Varigt mén erstatning

Erstatning for varigt mén

Størrelsen på selve udbetalingen afhænger af, hvilken type forsikring, der er tale om, og efter hvilke regler, der udbetales erstatning.

Hvis der er tale om en fritidsulykkesforsikring, vil erstatningen blive beregnet på baggrund af den forsikringssum, som du har tegnet på din fritidsulykkesforsikring. Ved beregningen af méngraden ved ulykkesforsikringer har det ikke nogen betydning, om du er barn, ung, voksen eller gammel, om du er studerende, lønmodtager, direktør eller på førtidspension. Forsikringsselskabet betaler i alle tilfælde det samme i godtgørelse, fordi størrelsen af udbetalingen afhænger af forsikringssummen

Er der derimod tale om en lovpligtig ansvarsforsikring, en arbejdsskade eller voldsoffersag, vil erstatningen blive beregnet på baggrund af taksterne i erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven, som løbende reguleres årligt.

Din erhvervsmæssige situation har heller ikke nogen betydning, når det varige mén skal vurderes af et ansvarsforsikringsselskab, arbejdsskadeforsikringsselskab, Patienterstatningen og Erstatningsnævnet. Din alder vil i det tilfælde få betydning. Er du over 39 år, vil erstatningen i disse tilfælde dog blive nedsat med 1 procent pr. år, indtil du fylder 60 år, hvorefter erstatningen vil blive nedsat med 2 procent pr. år. Erstatningen bliver dog ikke nedsat yderligere, når du er fyldt 69 år. Her får din alder altså betydning.

Godtgørelse for varigt mén er skattefri, og beløbet kan derudover kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut.

Hvornår udbetales der erstatning?

For at få godtgørelse for varigt mén skal der være tale om livsvarige gener. Det kræver, at der er en vis sikkerhed for, at de gener, som du har, hverken bliver værre eller bedre (stationærtidspunktet). Som tommelfingerregel kan det varige mén derfor først vurderes, når der er gået ét år efter ulykken.

Hvis der er tale om gener, der som udgangspunkt ikke kan bedres over tid, eksempelvis amputation af en legemsdel, er det muligt at fastsætte méngraden tidligere i forløbet.
Er der omvendt tale om gener, hvor der efter ét år stadig ikke er kommet klarhed over skadens omfang, for eksempel fordi du stadig går til genoptræning, kan det blive nødvendigt at vente med at fastsætte méngraden, til behandlingen er afsluttet.

I nogle tilfælde har du mulighed for at få udbetalt en aconto-erstatning, så du ikke skal vente på, at dine gener bliver stationære.

Hvordan vurderes méngraden?

Når generne er stationære, vil forsikringsselskabet typisk indhente en speciallægeerklæring eller funktionsattest til belysning af de varige gener.

Indholdet i erklæringen/attesten sammenholdes med de øvrige lægelige oplysninger i sagen, hvorefter det sammenholdes med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, som bruges til at vurdere størrelsen af det varige mén, som udmåles i procent.

Som altovervejende hovedregel skal det varige mén være minimum fem procent, før der kan udbetales erstatning. Der kan dog være en anden minimumsgrænse, hvis andet er aftalt med dit ulykkesforsikringsselskab.

Du kan læse mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel

Hvem fastsætter méngraden?

Som udgangspunkt er det forsikringsselskabet selv, som foretager vurderingen af dit varige mén – ofte i samarbejde med deres interne lægekonsulenter.

Hvis der er uenighed om fastsættelsen af det varige mén, vil forsikringsselskabet også i nogle tilfælde bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) om at vurdere méngraden. Det kan eksempelvis være, hvad der er tale om en fritidsulykkesforsikring.

Fremgangsmåden er dog lidt anderledes, hvis det er en offentlig myndighed, der skal tage stilling til det varige mén. Det er tilfældet i arbejdsskadesagerpatientskadesager og voldsoffersager, hvor det er myndigheden, der som udgangspunkt fastsætter det varige mén.

Skal man selv søge om erstatning, og hvem betaler den?

Man skal selv sørge for at søge om erstatning for varigt mén og andre erstatningsposter. I arbejdsskadesager er arbejdsgiver dog forpligtet til at anmelde arbejdsskaden til sit forsikringsselskab.

Hvem der udbetaler erstatningen afhænger af, hvilken type skade der er tale om. Hvis der er tale om en fritidsulykke, vil det være din fritidsulykkesforsikring, som skal udbetale erstatningen.

Hvis der er tale om en arbejdsulykke, vil det være din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikringsselskab, som udbetaler erstatningen, efter sagen har været vurderet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis der derimod er tale om en trafikulykke, hvor der er en modpart involveret, kan det i stedet være modpartens forsikringsselskab, der udbetaler erstatning for varigt mén.

Forskel på størrelsen af udbetalinger for varigt mén, selvom méngraden er den samme?

Størrelsen på selve udbetalingen afhænger af, hvilken type forsikring der er tale om, og efter hvilke regler der udbetales erstatning.

Hvis der er tale om en fritidsulykkesforsikring, vil erstatningen blive beregnet på baggrund af den forsikringssum, som du har tegnet på din fritidsulykkesforsikring. Ved beregningen af méngraden ved ulykkesforsikringer har det ikke nogen betydning, om du er barn, ung, voksen eller gammel, om du er studerende, lønmodtager, direktør eller på førtidspension. Forsikringsselskabet betaler i alle tilfælde det samme i godtgørelse, fordi størrelsen af udbetalingen afhænger af forsikringssummen.

Er der derimod tale om en lovpligtig ansvarsforsikring, en arbejdsskade eller voldsoffersag, vil erstatningen blive beregnet på baggrund af taksterne i erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven, som reguleres årligt.

Din erhvervsmæssige situation har heller ikke nogen betydning, når det varige mén skal vurderes af et ansvarsforsikringsselskab, arbejdsskadeforsikringsselskab, Patienterstatningen og Erstatningsnævnet. Din alder vil i det tilfælde få betydning. Er du over 39 år, vil erstatningen i disse tilfælde dog blive nedsat med én procent pr. år, indtil du fylder 60 år, hvorefter erstatningen vil blive nedsat med to procent pr. år. Erstatningen bliver dog ikke nedsat yderligere, når du er fyldt 69 år. Her får din alder altså betydning.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross