Erstatning efter trafikulykke og piskesmæld afgjort efter mere end 4 års tovtrækkeri med forsikringsselskabet

16. november 2021
3 minutters læsetid
trafikulykke piskesmæld

En af vores klienter var udsat for en trafikulykke i 2017, hvorved hun pådrog sig et piskesmæld. Nu mere end 4 år efter ulykken er erstatningssagen endelig afsluttet.

Mens vores klient holdt stille som fører af en personbil blev hun påkørt bagfra med en hastighed på 60-70 km/t. I timerne og dagene efter ulykken oplevede vores klient tiltagende nakkesmerter og hovedpine – gener som hun stadig døjer med den dag i dag.

Helt som foreskrevet opsøgte vores klient læge i løbet af få dage og anmeldte skaden både til sine to ulykkesforsikringer og til modpartens ansvarsforsikring.

Begge ulykkesforsikringer vurderede det varige mén til 8 procent, mens ansvarsforsikringen helt afviste at udbetale nogen form for erstatning.

Herefter kontaktede klienten STORM Advokatfirma for at få en vurdering af sagen. Ved vores gennemgang af sagen kunne vi konstatere, at ulykkesforsikringernes vurdering af det varige mén til 8 procent muligvis var i underkanten, og at ansvarsforsikringen, ud fra sagens oplysninger, var forpligtet til at dække skaden og udbetale erstatning.

– Vi klagede til ulykkesforsikringerne, hvilket betød, at det ene forsikringsselskab forhøjede ménet til 10 procent og udbetalte yderligere erstatning, siger advokatfuldmægtig Andreas Darwin Madsen.

Der blev ligeledes klaget til modpartens ansvarsforsikring, hvor vi på klientens vegne fastholdt, at der var årsagssammenhæng mellem trafikulykken og vores klients hovedpine og nakkesmerter, hvorfor der skulle ske udbetaling af erstatning.

– På trods af vores klage fastholdt ansvarsforsikringen fortsat, at der ikke kunne udbetales erstatning blandt andet fordi en MR-scanning viste, at vores klient havde slidforandringer i nakken. Disse forandringer var efter vores opfattelse dog ikke usædvanlige taget vores klients alder i betragtning. Herudover var der i forbindelse med sagens behandling hos ulykkesforsikringen indhentet en speciallægeerklæring, hvori en neurokirurg konkluderede, at der var fuld årsagssammenhæng mellem trafikulykken og den hovedpine og de nakkesmerter, som vores klient fortsat led af, fortæller Andreas Darwin Madsen.

Sagsøkonomien gav udfordringer

På trods af adskillige breve og telefoniske drøftelser fastholdt ansvarsforsikringen, at de ikke ville dække skaden. Da der var tale om en modparts ansvarsforsikring, og ikke en forsikring tegnet af klienten selv, var der ikke mulighed for at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring, hvilket ellers kan ske med relativt få omkostninger til følge.

Eneste mulighed for at få prøvet sagen var derfor at anlægge en retssag ved domstolene. Dog var vores klient alene berettiget til et mindre beløb i erstatning, hvorfor omkostningerne og den tid, der skulle bruges på en retssag ikke stod mål med det resultat, vi ville opnå, såfremt vi vandt sagen i retten.

Vi besluttede at understrege denne udfordring over for ansvarsforsikringen sammen med en sidste klage over deres afvisning af sagen. Efter flere telefoniske henvendelser og flere vurderinger fra forsikringsselskabets læger og jurister lykkedes det at finde frem til en forligsmæssig løsning, hvor forsikringsselskabet udbetalte et beløb til vores klient for at undgå en dyr og tidskrævende retssag.

– Sagen viser, at selvom forløbet er tidskrævende, og selvom økonomien i sagen bevirker, at det vil være for omkostningstungt at få sagen prøvet ved domstolene, kan det alligevel i nogle tilfælde betale sig at stå fast over for forsikringsselskabet og kræve den erstatning, man er berettiget til, slutter Andreas Darwin Madsen.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross