Psykisk arbejdsskade erstatning

Psykisk arbejdsskade erstatning

Diagnoser der kan anerkendes som en psykisk arbejdsskade

Det er ikke kun posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), der kan anerkendes som en arbejdsskade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan også anerkende eksempelvis:

  • Akut belastningsreaktion
  • Uspecificeret belastningsreaktion
  • Depression som følge af stress
  • Personlighedsændring efter katastrofeoplevelser
  • Tilpasningsreaktion.

Førend der kan ske anerkendelse at en psykiske arbejdsskade, kræver det, at skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, og at skaden er sket på grund af dit arbejde eller de forhold, arbejdet foregår under. 

Det kræves også, at der er årsagssammenhæng mellem arbejdsskaden og den sygdom/de symptomer, du har. Hændelsen eller påvirkningen skal altså være egnet til at forårsage den påviste psykiske skade.

Efter praksis fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen er det ikke et krav for anerkendelse af en psykiske arbejdsskade, at der er tale om en varig psykisk sygdom eller lidelse, men det er dog et krav, at der ikke alene er tale om en såkaldt almindelig psykisk reaktion. Der skal derfor være tale om en psykisk sygdom eller psykiske symptomer, der kræver behandling, for at der kan være tale om en psykisk arbejdsskade i arbejdsskadesikringslovens forstand.

Hvem skal anmelde en psykisk arbejdsskade?

Hvis der er tale om en arbejdsulykke, da har din arbejdsgiver pligt til at anmelde ulykken.
Fristen for anmeldelse er ét år, men der kan i visse tilfælde ses bort herfra.

Hvis der i stedet er tale om en erhvervssygdom, så har din læge pligt til at anmelde sygdommen, hvis han eller hun vurderer, at sygdommen skyldes dit arbejde.

Den etårige anmeldelsesfrist regnes fra det tidspunkt, hvor du er blevet bekendt med, at din sygdom kan skyldes dit arbejde.

Du har også altid selv mulighed for at anmelde en psykisk arbejdsskade, uanset om der er tale om en ulykke eller en erhvervssygdom. Du kan finde anmeldelsesblanketter på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Læs mere om fristen for anmeldelse af arbejdsskade.

Hvad kan man få i erstatning for en psykisk arbejdsskade?

Du kan få dækket alle de samme erstatningsposter for en psykiske arbejdsskade eller psykisk sygdom, som er opstået som følge af dit arbejde, som hvis der var tale om en fysisk skade. 

Det vil sige, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne, udgifter til behandling og forsørgertabserstatning.

Kan man klage over en afgørelse?

Hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet, da kan du altid klage over afgørelsen til Ankestyrelsen,, ligesom det er tilfældet i sager om fysiske sygdomme.

Sagen kan også indbringes for domstolene, og da kan det også være relevant med en advokat med speciale i psykiske arbejdsskader.

Uspecificeret belastningsreaktion erstatning

Det der karakteriserer en uspecificeret belastningsreaktion er, at der er tale om en længerevarende psykisk reaktion med en varighed på op til 2 år. Tilstanden vil som udgangspunkt være omfattet af personskadebegrebet ifølge arbejdsskademyndighedernes praksis.

Det betyder, at sygdommen derfor vil kunne anerkendes som en arbejdsskade, såfremt det vurderes, at den hændelse/erhvervsmæssige udsættelse man har været udsat for på sit arbejde, er egnet til at medføre en uspecificeret belastningsreaktion.

Spørgsmålet om hvorvidt en hændelse er egnet til at medføre en uspecificeret belastningsreaktion er en lægefaglig vurdering.

I praksis kan en skadelidt pådrage sig en uspecificeret belastningsreaktion ved en ulykke eller som følge af en langvarig erhvervsmæssig påvirkning (erhvervssygdom).

De erstatningsposter, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven kan du læse om på siden for arbejdsskade advokater.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Shapol N. Enggaard
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross