Landbrugsloven

Landbrugsloven

Hvad indeholder landbrugsloven?

Landbrugsloven indeholder regler for, hvornår der er landbrugspligt og, om landbrugspligten kan ophæves, samt regler om, hvilke konsekvenser en landbrugspligt har for den pågældende ejendom.
I det væsentlige medfører landbrugspligten, at der er et krav om, at der skal være et stuehus, der er egnet til at være bolig og i en periode på 10 år skal der ske beboelse af dette stuehus.

Der er også regler om, hvornår der skal ske samdrift, identiske ejerforhold mellem de ejendomme, der drives sammen samt om forpagtning af arealer eller hele landbrugsejendomme.

Endelig indeholder landbrugslovens også regler om erhvervelse af landbrugsejendomme både for personer og for selskaber, fonde og foreninger.

Landbrugsloven regulerer endvidere mulighederne for udstykninger og sammenlægninger, herunder dannelse af nye landbrugsejendomme. Loven administreres af landbrugsstyrelsen, der også har udstedt vejledninger om, hvordan de enkelte bestemmelser nærmere skal fortolkes, ligesom det også er landbrugsstyrelsen, der – efter konkrete ansøgninger – i visse tilfælde kan meddele dispensationer, hvis lovens regler ikke umiddelbart kan opfyldes.

Det er en god idé at være grundige i sine forberedelser, hvis man påtænker at købe et landbrug eller hvis man allerede ejer et landbrug og har planer for om matrikulering/ tilkøb el.lign.

I sådanne tilfælde vil det være en god idé at få lavet en konsekvens oversigt inden planerne sættes i gang, således at alle følgevirkninger er med i beslutningsgrundlaget.

Landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser

Det skal dokumenteres, at landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser er opfyldt. Dette sker ved, at erhververen skal indsende skema til Landbrugsstyrelsen, der herefter udsteder en erhvervelsestilladelse som dokumentation for, at køberen vil opfylde erhvervelsesbetingelserne.

Landbrug forpagtning

For at kunne forpagte landbrugsarealer skal du som udgangspunkt opfylde landbrugslovens regler for ejerskab og drift. Det betyder, at du skal eje eller forpagte et stuehus, hvorfra bopælspligten kan udøves. Nogle landmænd kan med fordel opdele deres bedrifter i en sektion for planteavl og en sektion for animalsk produktion, hvorved der opnås bedre styringsredskaber.

Andre har mulighed for at bortforpagte til eksempelvis produktion af juletræer. Hvis det er en mulighed, skal du være opmærksom på, at langtfra alle forpagtere med produktion af juletræer rent faktisk kan foretage en lovlig forpagtning.

Landbrugspligt skov

Selvom, at der er noteret fredskov på en ejendom kan den godt være omfattet af landbrugsloven, som en landbrugspligtig skov. Dette betyder, at både skovloven og landbrugsloven er gældende for ejendommen.

Dine specialister i landbrugsloven

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross