfte med sin private formue i form af f.eks. hus, bil, mv.

Erstatningsansvaret forudsætter, at nogen har lidt et tab, og at tabet skyldes bestyrelsesmedlemmets uagtsomme eller forsættelige adfærd.

Den ansvarspådragende adfærd kan bestå i en aktiv handling eller en undladelse. Ansvarsgrundlaget vil typisk være enten (1) en enkeltstående og tabsgivende disposition, eller (2) løbende fortsættelse af driften efter det tidspunkt, hvor det er håbløst at redde et økonomisk nødlidende selskab.

For at beskytte sig imod et erstatningsansvar anbefaler vi altid at der tegnes bestyrelsesansvarsforsikring. Det skal erindres at en sådan forsikring ikke dækker enhver handling, eller undladelse som bestyrelsesmedlem.

Andre konsekvenser

Den type dispositioner som kan medføre bestyrelsesansvar kan dog også have andre konsekvenser, alt efter den konkrete sammenhæng. Dette kan blandt andet omfatte bøde eller fængselsstraf, ligesom et lønnet bestyrelsesmedlem kan miste retten til sit vederlag.

Et bestyrelsesmedlem som handler uforsvarligt i et selskab, der senere går konkurs, kan risikere at blive pålagt konkurskarantæne. Det betyder, at personen i en periode ikke må deltage i ledelsen af selskaber, hvor personen ikke hæfter personligt for selskabets forpligtigelser, f.eks. ApS eller A/S.

Business Judgement Rule

”Business Judgement Rule” er en særlig standard for bestyrelsesansvar, som bruges til at vurdere hvornår et bestyrelsesmedlem kan udøve et forretningsmæssigt skøn (herunder fejlskøn), uden at blive erstatningsansvarlig.

Beskyttelsen gælder for forretningsmæssige dispositioner, og forudsætter at beslutningen træffes på et forsvarligt grundlag i loyal varetagelse af selskabets interesser.

Beskyttelsen bortfalder som udgangspunkt såfremt der er handlet i strid med loven, eller i strid med ”redelig handlemåde”.

Reglen er et udtryk for at det er lovligt og legitimt for bestyrelsesmedlemmer at udøve eget skøn og træffe beslutninger, som indebærer en vis risiko, forudsat at beslutningen som helhed fremstod som fornuftig og forsvarlig på beslutningstidspunktet.

Hvad er ”forretningsmæssigt forsvarligt”?

Svaret er altid en konkret vurdering ud fra det enkelte bestyrelsesmedlem, og de omstændigheder som vedkommende befinder sig i. Der kan dog udledes nogle generelle, vejledende tendenser fra retspraksis:

  • Det er tilladt at være optimist og tage en risiko, til en vis grænse
  • Bestyrelsens viden eller viden de burde have haft på beslutningstidspunktet har betydning
  • Beslutningen skal være i selskabets egen interesse og ikke f.eks. kapitalejernes eller tredjemands
  • Hvis bestyrelsen har anvendt rådgivere korrekt, kan dette reducere risikoen for ansvar

Særligt om betydningen af rådgivere mv.

Modtager bestyrelsesmedlemmet rådgivning fra en fagkyndig (f.eks. en advokat, revisor, eller ved en udtalelse fra en relevant offentlig myndighed) kan dette medføre en mildere vurdering, når det skal afgøres, om bestyrelsesmedlemmet har handlet uforsigtigt.

Retspraksis har dog vist, at selskabets bestyrelse stadig ultimativt er ansvarlig for deres beslutninger, og at brugen af rådgivere forudsætter, at bestyrelsen faktisk har forsynet sine rådgivere med fyldestgørende oplysninger. Har man således ”glemt” at fortælle advokaten om vigtige dokumenter, kan dette komme bestyrelsesmedlemmet til skade.

Særligt om koncernselskaber

Bestyrelsesmedlemmer i et koncernselskab bør udvise forsigtighed med at foretage dispositioner i andre koncernselskabers interesse, da sådanne dispositioner ikke nødvendigvis er i selskabets egen interesse, og derfor under omstændighederne kan være illoyal og dermed medføre et bestyrelsesansvar. Omvendt gælder der ikke et absolut forbud imod at træffe en beslutning, blot fordi denne kommer et koncernselskab til gode – dette er netop en af fordelene ved samordnet koncerndrift.

Bemærk

Bemærk at indholdet på denne side er særligt relevant for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende selskaber. Nogle principper er generelle, men der bør udvises stor forsigtighed, når der drages paralleller til bestyrelsesansvar i foreninger, bestyrelsesansvar i ejerforening eller andelsboligforening, eller bestyrelsesansvar i fonde.

Dine specialister i bestyrelsesansvar

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Turnaround
cross