Hvem har ansvaret, når et barn kommer til skade?

Hvem har ansvaret, når et barn kommer til skade?

Generelt om institutionernes ansvar

Uanset om dit barn går i dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, SFO, DUS eller lignende, har personalet en tilsynsforpligtelse over for barnet.

Overholdes tilsynsforpligtelsen ikke, kan institutionen blive holdt ansvarlig for de skader, barnet er udsat for. Det samme gælder, hvis det manglende tilsyn medfører en skade på et andet barn.

Institutionerne har derudover også en forpligtelse til at sikre, at de fysiske rammer er forsvarligt indrettede, og at eventuelle arrangementer afholdes, så de er forsvarlige, samtidig med at der i nogle tilfælde bør gives instruktioner til brug af redskaberne i institutionen.

Følger medarbejderne i institutionen ikke retningslinjerne herom, f.eks. fordi der er givet en fejlagtig instruktion, fordi intuitionen er indrettet forkert, eller der ikke er foretaget tilstrækkeligt tilsyn med børnene, vil institutionen (eller kommunen) blive erstatningsansvarlig. Institutionen skal herefter foretage en udbetaling af erstatning til barnet.

Som et eksempel herpå kan nævnes en almindelig leg mellem flere børn, som pludselig udvikler sig meget voldsomt. Her har medarbejderne i institutionen en pligt til at gribe ind og stoppe legen så vidt muligt.

Gør de ikke det, vil institutionen blive ansvarlig for den eventuelle skade, der sker på børnene i forbindelse med udviklingen af legens farlighed.

Mere om ansvaret, når et barn kommer til skade

Ovenstående regler om erstatningsansvar for manglende tilsyn med børn gælder også andre aktører end daginstitutioner. Læs her:
 • Andre personer med barnet i sin varetægt

  Ansvaret kan således også omfatte bedsteforældre, spejderledere, gymnastiktrænere og lignende, og det afgørende er, om barnet er i andres varetægt.

  Ansvaret vil dog ikke nødvendigvis blive vurderet på samme måde i hvert tilfælde, fordi kravene til tilsynspligten varierer, alt efter hvilken form for varetægt og professionalisme, der er tale om.

  Når det er sagt, omfatter ansvaret naturligvis også barnets forældre. Forældrene har også pligt til at føre tilsyn med barnet - og især med mindre børn.

  Forældrene kan dog aldrig blive ansvarlige for de skader, som børnene forvolder, når de er i institution, fordi det i den situation er institutionen, der har tilsynsforpligtelsen.

  Alt afhængigt af barnets alder kan barnet dog også selv blive ansvarlig for de skader, som forvoldes i institutionen.

 • Børnenes eget erstatningsansvar

  Børns eget erstatningsansvar bedømmes som udgangspunkt efter de samme regler som ved voksne, men vurderes ved at sammenholde et barns adfærd med den adfærd, som børn på samme alder normalt udviser.

  Det vil sige, at der i praksis skal mere til, før et barn bliver erstatningsansvarligt, fordi børn ikke altid har begreb om konsekvenserne af deres handlinger, som voksne har. Det gælder især ved mindre børn, eller når der er tale om en skade, som er sket på en meget kompliceret måde, som barnet ikke har kunnet gennemskue.

  Retspraksis har derfor vist, at børn under 4 år kun sjældent bliver gjort erstatningsansvarlige.

  Hvis et barn bliver gjort erstatningsansvarligt, vil erstatningen som udgangspunkt være dækket af familieforsikringen. Det kræver dog, at en sådan forsikring er tegnet.

 • Forældremyndighedsindehaverens hæftelsesansvar

  Foruden barnets eget erstatningsansvar, gælder der en helt særlig regel om, at hvis et barn, der stadig bor hjemme, bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, så hæfter den eller de forældre, der har forældremyndigheden over barnet også for den skade, som barnet har forvoldt.

  Det gælder dog maksimalt beløb op til 7.500 kroner. Hvis skaden er større end 7.500 kroner, kan resten af erstatningen derfor kun kræves af barnet. Derudover kan skaden selvfølgelig kun kræves erstattet én gang.

  I langt de fleste tilfælde vil forældrenes hæftelsesansvar være omfattet af den samme forsikring, som barnets eget erstatningsansvar.

Det kan børn få erstatning for

Hvis dit barn har ret til erstatning fra institutionen eller en anden person, der har haft barnet i sin varetægt, er det muligt at få erstatning og godtgørelse for behandlings- og medicinudgifter, svie og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne samt evt. forsørgertab.

Fordi der er tale om et barn, der ikke har et arbejde, kan barnet ikke få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Derudover gælder der en helt særlig regel i forhold til erstatningen for tab af erhvervsevne, når barnet er under 15 år. Udbetalingen afhænger nemlig af, hvor stort det varige mén er.

Det betyder, at barnet har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, når det varige mén er 5 procent eller mere.

Er det omvendt et barn, der er skyld i den skade, som en voksen har været udsat for, vil den voksne have ret til de samme former for erstatning - inklusiv en eventuel erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Hvor kan man få erstatning fra, når et barn kommer til skade i en institution?

Barnet kan altid få erstatning fra barnets ulykkesforsikring, når en sådan forsikring er tegnet. Derudover kan barnet få erstatning fra institutionen, hvis tilsynsforpligtelsen ikke er overholdt, hvis institutionen ikke er forsvarligt indrettet, eller der ikke er givet tilstrækkelig instruktion i brug af institutionens redskaber.

Er der kun nogle former for institutioner, der har pligt til at føre tilsyn med børnene?

Nej. Alle institutioner, der har børn i deres varetægt, har pligt til at føre opsyn med børnene. Faktisk gælder tilsynsforpligtelsen også andre personer, der har barnet i sin varetægt, eksempelvis spejderledere og bedsteforældre.

Hvor ofte skal der føres tilsyn med børnene?

Der er ikke nogen faste regler for, hvor ofte og længe, der skal føre tilsyn med børnene, ligesom der ikke er nogle generelle regler om, hvordan tilsynet skal ske. Det vil derfor afhænge af den konkrete situation, om tilsynsforpligtelsen er overholdt.

Hvornår bliver børn erstatningsansvarlige?

Børns erstatningsansvar bedømmes efter de samme regler som ved voksne, men vurderes ved at sammenholde et barns adfærd med den adfærd, som børn på samme alder normalt udviser. Det betyder, at børn ikke altid bliver ansvarlige for de samme skader som voksne.

Hvad kan barnet få i erstatning?

Som udgangspunkt har barnet ret til de samme former for erstatning som ved alle andre former for skader, men fordi der er tale om et barn, der ikke har et arbejde, vil barnet ikke kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Derudover gælder der nogle helt særlige regler i forhold til, hvordan erstatning for tab af erhvervsevne fastsættes. Du kan læse mere herom ovenfor.

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Shapol N. Enggaard
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross