Skovlov

Hvilken type lov anvendes i skoven?

Står man foran at skulle erhverve en skov er det afgørende at få afklaret hvad det rettelig er for et areal, som der er tale om. Ofte er der tale om en landbrugsejendom med et skovareal eller en skovejendom, hvor arealet er fredskov. Der kan også være tale om en landbrugsejendom med en skov, der er omfattet af reglerne i skovloven om fredskov. I dette tilfælde finder både landbrugslov og skovloven anvendelse.

Den indledende afklaring af hvorledes et skovareal er noteret i matriklen er helt centralt i afklaringen af hvilke regelsæt, der finder anvendelse og dermed hvilke muligheder man som ejer har på ejendommen. Skovloven er langt mere restriktiv omkring mulighederne for opførsel af nye bygninger og udvidelse af beboelser, end landbrugsloven er. Offentlighedens adgang påvirkes ligeledes af hvilke regler der finder anvendelse.

Skovlovens formål

Formålet med skovloven er at bevare og værne om de danske skove samt at forøge skovarealet og fremme bæredygtig drift af landets skove. Bæredygtig drift indeholder i denne lov hensyn til økonomiske, økologiske og sociale værdier.

Af lovens bemærkninger fremgår:

Størstedelen af Danmark ville i dag være dækket af skov, hvis naturen havde fået lov at udvikle sig upåvirket af mennesker. De danske skove har imidlertid været tæt på udryddelse som følge af menneskets intensive brug af landskabet og naturen. Omkring år 1800 nåede skovens udbredelse sit laveste niveau i historisk tid, og udgjorde da kun 2-3 pct. af landets areal. På dette tidspunkt blev de resterende skove fredet for græsning med husdyr. Fredskovsprincippet har siden da – og fra 1989 sammen med målet om at fordoble skovarealet inden for en trægeneration - været et bærende element i dansk skovlovgivning. I dag udgør skovene ca. 11 pct. af landets areal. I international målestok er Danmark dog stadig et skovfattigt land, og den danske skovressource er lille, spredt og inhomogen, hvad angår træartssammensætning, kvalitet og regional fordeling.

Formålet med lovgivningen er central i forståelsen af de relativt restriktive regler med heraf følgende begrænsede muligheder for en del aktiviteter som mange lodsejere ønsker at foretage i skov. Når det er sagt så er vejen til at få nye og spændende projekter i skov via behørig inddragelse af de bag loven værende hensyn tilstede. Forståelsen og inddragelse af de bagvedliggende formål er en del af vejen til at kunne realisere nytænkende anvendelse af skovene i en tid hvor traditionelt skovdrift kan være vanskeligt at gøre rentabelt.

Skovejendom

En ejendom, hvis samlede arealer er noteret med fredskovspligt, har ingen erhvervelsesbegrænsning som vi kender det fra ejendomme omfattet af landbrugsloven. Der er således ikke begrænsninger i hvem, der kan erhverve herunder selskabserhvervelser, ligesom der ikke er noget bopælskrav.

Som køber af en skovejendom er det afgørende at være bekendt med de rammer, som skovloven opstiller. Ofte bruges benævnelsen ”skovejendom” i flæng og der ses at der reelt kan være tale om en landbrugsejendom med skov.

Vi bistår købere med køb af skovejendomme og sikrer at erhvervelses set-up’et er optimalt. Vi gennemgår alt relevant materiale sådan at du som køber ved præcist hvad du køber og hvilke regler der gælder for ”skovejendomme”.

Din specialist i skovloven

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Turnaround
cross