Årsagssammenhæng: Er din erstatning afvist af forsikring?

18. juni 2019
2 minutters læsetid

Hos STORM Advokatfirma oplever vi ofte, at folk henvender sig, fordi de enten har fået afvist en skade hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller hos et forsikringsselskab med den begrundelse, at der mangler årsagssammenhæng mellem skaden og ulykken.

I personskadesager kan det være svært at bevise at de gener, som er opstået efter en ulykke, faktisk stammer fra ulykken, hvis ikke smerter og gener er beskrevet i lægejournaler eller andre behandlingsjournaler kort tid efter ulykken.

Netop kravet om årsagssammenhæng relaterer sig til vurderingen af, om den tilskadekomne har bevist sammenhængen mellem ulykken og de opståede gener med tilstrækkelig sandsynlighed.

Gener skal vise sig inden for få dage

Det er et krav at de gener, som opstår i forbindelse med ulykken, viser sig enten i forbindelse med ulykken eller inden for få dage.

Hvis generne ikke opstår i forbindelse med ulykken, men først efter flere dage, eller hvis der i forløbet efter ulykken har været en længere symptomfri periode, vil en skade efter en ulykke ofte ikke blive anerkendt. Ved psykiske skader er det dog normalt, at der kan forløbe en vis tid mellem påvirkningen og udviklingen af gener, hvorfor dette isoleret set ikke bør føre til afvisning.

Kontakt hurtigst muligt læge

Din lægejournal kan blive afgørende for, om du får anerkendt og udbetalt erstatning og godtgørelse for dine helbredsmæssige gener, da en lægejournal indeholder oplysninger om dine gener og information om, hvordan og hvornår disse er opstået. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter din læge eller anden behandler, hvis du har været udsat for en ulykke, ligesom det er vigtigt, at du får beskrevet alle dine gener over for behandleren.

Vi anbefaler at bede lægen om en kopi af lægejournalen efter konsultationen, så du kan tjekke, om lægen korrekt har angivet alle dine gener og at de er opstået som følge af ulykken. Hvis der mangler oplysninger, er det vigtigt at rette henvendelse til lægen, så der kan rettes op herpå.

Bliv tilset løbende

Hvis dine gener varer ved efter ulykken, er det tilsvarende vigtigt at blive tilset af læge eller anden behandler løbende, så dine gener dokumenteres i journalen. På denne måde sikres dokumentation i forbindelse med en eventuel forsikringssag, da dine lægejournaler netop kan tjene som bevis.

Har du fået afvist en skade begrundet i manglende årsagssammenhæng, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af sagen.

Kontakt os på 72 30 12 05 eller mail@stormadvokatfirma.dk.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross