Klage over méngrad

Er méngraden vurderet for lavt?

Mange skadelidte oplever, at ulykkesforsikringen vurderer méngraden for lavt. Også denne vurdering har du mulighed for at klage over.

Vores vurdering af, om du kan være berettiget til en højere méngrad består i en gennemgang af de lægelige oplysninger og vurderingen fra selskabet. Vi ser ofte, at de lægelige oplysninger ikke giver en retvisende beskrivelse af følgerne efter ulykken, hvilket vil betyde en forkert og for lav ménvurdering.

Vi ser også ofte, at ulykkesforsikringsselskaberne vurderer ménet lavere end de lægelige oplysninger tilsiger, hvilket også giver grundlag for at klage med henblik på at få forhøjet méngraden.

Der kan derfor være mange forskellige begrundelser for et afslag på varigt mén eller en for lav ménvurdering fra forsikringsselskabet. Uanset hvad begrundelsen er, har du mulighed for at klage over forsikringsselskabets afgørelse og bede dem revurdere deres afgørelse, hvis du ikke er enig.

Anmeldelse til forsikringsselskab

Vi ser ofte, at ulykker ikke er beskrevet tydeligt nok i forbindelse med den tilskadekomnes anmeldelse til ulykkesforsikringsselskabet, og at forsikringsselskabet derefter træffer afgørelse om, at ulykken ikke er dækningsberettiget. 

Det klassiske eksempel er, hvor den tilskadekomne har pådraget sig en knæskade med varigt mén til følge, og det over for forsikringsselskabet bare er beskrevet, at den tilskadekomne var ude at gå en tur. Hvis den tilskadekomne under gåturen derimod har fået et vrid i knæet, og dette ikke er beskrevet over for forsikringsselskabet, risikerer man, at forsikringsselskabet afviser skaden, da en almindelig gåtur i sig selv ikke er egnet til at medføre en knæskade, og da der derfor heller ikke kan siges at være sket en pludselig hændelse, som har resulteret i en personskade.

Beskriv skaden korrekt og i mange detaljer

Det er derfor altafgørende, at ulykken beskrives korrekt over for forsikringsselskabet i forbindelse med anmeldelsen, da forsikringsselskabet bruger din forklaring til at afgøre, om selve ulykkestilfældet er omfattet af din forsikringsdækning. Utilstrækkelige forklaringer vedrørende ulykken kan desværre godt ende med at skade din sag, ligesom efterfølgende ændrede forklaringer også kan skade sagen. Det er derfor vigtigt, at skaden er beskrevet korrekt fra start.

Derudover er vigtigt, at du ikke umiddelbart blot stiller dig tilfreds med den méngrad, som fastsættes af forsikringsselskabet. Den kan nemlig ofte være for lav, hvilket er en god grund til at tage kontakt til en advokat, som kender til reglerne om erstatning i forsikringssager, og som kan hjælpe dig med at foretage en vurdering af dit varige mén.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross