Speciallægeerklærings betydning for erstatning

6. oktober 2020
2 minutters læsetid
erstatningssag speciallægeerklæring erstatning

Efter en skade kan man ikke altid være sikker på at modtage erstatning. Om man er berettiget til erstatning, beror på en konkret vurdering i hver eneste sag. I denne vurdering indgår ofte en såkaldt speciallægeerklæring, som der lægges stor vægt på i den endelige afgørelse.

Når man anmelder en skade til forsikringsselskabet, skal man være opmærksom på en række forhold. Et af dem er speciallægeerklæringer og ikke mindst valget af speciallæge.

I forsikringssager med personskade kan du og forsikringsselskabet indhente en speciallægeerklæring, der bekriver hvilke gener du har pådraget dig som følge af uheldet. Denne bliver derfor medtaget i vurdering af méngraden, som afgør størrelsen på erstatnings- og godtgørelsesbeløbet.

Forløbet i forbindelse med indhentelse af en speciallægeerklæringen sker typisk ved, at forsikringsselskabet sender en række bud på egnede speciallæger, som du kan vælge mellem.

Man er dog ikke forpligtiget til at vælge en af de foreslåede læger af forsikringsselskabet, da man skal være enige om valget af speciallæge.

Du kan selv finde speciallæge

Du kan derfor også selv finde nogle speciallæger, som du gerne vil benytte dig af. I nogle tilfælde kan det tage tid at blive enige, men da erklæringen er af stor betydning for erstatnings størrelse, anbefaler vi at man benytter sig af muligheden for at vælge læge.

Efter modtagelse af erklæringen, skal man læse den grundigt igennem og sikre sig at de forhold man har påpeget er medtaget. Dette kan bruges som bevismateriale senere i sagen.

Hvis man er uenige om méngradens størrelse, kan du kontakte sagsbehandleren eller klageinstansen i selskabet, der har sagen, og klage over méngraden.

Klag til Ankenævnet for Forsikring

Hvis selskabet holder fast i sin vurdering, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, men kun hvis sagen drejer sig om en forsikring, du selv har tegnet og vedrører private forsikringsforhold.

Får du ikke medhold hos Ankenævnet for Forsikring, er din sidste mulighed at indbringe sagen for domstolene.

Da disse sager ofte kan være langtrukne og komplicerede, kan det være en god idé at overveje, om du har behov for juridisk bistand tidligt i forløbet.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross