Erhvervsevnetabserstatning

Erstatning for tab af erhvervsevne

Erhvervsevnetabserstatning beregnes på to forskellige måder, afhængigt af, om du har været ude for en arbejdsskade eller en skade, som behandles efter erstatningsansvarsloven (alle øvrige skadestyper).

Fælles for begge beregninger er, at der tages udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevne i forhold til din tidligere årsløn.

Medmindre der er tale om en arbejdsskade, vil erstatningen blive udbetalt som et skattefrit engangsbeløb. I arbejdsskadesager vil erstatningen derimod i nogle tilfælde blive udbetalt som en løbende månedlig ydelse, som er skattepligtig.

Hvornår fastsættes erhvervsevnetabet/tabet af erhvervsevnen?

Erhvervsevnetabet kan som udgangspunkt først fastsættes, når den fremtidige erhvervsmæssige situation er afklaret midlertidigt eller endeligt – som regel via kommunen. Det kan eksempelvis være ved tilkendelse af fleksjob eller førtidspension, men også hvis du har været nødt til at gå ned i tid eller skifte arbejde.

Hvem fastsætter/vurderer erhvervsevnetabet/tabet af erhvervsevnen?

Det afhænger af, hvilken type skade, der er tale om.

arbejdsskadesager er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer dit tab.

patientskadesager er det Patienterstatningen, mens det i voldssager er Erstatningsnævnet, der dog ofte beder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Patienterstatningen om hjælp til at foretage vurderingen.

I alle øvrige sager er det forsikringsselskabet selv, der foretager en vurdering af dit erhvervsevnetab. De vil i nogle tilfælde også bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at foretage en vurdering.

Krav om afklaring

Erhvervsevnetabserstatningen er som regel en af de sidste erstatningsposter, der udbetales. Det skyldes, at din erhvervsevne skal være afklaret, inden vurderingen af dit endelige erhvervsevnetab kan foretages.

Det gælder dog ikke i arbejdsskadesager. Her er der nemlig mulighed for at foretage en vurdering af det midlertidige erhvervsevnetab, selvom du ikke er endeligt afklaret endnu.

Afklaringen vil som regel blive foretaget via kommunen og kan strække sig over mange år. Hvis afklaringen sker via kommunen, sørger kommunen for, at forløbet bliver dokumenteret, hvilket ofte er en fordel i relation til din erstatningssag.

Andre forsikringer

Ud over mulighederne for at få erstatning for tab af erhvervsevne i bestemte situationer, så har rigtig mange også selv tegnet en privat forsikring mod tab af erhvervsevne, som giver ret til udbetaling af et engangsbeløb eller en månedlig erstatning, hvis de mister evnen til at arbejde. En sådan forsikring er ofte tegnet gennem din pensionsordning.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om du har tegnet sådanne forsikringer. Mange er ikke klar over, at de har disse forsikringer og går derfor glip af større beløb.

Hvordan beregnes tab af erhvervsevne og erhvervsevnetabserstatning?

Erhvervsevnetabet vurderes på baggrund af forskellen mellem din årsløn før skaden og den årsløn, som du har nu. Erhvervsevnetabet fastsættes herefter i procent.

Selve erstatningen beregnes herefter på baggrund af nogle beløbsmæssige takster, som er fastsat i erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven.

Hvis ikke du har mistet en del af din indtjening, har du ikke krav på erstatning.

Hvem kan få erhvervsevnetabserstatning/erstatning for tab af erhvervsevne?

Det er en forudsætning for, at du kan få erstatning, at du har et varigt indtægtstab.

Det vil du typisk have, hvis du efter skaden kun har fået delvis løn/sygeløn, er kommet på sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse eller kontanthjælp, samt hvis du er overgået til et fleksjob eller førtidspension.

Kan jeg få erhvervsevnetabserstatning/erstatning for tab af erhvervsevnen med tilbagevirkende kraft?

Erstatningen kan tilkendes med tilbagevirkende kraft. Det vil oftest ske i arbejdsskadesager.

Kan man få erhvervsevnetabserstatning/erstatning for tab af erhvervsevnen fra sin ulykkesforsikring?

Nej, ulykkesforsikringer dækker ikke erhvervsevnetab/tab af erhvervsevnen. Det er dog muligt at tegne en specifik forsikring mod tab af erhvervsevne. Du kan derfor med fordel undersøge, om du har sådan en.

Er der nogen minimumsgrænse for erhvervsevnetabet?

Du skal som udgangspunkt have et erhvervsevnetab på 15 procent, før du har krav på erstatning.

Er erstatning for tab af erhvervsevne skattefri?

Erstatningen er skattefri, hvis der er tale om et engangsbeløb. Beløbet kan derudover kreditorbeskyttes.

Hvis der er tale om løbende månedlige ydelser, er disse som udgangspunkt skattepligtige og kan ikke kreditorbeskyttes.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Shapol N. Enggaard
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross