PTSD erstatning

Kan man få erstatning for PTSD?

Ja - PTSD kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis du som følge af dit arbejde har været udsat for traumatiske begivenheder eller episoder af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig karakter.

Ud over krav til selve den arbejdsmæssige udsættelse stilles også krav om, at sygdommen skal opstå inden for seks måneder efter den arbejdsmæssige udsættelse.

I visse tilfælde kan der også ske anerkendelse af PTSD, hvis symptomerne er opstået inden for seks måneder, og hvis sygdommen først er fuldt ud manifesteret inden for få år.

Hvis du har pådraget dig PTSD som veteran, er der også mulighed for at få anerkendt sygdommen, selvom du ikke har haft symptomer på sygdommen inden for seks måneder. Det kalder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for forsinket PTSD.

Ligesom andre psykiske skader kan PTSD både opstå som følge af en arbejdsulykke og som følge af en langvarig arbejdsmæssig påvirkning – en såkaldt erhvervssygdom.

Læs mere om forskellene på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom

PTSD er ofte opstået som følge af vold eller trusler om vold på arbejdspladsen

PTSD erstatning fra ulykkesforsikring

Udgangspunktet er, at det er dine forsikringsvilkår der afgør, hvilke skader der kan anerkendes som omfattet af din forsikring. I de typiske forsikringsvilkår fremgår det, at en ulykkesforsikring alene dækker de direkte følger af et ulykkestilfælde.

I mange forsikringsvilkår fremgår det også, at ulykkesforsikringen dækker psykiske skader, hvis den skadelidte også har været udsat for en fysisk personskade ved ulykken, eller en ulykke, hvor den skadelidte var i direkte fare for fysisk personskade/livsfare, uden samtidig at få en fysisk skade.

Hvis din ulykkesforsikring har anerkendt, at din ulykke, hvor du har pådraget dig PTSD, er omfattet af din forsikring, da vil ulykkesforsikringen tage stilling til, hvorvidt du er berettiget til erstatning som følge af PTSD. Det vil sige, at forsikringsselskabet skal vurdere, hvad dit varige mén er, som følge af PTSD.

Det gælder, ligesom i alle andre personskadesager, at der skal være lægelig årsagssammenhæng mellem ulykken og PTSD, førend du kan få erstatning fra en ulykkesforsikring.

Anmeldelse af arbejdsskade om PTSD til Erstatningsnævnet

I de tilfælde, hvor du har pådraget dig PTSD som en arbejdsskade efter vold eller trusler, som er omfattet af straffeloven, da kan du også i visse tilfælde være berettiget til erstatning via Erstatningsnævnet.

Erstatningsbeløb for PTSD

Som med alle typer af arbejdsskader, kan der udbetales erstatningsbeløb i form af méngodtgørelse, erstatning for tab af erhvervsevne, dækning af behandlingsudgifter og forsørgertabserstatning.

Læs om de forskellige erstatningsposter.

Erstatning med middelsvær ptsd

En méngrad for PTSD vil som udgangspunkt blive fastsat på baggrund af en speciallægeerklæring udarbejdet af en psykiatrisk speciallæge. 

Ménvurderingen afhænger af graden af din PTSD – det vil sige, at der skal foretages en vurdering af, om der er tale om en let, moderat, middelsvær eller svær posttraumatisk belastningsreaktion.

Kompleks ptsd erstatning

Kompleks PTSD er en sygdom, der kan udvikle sig efter udsættelse for ekstremt truende episoder, oftest af langvarig eller gentagen karakter.

For at stille diagnosen Kompleks PTSD kræver det, at alle de diagnostiske krav til PTSD er opfyldt samt at der konstateres specifikke vedvarende symptomer, der forårsager betydelig svækkelse i eksempelvis personlige, sociale eller erhvervsmæssige funktioner.

 

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Shapol N. Enggaard
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross