Ny Højesteretsdom: Vær opmærksom på forældelse i arbejdsskadesager

28. oktober 2020
2 minutters læsetid
erstatning arbejdsskade forældes

Højesteret har i september 2020 afsagt dom i en sag om forældelse af krav på erstatning og godtgørelse i en arbejdsskadesag. Det fremgår af dommen, at krav på godtgørelse og erstatning som følge af en arbejdsskade kan forældes, selvom tidsfristen for genoptagelse af sagen endnu ikke er udløbet.

I den konkrete sag var arbejdsskaden sket i september 2007 og anmeldt i september 2008. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afviste ved en afgørelse fra april 2009 at anerkende skaden som en arbejdsskade. Denne afgørelse blev stadfæstet af Ankestyrelsen i januar 2010.

Seneste afgørelsestidspunkt afgør forældelsesfristen

Skadelidte anmodede i december 2013 om genoptagelse af spørgsmålet om anerkendelse af arbejdsskaden, hvilket Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen afviste. Herefter anlagde skadelidte retssag mod Ankestyrelsen. Ankestyrelsen nedlagde påstand om frifindelse, med den begrundelse, at skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse i anledning af arbejdsskaden var forældet.

Af Højesterets dom fremgår det, at skadelidtes krav blev forældet i januar 2013, hvilket var 3 år efter Ankestyrelsens seneste afgørelse i sagen. Forældelsen var indtrådt til trods for, at fristen for genoptagelse af sagen først udløb i januar 2015, hvilket er 5 år fra Ankestyrelsens afgørelse.

Vær opmærksom i din egen arbejdsskadesag

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade, skal du derfor være meget opmærksom på, hvornår dit krav på erstatning og godtgørelse forældes.
I arbejdsskadesager indtræder forældelse af krav på godtgørelse og erstatning tidligst 5 år fra den dag, skaden sker. Dog indtræder forældelsen tidligst 3 år fra den seneste afgørelse i sagen, selvom dette tidspunkt ligger senere end 5 år fra skadesdatoen.

Til sammenligning har du som skadelidt mulighed for at anmode om genoptagelse af sagen om anerkendelsesspørgsmålet op til 5 år fra tidspunktet for den seneste afgørelse.

Har du en arbejdsskadesag, skal du derfor særligt være opmærksom på risikoen for forældelse at dit krav på erstatning og godtgørelse, selvom fristen for genoptagelse endnu ikke er udløbet.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross