mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Færre får anerkendt arbejdsskader

To højesteretsdomme og to principafgørelser har betydet et drastisk fald i antallet af anerkendte arbejdsulykker. Både regeringen og Folketinget er opmærksomme på problemet, og der arbejdes på en revision af ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven. Er du i tvivl om du har været udsat for en arbejdsulykke så kontakt os for en uforpligtende vurdering.

For at forstå, hvorfor der er sket et drastisk fald i antallet af anerkendte arbejdsulykker, skal vi kigge på selve arbejdsulykkebegrebet. Altså, hvornår der er tale om en arbejdsulykke.

Tidligere arbejdsulykkebegreb
Det traditionelle ulykkesbegreb i forsikringsretten og arbejdsskaderetten blev aldrig nedfældet i lov, men blev anvendt forskelligartet ud fra markeds- og forsikringsmæssige forhold. Definitionen som sagsbehandlere i det tidligere Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og andre steder skulle kunne udenad, blev defineret som:

”En tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig udefrakommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse af dette til følge”.

Særligt viljeskravet var centralt når det skulle afgøres om en hændelse var omfattet af arbejdsskadeloven eller ej. Det betød bl.a. at loven ikke dækkede skader opstået efter forventelige eller sædvanlige begivenheder eller hændelser.

Eksempler på sager afvist efter det traditionelle ulykkesbegreb (men anerkendelsesværdig efter gældende lov):

– En lastbilschauffør springer cirka 1 meter ned fra sit førerhus, forvrider foden og brækker anklen
– En specialarbejder får et knæk i skulderen, da han under akavede forhold løfter en tung gasflaske
– En landmand får et smæld i lænden efter en 30 minutters tung og hård assistance med at få en hest til at fole.

Nuværende arbejdsulykkesbegreb
Ifølge Lov om arbejdsskadesikring § 6 defineres for første gang i en lovtekst en arbejdsulykke. Dette arbejde var resultatet af trepartsforhandlinger mellem regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagere og trådte i kraft 1. januar 2004.

”Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage”

Dette var en væsentlig udvidelse af skadesbegrebet sammenlignet med det traditionelle ulykkesbegreb som nævnt ovenfor.

Efter § 6 stilles der blot krav til en (overvejende) sandsynlig sammenhæng mellem påvirkning på arbejdet og skaden, herunder en medicinsk årsagssammenhæng. Hvis der er en biologisk, naturlig og logisk forklaring på skadens opståen, det vil sige, hvis arbejdspåvirkningen er egnet til at forårsage skaden, så er skaden omfattet af § 6 og skal som udgangspunkt anerkendes som arbejdsskade.

Eksempler på sager afvist på grund af manglende egnethed ifølge nuværende ulykkesbegreb:

– En person rejser sig fra en stol og får rygsmerter
– En person får et slag på hånden og får samtidig smerte i foden
– En person falder ned fra en stige og får symptomer på blindtarmsbetændelse
– En person har knæliggende arbejde i 3 dage og får symptomer på gigt i knæene

Med andre ord: et tredelt årsagssammenhængskrav (juridisk, medicinsk og tidsmæssigt).

Indførelse af det nye ulykkesbegreb i 2004 betød naturligvis en kraftig forøgelse af antallet af hændelser på arbejdet, der kunne og blev anerkendt som arbejdsskader. Stigningen i anerkendte arbejdsulykker steg uafbrudt indtil Højesteret kom på banen og modificerede ulykkesbegrebet med to skelsættende højesteretsdomme fra 2013 og 2016 samt to principafgørelser fra Ankestyrelsen (PA 33-14 og PA 36-14).

Højesterets dom af 8. november 2013 fastsætter en nedre grænse for, hvornår en personskade har et omfang, som kan betyde, at den kan anerkendes som en arbejdsskade. Det vil sige bagatelagtige skader (f.eks. et blåt mærke eller hudafskrabning), der forsvinder af sig selv kort tid efter hændelsen (omkring 3 måneder), kan ikke anerkendes som en arbejdsulykke.

Dette er også stadfæstet i Ankestyrelsens principafgørelse (PA 33-14), hvor forbigående smerter, der ikke kræver behandling, men går over af sig selv, normalt ikke udgør en personskade i lovens forstand. Det centrale er om skaden må forventes at bedres spontant inden for den normale tidshorisont for den type skade.

I Højesteretsdom af den 9. november 2016, bliver der sat fokus på symptomdebut, altså hvornår begyndte man første gang at få gener efter hændelsen. Dommen lægger op til, at bevisbyrden ikke udelukkende er hos tilskadekomne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal her også kunne sandsynliggøre, at generne ikke skyldes hændelsen på arbejdet, hvis der i øvrigt er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og symptomdebut.

I forhold til Ankestyrelsens anden principafgørelse (PA 36-14) har forudbestående sygdomme principielt ikke betydning for spørgsmålet om anerkendelse af en ulykke. Ved forudbestående gener, kan der opstå akutte forværringer selv ved mindre belastninger. Hændelserne kan således være udløsende i forhold til en forbigående forværring i en allerede svækket legemsdel, alene fordi sikrede havde en forudbestående skade.

Fremtidigt arbejdsulykkesbegreb
Især som konsekvent følge af de to Højesteretsdomme og de to principafgørelser – som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har været juridisk forpligtet til at efterleve – faldt antallet af anerkendte arbejdsulykker drastisk, så meget at folketingsmedlemmer i 2017-2018 kom på banen over for regeringen og forlangte en revision eller en justering af ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven.

Beskæftigelsesministeren har lovet denne lovjustering, men i skrivende stund (januar 2019) er dette endnu ikke sket.

Hvis du har pådraget dig en skade på arbejdet, og er i tvivl om den kan anerkendes om arbejdsskade, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05 for en uforpligtende vurdering af din sag.

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.