Har din arbejdsgiver erstatningsansvar for dine kollegers handlinger?

27. maj 2021
2 minutters læsetid
arbejdsgiver erstatningsansvar

Har din arbejdsgiver erstatningsansvar, hvis du kommer til skade på din arbejdsplads? Det er vigtigt at få klarlagt, hvilke muligheder du har for at få erstatning til dækning af dit tab.

Arbejdsskader bør altid anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vil behandle sagen efter Arbejdsskadesikringsloven, som kan berettige til godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsskadesikringsloven dækker imidlertid ikke poster som eksempelvis svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som er omfattet af et andet regelsæt i Erstatningsansvarsloven og som forudsætter, at der kan gøres et ansvar gældende. I sådanne situationer skal det afklares, om din arbejdsgiver eller andre kan holdes ansvarlig for din skade.

Din arbejdsgiver kan have erstatningsansvar

Det følger af Danske Lov 3-19-2, at arbejdsgivere hæfter direkte over for en skadelidt, hvis andre medarbejdere i virksomheden begår fejl, som medfører skade. Det vil sige, at din arbejdsgiver kan holdes erstatningsansvarlig, hvis du kommer til skade på din arbejdsplads, og det skyldes en af dine kollegers fejl.

Det gælder uanset, om arbejdsgiveren har handlet korrekt og det således kun er kollegaen, som har begået fejl.

Baggrunden for reglen er, at det er arbejdsgiveren, som driver virksomheden, som selve skaden er sket i.

Det er vigtigt at huske på, at der skal være tale om en skade, der sker i arbejdstiden og i forbindelse med udførelse af arbejdet, før arbejdsgiveren kan holdes ansvarlig. Dog kan der i visse situationer også pålægges et ansvar for skader, som sker uden for arbejdstiden, men som er sket som led i et arrangement, som er arbejdsrelateret og arrangeret af arbejdsgiveren. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en julefrokost eller en anden form for firmaarrangement.

Derudover er det også vigtigt at holde sig for øje, at arbejdsgiveren kun kan holdes erstatningsansvarlig, hvis der er tale om en uagtsom handling, da der ikke kan pålægges et ansvar, hvis det blot er et hændeligt uheld.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross