Udbetaling af erstatning fra forsikring

Udbetaling af erstatning fra forsikring

Typer af forsikringer man kan få erstatning fra

Her er nogle af de forsikringer, du kan få erstatning fra – i flere tilfælde også ved sygdom, der ikke skyldes en ulykke:

  • Ulykkesforsikring
  • Førerforsikring
  • Arbejdsskadeforsikring
  • Forsikring ved tab af erhvervsevne
  • Forsikring ved kritisk sygdom
  • Sundhedsforsikring
  • Livsforsikring
  • Pensionsordninger

Hvilke forsikringer, du skal tegne, er et spørgsmål om afvejningen af risikoen for, at der sker en skade sammenlignet med den præmie, du betaler til forsikringsselskabet for at have den pågældende forsikringsdækning. Enkelte forsikringer er dog lovpligtige. Det gælder eksempelvis ansvarsforsikringen på biler og hunde.

Du skal være opmærksom på, at eventuelle erstatninger samt udbetalinger fra egne forsikringer som regel ikke bliver fratrukket i de erstatningsbeløb, som du modtager fra et eventuelt ansvarsforsikringsselskab og arbejdsskadeforsikringsselskab i anledning af en trafikskade, arbejdsskade eller patientskade.

Hvad er en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker den situation, hvor du udsættes for en personskade som følge af en ulykke. Omvendt dækker ulykkesforsikringen ikke skade opstået på grund af sygdom.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes to forskellige typer af ulykkesforsikringer: heltidsulykkesforsikringer og fritidsulykkesforsikringer. Begge forsikringer dækker skader, som sker i fritiden. Hvis du kommer til skade i arbejdstiden, vil det dog kun være heltidsulykkesforsikringen, som dækker i dén situation. Der er derfor stor forskel på dækningen.

Dækker ulykkesforsikringer i udlandet?

De fleste ulykkesforsikringer dækker også skader, der sker i udlandet.

Er godtgørelse for varigt mén fra ulykkesforsikringen skattefri?

Ja, og beløbet kan derudover kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut.

Hvad er en førerforsikring?

En førerforsikring kaldes også førerpladsdækning og er en del af din bilforsikringen. Forsikringen dækker skader på føreren af bilen, hvilket bilens lovpligtige ansvarsforsikring ikke dækker.

Hvad er en forsikring ved tab af erhvervsevne?

En forsikring ved tab af erhvervsevne dækker, hvis du helt eller delvist mister evnen til at arbejde. Typisk er betingelsen, at din erhvervsevne er nedsat med 1/3, 1/2 eller 2/3, for at du er berettiget til en udbetaling fra forsikringen. Udbetalingen er enten et skattefrit engangsbeløb, en skattepligtig månedlig ydelse eller en kombination heraf. Du vil typisk have mulighed for at tegne en forsikring ved tab af erhvervsevne gennem dit pensionsselskab.

Hvad er en forsikring ved kritisk sygdom?

En forsikring ved kritisk sygdom berettiger til en udbetaling, hvis du bliver ramt af en af de sygdomme, der er oplistet i forsikringsbetingelserne. Det er et krav, at du rammes af sygdomme, der specifikt er nævnt i dine forsikringsbetingelser. En række forskellige alvorlige sygdomme er ofte omfattet af forsikringsdækningen, herunder visse former for blodpropper og kræftsygdomme. Du vil typisk have mulighed for at tegne en forsikring ved kritisk sygdom gennem dit pensionsselskab.

Hvad er en livsforsikring?

Beløb fra en livsforsikring kommer til udbetaling til de efterladte ved dødsfald. Betingelserne for udbetalingen og hvem, der er berettiget til at modtage beløbet, fremgår af den enkelte forsikringsaftale.

Hvad er en arbejdsskadeforsikring?

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for enhver arbejdsgiver, der har ansatte. Arbejdsskadeforsikringen dækker krav efter arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsskadesikringsloven berettiger til dækning af behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne samt overgangsbeløb, erstatning for forsørgertab og godtgørelse til efterladte ved dødsfald.

Som ansat er du derfor omfattet af din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Som selvstændig bør du tegne en arbejdsskadeforsikring for selvstændige, så du selv er berettiget til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven i tilfælde af en arbejdsskade.

Kan man få erstatning, hvis man ikke har tegnet nogle forsikringer?

Hvis du ikke har tegnet forsikringer, bliver dine muligheder for at få erstatning væsentligt mindre. Dog kan du få erstatning, hvis der findes en ansvarlig skadevolder. Du skal huske, at det er dig som tilskadekommen, der skal bevise, at skadevolder er erstatningsansvarlig, og at du har krav på godtgørelse og erstatning.

Kan man få erstatning fra flere forsikringsselskaber på én gang?

Ja. Hvis du har flere ulykkesforsikringer eller andre privattegnede forsikringer, kan du få udbetalinger fra dem alle.

Der findes dog forskellige begrænsninger. Dette gælder eksempelvis ved dækningen af dine behandlingsudgifter, hvor du alene får dækket din reelle udgift én gang, ligesom udbetalingen af forsikringssummer i forbindelse med uarbejdsdygtighed kan betyde, at der sker modregning i eventuelle offentlige ydelser, du er berettiget til.

Hvad får man i erstatning ved varigt mén på en ulykkesforsikring?

Størrelsen på godtgørelsen vil dels afhænge af den dækningssum, som gælder for din ulykkesforsikring, og dels afhænge af størrelsen af det varige mén, og hvad der ifølge forsikringspolicen berettiger til udbetaling. Mange forsikringer indeholder en betingelse om, at man først er berettiget til udbetaling ved en méngrad på 5, 8 eller 10 procent eller højere.

Er der nogen minimumsgrænse for méngraden?

Som udgangspunkt kan man først få erstatning for varigt mén, hvis man har en méngrad på 5 procent eller mere. I nogle tilfælde kan det dog også fremgå af dine forsikringsbetingelser, at du først er berettiget til udbetaling ved eksempelvis 8 eller 10 procent i varigt mén eller højere.

Er forsikring mod varigt mén nødvendig?

Det er ikke lovpligtigt at have en ulykkesforsikring, som dækker skader, hvor du pådrager dig varige mén, men det er en rigtig god idé.

Hvad er strakserstatning?

Strakserstatning betyder, at du har ret til udbetaling, allerede når skaden sker. Det kan eksempelvis være ved knoglebrud. I det tilfælde behøver du ikke at vente på, at det varige mén kan vurderes, hvilket typisk sker et år efter skaden eller et år efter endt behandling.

Gælder der nogen anmeldelsesfrist?

Din skade skal som udgangspunkt anmeldes til forsikringsselskabet inden tre år efter, at skaden er sket. Hvis du har opsagt din forsikring efter skaden og inden anmeldelse, da kan der gælde andre frister.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross