Hvem har ansvaret, når et barn kommer til skade?

Har dit barn været involveret i et uheld eller er kommet til skade på skolen, i børnehaven eller på sin institution, kan barnet i nogle tilfælde have ret til erstatning fra andre end bare sin ulykkesforsikring. I første omgang er det dog altid vigtigt, at anmelde skaden til barnets ulykkesforsikring.

Generelt om institutionernes ansvar

Uanset om dit barn går i dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, SFO, DUS eller lignende, har personalet en tilsynsforpligtelse over for barnet.

Overholdes tilsynsforpligtelsen ikke, kan institutionen blive holdt ansvarlig for de skader, barnet er udsat for. Det samme gælder, hvis det manglende tilsyn medfører en skade på et andet barn.

Institutionerne har derudover også en forpligtelse til at sikre, at de fysiske rammer er forsvarligt indrettede, og at eventuelle arrangementer afholdes, så de er forsvarlige, samtidig med at der i nogle tilfælde bør gives instruktioner til brug af redskaberne i institutionen.

Følger medarbejderne i institutionen ikke retningslinjerne herom, f.eks. fordi der er givet en fejlagtig instruktion, fordi intuitionen er indrettet forkert, eller der ikke er foretaget tilstrækkeligt tilsyn med børnene, vil institutionen (eller kommunen) blive erstatningsansvarlig. Institutionen skal herefter foretage en udbetaling af erstatning til barnet.

Som et eksempel herpå kan nævnes en almindelig leg mellem flere børn, som pludselig udvikler sig meget voldsomt. Her har medarbejderne i institutionen en pligt til at gribe ind og stoppe legen så vidt muligt.

Gør de ikke det, vil institutionen blive ansvarlig for den eventuelle skade, der sker på børnene i forbindelse med udviklingen af legens farlighed.

Andre personer med barnet i sin varetægt

Ovenstående regler om erstatningsansvar for manglende tilsyn med børn gælder også andre aktører end daginstitutioner.

Ansvaret kan således også omfatte bedsteforældre, spejderledere, gymnastiktrænere og lignende, og det afgørende er, om barnet er i andres varetægt.

Ansvaret vil dog ikke nødvendigvis blive vurderet på samme måde i hvert tilfælde, fordi kravene til tilsynspligten varierer, alt efter hvilken form for varetægt og professionalisme, der er tale om.

Når det er sagt, omfatter ansvaret naturligvis også barnets forældre. Forældrene har også pligt til at føre tilsyn med barnet - og især med mindre børn.

Forældrene kan dog aldrig blive ansvarlige for de skader, som børnene forvolder, når de er i institution, fordi det i den situation er institutionen, der har tilsynsforpligtelsen.

Alt afhængigt af barnets alder kan barnet dog også selv blive ansvarlig for de skader, som forvoldes i institutionen.

Børnenes eget erstatningsansvar

Børns eget erstatningsansvar bedømmes som udgangspunkt efter de samme regler som ved voksne, men vurderes ved at sammenholde et barns adfærd med den adfærd, som børn på samme alder normalt udviser.

Det vil sige, at der i praksis skal mere til, før et barn bliver erstatningsansvarligt, fordi børn ikke altid har begreb om konsekvenserne af deres handlinger, som voksne har. Det gælder især ved mindre børn, eller når der er tale om en skade, som er sket på en meget kompliceret måde, som barnet ikke har kunnet gennemskue.

Retspraksis har derfor vist, at børn under 4 år kun sjældent bliver gjort erstatningsansvarlige.

Hvis et barn bliver gjort erstatningsansvarligt, vil erstatningen som udgangspunkt være dækket af familieforsikringen. Det kræver dog, at en sådan forsikring er tegnet.

Forældremyndighedsindehaverens hæftelsesansvar

Foruden barnets eget erstatningsansvar, gælder der en helt særlig regel om, at hvis et barn, der stadig bor hjemme, bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, så hæfter den eller de forældre, der har forældremyndigheden over barnet også for den skade, som barnet har forvoldt.

Det gælder dog maksimalt beløb op til 7.500 kroner. Hvis skaden er større end 7.500 kroner, kan resten af erstatningen derfor kun kræves af barnet. Derudover kan skaden selvfølgelig kun kræves erstattet én gang.

I langt de fleste tilfælde vil forældrenes hæftelsesansvar være omfattet af den samme forsikring, som barnets eget erstatningsansvar.

Få det fulde overblik over erstatning

Det kan børn få erstatning for

Hvis dit barn har ret til erstatning fra institutionen eller en anden person, der har haft barnet i sin varetægt, er det muligt at få erstatning og godtgørelse for behandlings- og medicinudgifter, svie og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne samt evt. forsørgertab.

Fordi der er tale om et barn, der ikke har et arbejde, kan barnet ikke få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Derudover gælder der en helt særlig regel i forhold til erstatningen for tab af erhvervsevne, når barnet er under 15 år. Udbetalingen afhænger nemlig af, hvor stort det varige mén er.

Det betyder, at barnet har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, når det varige mén er 5 procent eller mere.

Er det omvendt et barn, der er skyld i den skade, som en voksen har været udsat for, vil den voksne have ret til de samme former for erstatning - inklusiv en eventuel erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Ofte stillede spørgsmål omkring erstatning til børn

Svar: Barnet kan altid få erstatning fra barnets ulykkesforsikring, når en sådan forsikring er tegnet. Derudover kan barnet få erstatning fra institutionen, hvis tilsynsforpligtelsen ikke er overholdt, hvis institutionen ikke er forsvarligt indrettet, eller der ikke er givet tilstrækkelig instruktion i brug af institutionens redskaber.

Svar: Nej. Alle institutioner, der har børn i deres varetægt, har pligt til at føre opsyn med børnene. Faktisk gælder tilsynsforpligtelsen også andre personer, der har barnet i sin varetægt, eksempelvis spejderledere og bedsteforældre.

Svar: Der er ikke nogen faste regler for, hvor ofte og længe, der skal føre tilsyn med børnene, ligesom der ikke er nogle generelle regler om, hvordan tilsynet skal ske. Det vil derfor afhænge af den konkrete situation, om tilsynsforpligtelsen er overholdt.

Svar: Børns erstatningsansvar bedømmes efter de samme regler som ved voksne, men vurderes ved at sammenholde et barns adfærd med den adfærd, som børn på samme alder normalt udviser. Det betyder, at børn ikke altid bliver ansvarlige for de samme skader som voksne.

Svar: Som udgangspunkt har barnet ret til de samme former for erstatning som ved alle andre former for skader, men fordi der er tale om et barn, der ikke har et arbejde, vil barnet ikke kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Derudover gælder der nogle helt særlige regler i forhold til, hvordan erstatning for tab af erhvervsevne fastsættes. Du kan læse mere herom ovenfor.

Få en gratis vurdering af din sag?

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross